සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Rubber land for sale/rent
6
 Anguruwella 

 • 2.5 acres    Rubber land


  Rs. 6M

Rubber land for sale

kegalle, Anguruwella

  25 acres rubber land for sale at anguruwalla1 km to ruwanwella townland with large rock Best for hotel project...  more »

 Rubber land for sale/rent
2
 Mawanella 

 • 540 perches    Rubber land


  Rs. 20,000 Per Perch

Rubber Land for sale

Aranayaka, Mawanella

  3 acers 1 roods 205 perches of new tapping rubberbr Located 12 km away from Mawanella town Between Aran...  more »

 Kegalle 

 • 2.5 acres    Rubber land


  Rs. 15M

Pas kapimata land ekk

Gonagaladeniya , Kegalle

  Nittambuwa Ruwanwella Pare Gonagaldeniya Rubber idamak akkara 2 5pas kapimata itha sudusui Kadu sahitha idamak...  more »