සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Paddy land for sale/rent
1
 Ambalantota 

  • 5 acres   Paddy land


    Rs. 6M

Land for Sale

 

    5 acres of paddy land with a beautiful landscape is for sale. It can be used for agricultural purposes or can ...  more »

 Paddy land for sale/rent
1
 Ja-Ela 

  • 314 perches   Paddy land


    Rs. 20,000 Per Perch

Empty Land per Rs 20000.00

Ja ela Gamenulla Road

    2km from Jaela Town,Face to Ja Ela Ganemulla Main Road.150 Purch or 314 Purch per Rs.20000.00 Imediate sale ...  more »