සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Coconut land for sale/rent
6
 Kurunegala 

  • 60 perches    Coconut land


    Rs. 625,000 Per Perch

commercial 15 perches land

kandy road, Kurunegala

    land for salebr 60 perches can buy 15 perches blocksbr 4 blocks of Land 15p eachbr 200m to kandy kurunegala...  more »