සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/312598/thumb_424_312598_1569320836_6708.jpg Paddy land
2
 Anuradhapura 

 • 2.5 acres    Paddy land


  Rs. 2.3M

Thambuththegama Anuradhapura

  2 12 ...  more »

3 /pics/311647/thumb_424_311647_1568784327_1268.jpg Paddy land
1
 Polonnaruwa 

 • 5.5 acres    Paddy land


   

Land for sale 850 perchers

Girithale Nugagahadamana Road ..

  The land is located in front of Girithale Nugagahadamana carpet road water line and 3 phase electricity suppl...  more »

5 /pics/304015/thumb_424_304015_1564333348_2229.jpg Paddy land
1
 Ambalantota 

 • 5 acres    Paddy land


  Rs. 6M

Land for Sale

 

  5 acres of paddy land with a beautiful landscape is for sale It can be used for agricultural purposes or can b...  more »

8 ../images/no_pic.png Paddy land
 Pokunuwita 

 • 125 perches    Paddy land


  Rs. 300,000 Per Perch

Fantastic location

Horana Panadura Road Pokunuw..

  great potential near GalanigamaExpressway...  more »

9 ../images/no_pic.png Paddy land
 Kandy 

 • 10.5 perches    Paddy land


  Rs. 1M Per Perch

land for sale

William Gopallawa Mw Kandy

  It is situated in Sudhumpola near Kandy NAITAIt has 105 perches ...  more »

11 ../images/no_pic.png Paddy land
 Jaffna 

 • 750 perches    Paddy land


  Rs. 2.25M

paddy land

Karampon southnear vairavar ko..

  This Property Is Kayts karampon Vairavar Kovil Between Vellankanni Church Right Hand Sidebr Bus 780 Route From...  more »

12 ../images/no_pic.png Paddy land
 Badulla 

 • 177 perches    Paddy land


  Rs. 25,000 Per Perch

Paddy Land

Badulla

  Existing near between Bandarawela Badulla main road Uduwarabr 10 feet road accessbr Complete water supplybr B...  more »

15 ../images/no_pic.png Paddy land
 Katugastota 

 • 48 perches    Paddy land


  Rs. 300,000 Per Perch

Rice paddy land for sale

 

  48 perches rice paddy land Located behind Katugastota Hospital br This land is situated in a peaceful highly ...  more »