සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/331606/thumb_424_331606_1580969674_1842.jpg
Bare Land
3
 Nugegoda 

 • 24 perches    Bare Land


  Rs. 3.1M Per Perch

Prime Location

Railway Avenue Nugegoda

  24 Perch land on a private road bordering Anula and Janashakthi Insurance 3 Minute walk to Nugegoda Junction a...  more »

5 /pics/330575/thumb_424_330575_1580451151_2521.jpg
Bare Land
6
 Seeduwa 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 350,000 Per Perch

244

Raddolugama Seeduwa

  14 244 ...  more »

6 /pics/333455/thumb_424_333455_1581936867_1419.jpg
Bare Land
5
 Bandaragama 

 • 6 acres    Bare Land


  Rs. 20,000 Per Perch

Land for sale Wadduwa

Kajuwatta Bandaragama

  Wadduwata kittuwa idamak wikinimata br Akkara 6 pach eka Rs 20000br Kalutara horana bus parata 500mbr Bandara...  more »

8 /pics/327364/thumb_424_327364_1578979147_5769.JPG
Bare Land
4
 Thalawathugoda 

 • 14 perches    Bare Land


  Rs. 1.3M Per Perch

Land for Sale in Kalalgoda LS38

Senasuma Place Weera Mawatha K..

  Highlightsbr Land extent 14 Perchesbr Property is located on Senasuma Place off Weera Mawatha Kalalgoda ...  more »

11 /pics/318925/thumb_424_318925_1573204917_6458.jpg
Bare Land
5
 Bolgoda 

 • 15.3 perches    Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

Bolgoda Lake view Land

PiliyandalaMadapathaKahapola B..

  The best Available land in front of the Bolgoda lake now on sale Superb panoramic view of the lake No floodin...  more »

23 /pics/334019/thumb_424_334019_1582184183_9285.png
Bare Land
8
 Matale 

 • 23 perches    Bare Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Valuable land for immediate sale

Meegastenna road Matale

  100m from kandy matale main roadkubiyangoda roadbr 4km for matale townbr Water electricity facilities are avai...  more »

24 /pics/333649/thumb_424_333649_1582022021_2023.png
Bare Land
VERIFIED AGENT 
4
 Negombo 

 • 12.5 perches    Bare Land


  Rs. 590,000 Per Perch

Bare land for sale

Baseline road Negombo

  Pretty square 125 perch lot land for immediate sale it is located in prestigious homelands in negombo surround...  more »

  VERIFIED AGENT 
25 /pics/326616/thumb_424_326616_1578468411_483.jpg
Bare Land
5
 Dehiwala 

 • 11 perches    Bare Land


  Rs. 3.6M Per Perch

Commercial Land for Sale in Dehiwala

Bellantara Pepiliyana Dehiwala

  Land for Sale in Dehiiwala Bellantara 11 purchase Facing main Road No 37 Bellantara Dehiwalabr br 36 Milli...  more »

28 /pics/326604/thumb_424_326604_1579677971_461.jpg
Bare Land
5
 Negombo 

 • 23 perches    Bare Land


  Rs. 325,000 Per Perch

Land for sale in Negombo

Galkatuwa Dalupotha Negombo

  23 perch Land in Negombo Galkatuwa Area available for urgent sale br br Clear Deeds Close to Negombo Chilaw Ma...  more »