සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
8 Paddy land
2
 Kandy 

 • 24 perches   Paddy land


  Rs. 770,000 Per Perch

Land in Kandy town limits

Sri Dhamma Dhassi Mawatha Kand..

  1 Very close to Lexicon International School and Trinity college Kandy walking distance2 The Land is agricultu...  more »

14 Paddy land
 Kegalle 

 • 1 acres   Paddy land


   

Paddy Land for Lease

Kandy Road Kegalle

  Paddy land right next to Kandy Colombo road near Ballapana town in Kegalle district is available for long term...  more »

18 Paddy land
 Jaffna 

 • 750 perches   Paddy land


  Rs. 2.25M

paddy land

Karampon southnear vairavar ko..

  This Property Is Kayts karampon Vairavar Kovil Between Vellankanni Church Right Hand SideBus 780 Route From Ja...  more »