සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
8 Bare Land
5
 Bolgoda 

  • 15.3 perches   Bare Land


    Rs. 650,000 Per Perch

Bolgoda Lake view Land

PiliyandalaMadapathaKahapola B..

    The best Available land in front of the Bolgoda lake now on sale Superb view of the lake and the land has a sm...  more »