සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 Paddy land
1
 Kandy 

 • 96.18 P  Paddy land


  Rs. 350,000 Per Perch

Urgent sale

Katugastota , Kandy

  48.09*2 perch paddy lands for sale. Situated in the heart of Katugstota town with in the municipality limits. ...  more »

2 Paddy land
2
 Badulla 

 • 146 P  Paddy land


  Rs. 250,000 Per Perch

Kailagoda

Kailagoda, Badulla

  600M away from the Badulla Town, It is Paddy Land, It is suitable for anyone interested in Land Development. ...  more »

3 Paddy land
2
 Wariyapola 

 • 1 acres  Paddy land


  Rs. 1M Per Acre

Paddy field 1 Acre

Katupotha Rd, Ginimanna, Bamun..

  සින්නක්කර ඔප්පු අක්කර 1 වෙල්‍ යාය​ යල මහ...  more »