සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/321515/thumb_424_321515_1575256239_3766.jpg Bare Land
10
 Katubedda 

 • 8 perches    Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

Land for sale Katubadda

DSWijesingha road next to cam..

  8 perch land for immediate sale Bim Saviya clean deed 1 12 km from Katubadda junction 2 teak trees available...  more »

3 /pics/322916/thumb_424_322916_1575976821_1533.JPG Bare Land
8
 Kelaniya 

 • 246.33 perches    Bare Land


   

Land For Sale Kelaniya

 

  Facing Colombo Kandy Road in Thorana Junction Kelaniya br Adjoining Kelaniya Entrance to Airport High Waybr ...  more »

4 /pics/322566/thumb_424_322566_1575732981_789.jpg Cultivated Land
5
 Deniyaya 

 • 1 acres    Cultivated Land


  Rs. 2.3M Per Acre

tea land for sale

 

  1 acre and 6 perch available water electricityclear road tea and other plants athuru bogaideal for tourismbr ...  more »

6 /pics/321314/thumb_424_321314_1575019979_6296.JPG Bare Land
10
 Balapitiya 

 • 200 perches    Bare Land


  Rs. 1.3M Per Perch

Beachfront land for Sale

 

  A beautiful piece of land is up for grabs It is perfect for a villa or a beach house as it contains a private ...  more »

14 /pics/323031/thumb_424_323031_1576080197_038.jpg Bare Land
2
 Kohuwala 

 • 7.70 perches    Bare Land


  Rs. 1.95M Per Perch

770 Perch bare Land for Sale Kohuwela

Wijayamangalarama Road Kohuwel..

  770 Perch bare Land for Sale Kohuwela br 770 Perch squire Block Wijayamangalarama Road Kohuwela Nugegodabr 3...  more »

15 /pics/321703/thumb_424_321703_1575287069_7451.jpeg Land with house
VERIFIED AGENT 
9
 Negombo  

 • 15 perches    Land with house


  Rs. 17M

Land and house sale

Eththukala Negombo

  15 PerchLand for sale in negombo There is a house as well but it is the old house three minutes walking distan...  more »

  VERIFIED AGENT 
16 /pics/323024/thumb_424_323024_1576075644_3848.png Bare Land
2
 Nawalapitiya 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 275,000 Per Perch

10per for sale

Ginigathena Road Nawalapitiya

  Land for sale Only 20meter For Nawalapitiya to ginigathena Road Only 5KM for Nawalapitiya Town 275000 per perc...  more »

17 /pics/323008/thumb_424_323008_1576063243_3032.JPG Bare Land
5
 Kandy 

 • 18.5, 26.6 perches    Bare Land


  Rs. 525,000 Per Perch

Land for Sale in Primrose Gardens Kandy

Vajirarama Road Anniewatta Kan..

  Fabulous opportunity to build your dream home or boutiquehotel type construction with breathtaking views among...  more »

19 /pics/322689/thumb_424_322689_1575856206_4981.jpg Land with house
5
 Pasyala 

 • 20 perches    Land with house


  Rs. 400,000 Per Perch

20 perche block of land for sale in Pasyala

80 257 Isiwara Asapuwa Kalalpi..

  Perfect Opportunity in Prime Locationbr br Exclusively positioned in Isiwera Asapuwa at Pasyala most highly...  more »

22 /pics/322997/thumb_424_322997_1576050320_8687.jpeg Bare Land
2
 Moratuwa 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 700,000 Per Perch

Land for immediate sale in Moratuwa

No 18 moratumulla Moratuwa

  Land for immediate sale in st antonys road Moratumulla Only 1 Km to Moratuwa city Good for Residential or indu...  more »

23 /pics/322996/thumb_424_322996_1576049653_8299.jpg Bare Land
6
 Pelawatte 

 • 8.30 perches    Bare Land


  Rs. 1.5M Per Perch

Prime Land Lake Road Pelawatta

Lake Road Pelawatta Pelawatt..

  830p Land situtated off Lake road Wickramasinghepura Battaramulla overlooking a stream line Quite and peacefu...  more »

26 /pics/322979/thumb_424_322979_1576040019_5716.jpg Bare Land
3
 Battaramulla 

 • 70 perches    Bare Land


  Rs. 2.5M Per Perch

Palawatta 70 perches for sale

Palawatta Battaramulla

  Facing to the water 70 purchase hundred and thirty ft both side side roadways 25 million palawatta akuregoda ...  more »

27 /pics/316300/thumb_424_316300_1571465755_1546.jpg Bare Land
2
 Pita Kotte 

 • 11 perches    Bare Land


  Rs. 1.5M Per Perch

11 perch land for sale in Kotte

Thalawatugoda Pita Kotte

  Dear Sir Madam br br The property located in highly residential area close to Kumbulawala junction only about...  more »

28 /pics/315253/thumb_424_315253_1575605960_5295.jpeg Land with house
1
 Wattala 

 • 8 perches    Land with house


  Rs. 2.55M Per Perch

Land for sale in Wattala

Wattala

  8perches Land for salebr Very convenient for all the commercial and private needs br Can build a three storey ...  more »

Lands for Sale in Sri Lanka

Sri Lanka has many bare or acre lands located in almost every part of the country. If you are wondering 'how to buy land in Sri Lanka browsing online on reliable property sites like LankaPropertyWeb will help you find most properties listed as Sri Lanka ads. For buyers who plan to start their own businesses, highly commercial lands in excellent locations like Colombo, Kandy, and Galle are worthy gems amongst the many ads. However, for most ordinary people, land in suburban regions of Colombo is what they are looking for. In comparison to properties for sale and properties for rent in Sri Lanka, lands are now earning the attention of property hunters. The reasons for this could be the ease in acquiring lands, a sense of long term security and the ability to sell them in future for a higher price.

If you don't know much about the real estate industry in Sri Lanka, investing in couple perches of land is a great way to make the most out of extra cash! Sri Lankans are always looking for ways to create the best environment in the future. So what better way to do so than seeking land plotting or lands with a house and invest in them. Over the past few years, lands in sri lanka,  bare lands for sale, agriculture land for sale started gaining a lot of interest with many realizing the opportunities they can earn by investing in Sri Lankan real estate. This has also resulted in land prices increasing in Sri Lanka during the year 2018. Properties given out for commercial reasons were ranked higher followed by lands for residential and then lands for industrial purposes. The best form of acquiring lands in Sri Lanka is by looking into a bare land for sale with a house. Thanks to the developments in tourism and infrastructure, now there is high interest from foreign buyers towards land sale in areas like Colombo, especially areas that are in close proximity to the galle road.

Perches land for sale in colombo are mainly commercial Sri Lanka land for sale. Highly residential areas and areas that most people visit on vacations such as Kandy, Nuwara Eliya and Galle are also great areas for land sale in Sri Lanka. So if you are thinking of how to give my land on lease try listing on LankaPropertyWeb website to gain the attention you are looking for, for your property. Lands in certain areas in the sri lanka map could even be advertised on the site for free, to reach a large audience. Comparing the gain you earn from this you can even advertise a house for sale without draining your wallet too much! As land prices are increasing in prime locations walking distance away from urban facilities, quick weekend getaways to escape the business of the city is also becoming a thing in Sri Lanka. So obtaining the right plot of land with the assistance of a reputed real estate company in Sri Lanka will give you the chance of either building holiday properties for rent or properties for sale in the future. You can also consider land pooling. What is land pooling you ask It is individuals purchasing plots of land and combining them to construct something greater on it. So if you are ever thinking of running a guesthouse of your own, this is a great option to consider to partner up and earn the most!