සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
4
 Malabe 

 • 23.7 perches    Bare Land


  Rs. 1.4M Per Perch

Malabe

New Kandy Road, Malabe

  600 m to New Kandy Roadbr 1 Km to SLIIT Campusbr 1 and Km to Highway Entrancebr 2 and Km to Nevil Fernando H...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Bolgoda 

 • 15.3 perches    Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

Bolgoda Lake view Land

Piliyandala,Madapatha,Kahapola..

  The best Available land in front of the Bolgoda lake now on sale Superb panoramic view of the lake No floodin...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Nawala 

 • 94 perches    Bare Land


  Rs. 3.7M Per Perch

Nawala Land For Sale

 

  94 Perches Prime Land for Sale at Nawalabr Highly Residential area br 600 from Koswatta Town br 30 foot roadwa...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Colombo 15 

 • 118 perches    Bare Land


  Rs. 3.5M Per Perch

Land for sale in Modara

Modara, Colombo 15

  Code RE SCP 01br br Rs3500000 per Perchbr br Property type Bare Landbr br Land size 118 Perches Square ...  more »