සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 ../images/no_pic.png
Paddy land
 Jaffna 

  • 750 perches    Paddy land


    Rs. 2.25M

paddy land

Karampon southnear vairavar ko..

    This Property Is Kayts karampon Vairavar Kovil Between Vellankanni Church Right Hand SideBus 780 Route From Ja...  more »