සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Lands for Sale in Kurunegala (85 properties)


 Coconut land for sale/rent
6
 Kurunegala 

  • 59 acres    Coconut land


    Rs. 3.5M Per Acre

Coconut Land for Sale

-, Kurunegala

    br Averaging approximately 40000 Coconuts every 45days Average income of 01Millionbr Fully maintained to give ...  more »