සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/308792/thumb_424_308792_1567229244_4765.jpg Coconut land
6
 Kurunegala 

 • 5 acres   Coconut land


  Rs. 2.7M Per Acre

Valuable Coconut Land for Sale

Pothuhera Dambokka Kurunegala

  Water Electricity Pepper Cashew teak and moreVery Close to HighwayClear Deed...  more »

3 /pics/327736/thumb_424_327736_1579160636_5619.jpg Bare Land
2
 Kurunegala 

 • 15.00 perches   Bare Land


  Rs. 115,000 Per Perch

Land for sale in Pothuhera

Pothuhera Kurunegala

  Near the highway exitFacing Gepallwa road900 m to rout no 06All clear title approvals electricity...  more »

9 /pics/337458/thumb_424_337458_1583912968_3142.jpeg Land with house
1
 Kurunegala 

 • 35.25 perches   Land with house


  Rs. 1.6M Per Perch

A valuable commercial land for sale

Wanduragala Kurunegala

  A land with old building facing to the Colombo Kurunegala highway loacated in Wanduragala for quick sale It i...  more »

12 /pics/337392/thumb_424_337392_1583897504_0453.jpg Coconut land
3
 Kurunegala 

 • 5 acres   Coconut land


  Rs. 2.5M Per Acre

Coconut land for immediate sale

Mawathagama Kurunegala

  Coconut trees Betel trees Cloves trees Teak trees Mahogany trees Coffeepepper and more...  more »

13 /pics/337306/thumb_424_337306_1584255852_1992.jpeg Coconut land
10
 Kurunegala 

 • 13 acres   Coconut land


  Rs. 1.6M Per Acre

Coconut land for sale in kurunegala

Hiripitiya wegolla Kurunegala

  Location Hiripitiya wegollaLand extent13265 acres 13 ACRES OR 265 ACRES25km away from Hiripitiya Kurunegala ...  more »

14 /pics/337289/thumb_424_337289_1583830290_1924.JPG Land with house
1
 Kurunegala 

 • 20 perches   Land with house


  Rs. 1.4M Per Perch

20 P Land in Kurunegala City Limits

4th Lane Kurunegala

  20 P Land in Kurunegala City Limits highly residential areaWater Electricity Sewer line available 1 Km to lea...  more »

16 /pics/336263/thumb_424_336263_1583298161_7583.jpg Bare Land
2
 Kurunegala 

 • 19.25 perches   Bare Land


  Rs. 4.5M Per Perch

Kurunagala Commercial Land For Sale

Bauddaloka Mawatha Kurunegala

  Kurunagala Land For Sale Bauddaloka Mawatha 1925 PerchesIDEAL FOROfficeAny kind of BusinessBankGeneral office...  more »

24 /pics/334798/thumb_424_334798_1583024974_3184.jpeg Bare Land
2
 Kurunegala 

 • 17.5 perches   Bare Land


  Rs. 85,000 Per Perch

Kurunegala

kiriwaula Kurunegala

  Kurunegala Valuble Land for sale 11 ...  more »

Lands for Sale in Kurunegala

Located in North Western Province, Kurunegala's historic municipality can be denoted as one of the most affluent cities found in Sri Lanka. Considered as the capital of the province, this metropolis plays a vital role to uplift the overall economy of the country. Its origin as a prominent city goes far back as the 13th century when the ruling dynasty at that time decided to move the capital to this unique location. As a result, the area saw exponential growth compared to all other cities found in that period. As such, properties for sale and properties for rent in Kurunegala including coconut land in Kurunegala, are some of the most sort-after real estate assets seen in the country. This may include the popular lands for sale in Kurunegala District, but may also include apartments and houses with lands for sale in Kurunegala seen throughout this landscape. 

If you are looking for land sale companies in Kurunegala to buy lands for sale in Kurunegala Sri Lanka, be it simple lot lands in Kurunegala or a Coconut land for sale in Kurunegala, remember to consider the below facts before making your final decision. Let's assume that in your search for properties for sale in Kurunegala, you have come across a 150 acres coconut land for sale in Kurunegala, where it is divided into two blocks of 75 acres as block A and block B. However, you do not have enough money to buy this property. If so, then perhaps you might want to consider a coconut land for sale in Kuliyapitiya, where you can find an equally high-quality coconut estate consist of 150 acres, yet for a much cheaper price. Such a property will also come with all the necessary facilities to make your investment a long-term success. 

The prime lands in Kurunegala, especially the land for sale in Kurunegala town limit in Kurunegala Map, are some of the most valuable seen in the country. As such, if we assume that in your quest for one of the properties for sale in Kurunegala, you are looking to buy a house for sale with land, a property with coconut trees built on a 15 perch land facing a paddy field that also has access to a carpeted road. If this is what you want, then land for sale in Kurunegala Kandy road might offer exactly what you expect from a land in kurunegala. However, if you want land for sale in Kurunegala lake round, ideally a 10-15 perches land, then go for a property located close to the North Lake Road. Similarly, if you want land for sale in Kurunegala Colombo road, then a property located in Wanduragala might offer the best opportunities.