සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Beachfront land for sale/rent
7
 Negombo 

 • 132 perches    Beachfront land


  Rs. 100M

Beachfront Land For Sale

Poruthota, Negombo

  Beachfront Land For Sale br URGENT SELLING br Negotiablebr Land Area 132 Perches br Pricing for 50 Perches b...  more »

 Beachfront land for sale/rent
2
 Negombo 

 • 113 perches    Beachfront land


  Rs. 2M Per Perch

Beachfront Land for Sale

Lewis Place, Negombo

  113 Perch Flat bare Land for Salebr br 20 ft access roadbr br Beachfront width 90 Mtrsbr br 15minutes to Kat...  more »

 Beachfront land for sale/rent
7
 Negombo 

 • 230 perches    Beachfront land


  Rs. 400,000 Per Perch

Beach front land at Dungalpitiya

Negombo to Pamunugama Road

  230 perches of prime beach front land surrounded by parapet wall br 8 metre wide entrance from the main road o...  more »

 Beachfront land for sale/rent
8
 Negombo 

 • 390 perches    Beachfront land


  Rs. 117M

Negombo-Beachfront Land

Pamunugamuwa, Negombo

  BEACHFRONT PROPERTY NEGOMBO KAPUNGODA br br Nearly 25 acres 3895 perches prime property available for sale in...  more »