සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
5 Paddy land
2
 Badulla 

  • 146 P  Paddy land


    Rs. 250,000 Per Perch

Kailagoda

Kailagoda, Badulla

    600M away from the Badulla Town, It is Paddy Land, It is suitable for anyone interested in Land Development. ...  more »

6 Paddy land
2
 Wariyapola 

  • 1 acres  Paddy land


    Rs. 1M Per Acre

Paddy field 1 Acre

Katupotha Rd, Ginimanna, Bamun..

    සින්නක්කර ඔප්පු අක්කර 1 වෙල්‍ යාය​ යල මහ...  more »


email alert
Don't miss out! Get notified with new properties
close
Receive latest offer in your email
email alert
success

You have been successfully registered