සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Jaffna 

  • 750 perches    Paddy land


    Rs. 2.25M

paddy land

Karampon south,near vairavar k..

    This Property Is Kayts karampon Vairavar Kovil Between Vellankanni Church Right Hand Sidebr Bus 780 Route From...  more »