සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
8 Beachfront land
7
 Negombo 

  • 4 acres   Beachfront land


    Rs. 700M

super luxuy hotel for sale

Uswate Keiyaawa road Negombo

    super luxuy hotel for saleExtent 42 acres 670 perches Spacious manicured garden Clean private beach with a r...  more »

13 Beachfront land
7
 Negombo 

  • 132 perches   Beachfront land


    Rs. 100M

Beachfront Land For Sale

Poruthota Negombo

    Beachfront Land For Sale URGENT SELLING NegotiableLand Area 132 Perches Pricing for 50 Perches Ideal for a T...  more »