සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Paddy land for sale/rent
1
 Ambalantota 

 • 5 acres    Paddy land


  Rs. 6M

Land for Sale

 

  5 acres of paddy land with a beautiful landscape is for sale It can be used for agricultural purposes or can b...  more »

 Jaffna 

 • 750 perches    Paddy land


  Rs. 2.25M

paddy land

Karampon south,near vairavar k..

  This Property Is Kayts karampon Vairavar Kovil Between Vellankanni Church Right Hand Sidebr Bus 780 Route From...  more »

 Badulla 

 • 177 perches    Paddy land


  Rs. 25,000 Per Perch

Paddy Land

Badulla

  Existing near between Bandarawela Badulla main road Uduwarabr 10 feet road accessbr Complete water supplybr B...  more »