සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/309213/thumb_424_309213_1567430390_9635.jpg
Beachfront land
5
 Negombo 

 • 100 perches    Beachfront land


   

Beachfront Land with house for sale

Thalahena Negombo

  100 perches beach front land for sale in Thalahena Negombo Rectangular Blockbr br 20 mins to Negombo town 30 m...  more »

3 /pics/78554/thumb_424_78554_1526984319_1007.JPG
Beachfront land
2
 Negombo 

 • 20 acres    Beachfront land


  Rs. 250,000 Per Perch (ONO)

20 acres Beach front land for sale

Waikkal Negombo

  20 acres beach front land close to Star class hotels in Waikkal for sale This land is surrounded by river and ...  more »

5 /pics/241554/thumb_424_241554_1527052514_8092.jpg
Beachfront land
7
 Negombo 

 • 230 perches    Beachfront land


  Rs. 400,000 Per Perch

Beach front land at Dungalpitiya

Negombo to Pamunugama Road

  230 perches of prime beach front land surrounded by parapet wall br 8 metre wide entrance from the main road o...  more »

6 /pics/312456/thumb_424_312456_1569237603_8785.jpg
Beachfront land
2
 Negombo 

 • 113 perches    Beachfront land


  Rs. 2M Per Perch

Beachfront Land for Sale

Lewis Place Negombo

  113 Perch Flat bare Land for Salebr br 20 ft access roadbr br Beachfront width 90 Mtrsbr br 15minutes to Kat...  more »

7 /pics/318605/thumb_424_318605_1572969756_9397.jpeg
Beachfront land
7
 Negombo 

 • 132 perches    Beachfront land


  Rs. 100M

Beachfront Land For Sale

Poruthota Negombo

  Beachfront Land For Sale br URGENT SELLING br Negotiablebr Land Area 132 Perches br Pricing for 50 Perches b...  more »

9 /pics/300406/thumb_424_300406_1562080410_1261.jpg
Beachfront land
8
 Negombo 

 • 390 perches    Beachfront land


  Rs. 117M

Negombo Beachfront Land

Pamunugamuwa Negombo

  BEACHFRONT PROPERTY NEGOMBO KAPUNGODA br br Nearly 25 acres 3895 perches prime property available for sale in...  more »