සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
12 Rubber land
1
 Pelmadulla 

  • 0.750000000 acres   Rubber land


    Rs. 800,000

Rubber land for sale

DandeniyaOpanayaka Pelmadulla

    4 years old 120 trees and well maintained land10 feet wide raod to the land15 km away from colombo badulla ma...  more »

22 Rubber land
1
 Kegalle 

  • 1 acres   Rubber land


    Rs. 40,000 Per Perch

1 acre rubber land in Kegalle

Attanagoda Molagoda Road Kegal..

    One acre rubber land facing Attanagoda Molagoda Road for immediate saleSuitable for Commercial Residential pur...  more »