සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Rubber land for sale/rent
8
 Horana 

 • 386 perches   Rubber land


  Rs. 60,000 Per Perch

Horana Rubber Land

Thiththawala Kanda

  This beautiful land is situated on a hill with a stunning view of the local town, Horana. Only 2 kilometers aw...  more »

 Rubber land for sale/rent
2
 Mawanella 

 • 540 perches   Rubber land


  Rs. 20,000 Per Perch

Rubber Land for sale

Aranayaka

  3 acers 1 roods 20.5 perches of new tapping rubber. Located 12 km away from Mawanella town. Between Ar...  more »

 Rubber land for sale/rent
4
 Hanwella 

 • 72 perches   Rubber land


  Rs. 100,000 Per Perch

Land For sale

Thiththapaththara - Malida Roa..

  No brokers, genuine buyers only. Old rubber land trees removed.. Resurveyed and plan done very last month. f...  more »

URGENT
 Bandaragama  

 • 210 perches   Rubber land


  Rs. 165,000 Per Perch

For sale

Galanigama, serukana

  ගැළනිගම අධිවේගී පිවිසුමට 2km .. තෙකලා විදුල...  more »

 Dammulla 

 • 10 acres   Rubber land


   

10 Acres Land

Eheliyagoda

  10 Acres cultivated land for sale near Eheliyagoda City and close to Rathnapura - Panadura Main Road. Water E...  more »

 Rambukkana 

 • 52.6  acres   Rubber land


  Rs. 1.2M Per Acre

Baddewala South AB Estate

Kempitikanda Road

  52.6 Acres of land with Rubber, Mahogani, Pepper, cut foliage etc and ideal for Agarwood/Sandlewood, Eco touri...  more »

 Kuda Uduwa 

 • 23 perches   Rubber land


  Rs. 120,000 Per Perch

Horana 23P Land For Sale

Kananwila Road

  Horana, Kudauduwa, Kananwila Road 23p land Rs.120, 000 per pearch Opposit main road Two way entrance ...  more »