සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
5 /pics/327736/thumb_424_327736_1579160636_5619.jpg
Bare Land
2
 Kurunegala 

 • 15.00 perches    Bare Land


  Rs. 115,000 Per Perch

Land for sale in Pothuhera

Pothuhera Kurunegala

  Near the highway exitbr Facing Gepallwa roadbr 900 m to rout no 06br All clear title approvals electricity...  more »

7 /pics/328488/thumb_424_328488_1579505946_7306.jpeg
Coconut land
4
 Kurunegala 

 • 10.5 acres    Coconut land


  Rs. 100,000 Per Perch

Melsiripura

Dambulla Road Kurunegala

  Coconut land with a house and restaurant ...  more »

10 /pics/327930/thumb_424_327930_1579234052_5968.jpg
Coconut land
4
 Kurunegala 

 • 5 acres    Coconut land


  Rs. 4M Per Acre

Coconut estate for sale

Mawathagama Kurunegala

  I have a 5 acres land for sale in mawathagamaits in middle of Kandykegalle and Kurunagala districts it is easy...  more »

11 /pics/327833/thumb_424_327833_1579172535_1441.jpeg
Bare Land
1
 Kurunegala 

 • 13 perches    Bare Land


  Rs. 4M Per Perch

Commercial Land for sale in Kurunegala

Polattapitiya junction Kurune..

  Commercial Land for sale in Polattapitiya junction Kurunegalabr br Facing 30 feet road frontagebr br Good for ...  more »

13 /pics/305304/thumb_424_305304_1565093349_5862.JPG
Bare Land
9
 Kurunegala 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 55,000 Per Perch

Kurunegala Minhettiya Land Sale

Gonagama Thiththawella main ro..

  New Mega City Minhettiya Kurunegalabr br Only 20 mins to Kurunegala City and the Main Kurunegala Highway Exitb...  more »

15 /pics/327286/thumb_424_327286_1578914506_3841.jpeg
Bare Land
4
 Kurunegala 

 • 9.6 perches    Bare Land


  Rs. 4.5M Per Perch

Land for sale in Kurunegala

Noel Senevirathne mawatha Kuru..

  Land for sale in Noel Senevirathne mawatha Kurunegalabr br 20 feet road accessbr Land has a private road acces...  more »

16 /pics/327283/thumb_424_327283_1578913622_3004.jpeg
Bare Land
2
 Kurunegala 

 • 27 perches    Bare Land


  Rs. 6.5M Per Perch

Land for sale in Kurunegala

Colombo Road Kurunegala

  Land for sale in Colombo Road Kurunegalabr br 10 ft road br 2 Nd block from Colombo main roadbr br 27 perches...  more »

17 /pics/327187/thumb_424_327187_1578888887_6159.jpeg
Coconut land
4
 Kurunegala 

 • 62 acres    Coconut land


  Rs. 4M Per Acre

Coconut estate for sale in Kurunegala

Malsiripura Kurunegala

  Coconut estate for sale in Malsiripura Kurunegalabr On dambulla road br br 62 acresbr br Cropsbr Coconuts 3 ac...  more »

18 /pics/258289/thumb_424_258289_1571647009_7521.png
Bare Land
9
 Kurunegala 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 70,000 Per Perch

Kurunegala Maguru Oya facing land sale

Alakoladeniya Kurunegala

  Nadee Ganga Alakoladeniya Kurunegalabr Bordering Maguru Oyabr br Block numbers 17 and 18br br 25 km to Aluth ...  more »

19 /pics/327177/thumb_424_327177_1578884746_5872.jpg
Bare Land
1
 KURUNEGALA 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 325,000 Per Perch

Land For Sale Kurunegala Town Limit

Gettuwana KURUNEGALA

  10perchrs availablebr 15km for kurunegala townbr 700m for kurunegala railway stationbr Near highway exitbr Con...  more »

23 /pics/326652/thumb_424_326652_1578476603_0333.png
Bare Land
5
 Kurunegala 

 • 32 perches    Bare Land


  Rs. 99,000 Per Perch

Kurunegala town limit

Kandy road Kurunegala

  Between kurunegala kandy road 01 km distance and kurunegala dambulla road 950m distancebr Within 4km to kuru...  more »

24 /pics/326376/thumb_424_326376_1578320704_8663.jpg
Bare Land
1
 Kurunegala 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 180,000 Per Perch

Land for sale immediately

Kurunegela Kurunegala

  Land for sale br 10 perch land br 3km to kurunegela main townbr 100m to negombo Kurunagala main roadbr ...  more »

25 /pics/326020/thumb_424_326020_1578113877_2889.jpg
Bare Land
1
 Kurunegala 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 180,000 Per Perch

land for sale

kurunegala Kurunegala

  land for sale neara wayamba tec kurunagalabr 100m to kurunagala negombo main roadbr ...  more »

Lands for Sale in Kurunegala

Located in North Western Province, Kurunegala's historic municipality can be denoted as one of the most affluent cities found in Sri Lanka. Considered as the capital of the province, this metropolis plays a vital role to uplift the overall economy of the country. Its origin as a prominent city goes far back as the 13th century when the ruling dynasty at that time decided to move the capital to this unique location. As a result, the area saw exponential growth compared to all other cities found in that period. As such, properties for sale and properties for rent in Kurunegala including coconut land in Kurunegala, are some of the most sort-after real estate assets seen in the country. This may include the popular lands for sale in Kurunegala District, but may also include apartments and houses with lands for sale in Kurunegala seen throughout this landscape. 

If you are looking for land sale companies in Kurunegala to buy lands for sale in Kurunegala Sri Lanka, be it simple lot lands in Kurunegala or a Coconut land for sale in Kurunegala, remember to consider the below facts before making your final decision. Let's assume that in your search for properties for sale in Kurunegala, you have come across a 150 acres coconut land for sale in Kurunegala, where it is divided into two blocks of 75 acres as block A and block B. However, you do not have enough money to buy this property. If so, then perhaps you might want to consider a coconut land for sale in Kuliyapitiya, where you can find an equally high-quality coconut estate consist of 150 acres, yet for a much cheaper price. Such a property will also come with all the necessary facilities to make your investment a long-term success. 

The prime lands in Kurunegala, especially the land for sale in Kurunegala town limit in Kurunegala Map, are some of the most valuable seen in the country. As such, if we assume that in your quest for one of the properties for sale in Kurunegala, you are looking to buy a house for sale with land, a property with coconut trees built on a 15 perch land facing a paddy field that also has access to a carpeted road. If this is what you want, then land for sale in Kurunegala Kandy road might offer exactly what you expect from a land in kurunegala. However, if you want land for sale in Kurunegala lake round, ideally a 10-15 perches land, then go for a property located close to the North Lake Road. Similarly, if you want land for sale in Kurunegala Colombo road, then a property located in Wanduragala might offer the best opportunities.