සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
4 /pics/305304/thumb_424_305304_1565093349_5862.JPG Bare Land
9
 Kurunegala 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 55,000 Per Perch

Kurunegala Minhettiya Land Sale

Gonagama Thiththawella main ro..

  New Mega City Minhettiya Kurunegalabr br Only 20 mins to Kurunegala City and the Main Kurunegala Highway Exitb...  more »

8 /pics/321584/thumb_424_321584_1575253701_7829.jpg Bare Land
2
 Kurunegala 

 • 40 perches    Bare Land


  Rs. 55,000 Per Perch

Immediate Land Sale

Ahugoda Pothuhera Kurunegala

  2 Km to Pothuhera town Area 15km In the main road and 500 meters from it br 5min away from New Highway Entr...  more »

10 /pics/258289/thumb_424_258289_1571647009_7521.png Bare Land
9
 Kurunegala 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 70,000 Per Perch

Kurunegala Maguru Oya facing land sale

Alakoladeniya Kurunegala

  Nadee Ganga Alakoladeniya Kurunegalabr Bordering Maguru Oyabr br Block numbers 17 and 18br br 25 km to Aluth ...  more »

13 /pics/320823/thumb_424_320823_1574739460_3856.JPG Cultivated Land
10
 Kurunegala 

 • 5.25 acres    Cultivated Land


  Rs. 37.5M

Coconut Land for sale

 

  This land is located and bordering to Yakdessagala moutain and forest only 6miles to Kurunegala town clock tow...  more »

14 /pics/320689/thumb_424_320689_1574664516_2649.jpg Coconut land
1
 Kurunegala 

 • 16 perches    Coconut land


  Rs. 2.1M

Land for sale in Kurunagala

Dabulla road Kurunegala

  lot No 46br Boralu wattha Maha galgoda Meegodabr Dabulla roadbr Kiriwaulabr br There is 300m to the dabulla ...  more »

16 /pics/320024/thumb_424_320024_1574163247_1198.jpg Land with house
5
 Kurunegala 

 • 25 perches    Land with house


   

25 Purchase for sale

Ibbagamuwa Kurunegala

  25 Purchase 20mts to dammbulla road with in 5 min can access to all bank supper markets can access with in ...  more »

18 /pics/318646/thumb_424_318646_1573019380_4953.jpg Bare Land
2
 Kurunegala 

 • 16 perches    Bare Land


  Rs. 1.65M

 

  16 br ...  more »

19 /pics/300648/thumb_424_300648_1562324207_0835.jpg Bare Land
5
 Kurunegala 

 • 100 acres    Bare Land


  Rs. 3.75M Per Acre

Coconut Estate for sale in Kurunegala

Doratiyawa Road Mallawapitiya ..

  100 Acre Coconut estate for sale in Doratiyawa Road Mallawapitiya Kurunegalabr 3 Km to Kurunegala Katugastot...  more »

20 /pics/290121/thumb_424_290121_1554468031_7722.jpg Coconut land
3
 Kurunegala 

 • 150 acres    Coconut land


  Rs. 3.5M Per Acre

Coconut Estate For Sale In Kurunegala

Mawathagama Kurunegala

  Coconut Estate consist of 150 Acresbr br It is divided into two Blocks of 75 Acres Each Block A and Block B bu...  more »

21 /pics/318430/thumb_424_318430_1572861978_0534.jpg Coconut land
6
 Kurunegala 

 • 349 perches    Coconut land


  Rs. 5.7M

Coconut Land for sale kurunegala

Wellawa Kurunegala

  Coconut Land for Sale Wellawa Kurunegalabr 349 purchase 2 acres 29 purchasebr 14 km to Kurunegala townbr Wit...  more »

22 /pics/318409/thumb_424_318409_1572853351_1823.jpeg Coconut land
6
 Kurunegala 

 • 59 acres    Coconut land


  Rs. 3.5M Per Acre

Coconut Land for Sale

Kurunegala

  br Averaging approximately 40000 Coconuts every 45days Average income of 01Millionbr Fully maintained to give ...  more »

23 /pics/295798/thumb_424_295798_1559186932_3946.jpg Bare Land
1
 Kurunegala 

 • 10 acres    Bare Land


  Rs. 8.5M Per Perch

Coconut Estate for sale in Kurunegala

Thorawathura Dambokka Kuruneg..

  For Immediate salebr Good ResidentialCommercial Property in Kurunegalabr Peaceful surrounding Good Neighbor...  more »

28 /pics/316471/thumb_424_316471_1571596344_3562.jpg Bare Land
1
 Kurunegala 

 • 55 perches    Bare Land


  Rs. 800,000 Per Perch

commercial land in kurunegala pothuhara

colombo 06 roadpothuhara Kurun..

  commercial land situated in pothuhara town highway entrance also near the land suitable for business or build ...  more »

30 /pics/314731/thumb_424_314731_1571754756_0752.jpg Bare Land
3
 Kurunegala 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 79,000

kurunegala Kurunegala

  br br 5br...  more »

Lands for Sale in Kurunegala

Located in the islands northwestern lowland plains, Kurunegala's historic municipality can be denoted as one of the most affluent cities found in Sri Lanka. Considered as the capital of the northwestern province, this metropolis plays a vital role to uplift the overall economy of the country. Its origin as a prominent city goes as far back as the 13th century when the ruling dynasty at that time decided to move the capital to this unique location. As a result, the area saw exponential growth compared to all other cities found in that period. As such, properties for sale and properties for rent in Kurunegala are now some of the most sort-after real estate assets seen in the country. This may include the popular lands for sale in Kurunegala District, but may also include apartments and houses with lands for sale in Kurunegala seen throughout this landscape. 

Regardless, if you are a buyer who is looking for lands for sale in Kurunegala Sri Lanka, be it simple lot lands in Kurunegala or a Coconut land for sale in Kurunegala, remember to consider the below facts before making your final decision. Let's assume that in your search for properties for sale in Kurunegala, you have come across a 150 acres coconut land for sale in Kurunegala, where it is divided into two blocks of 75 acres as block A and block B. However, you do not have enough money to buy this property. If so, then perhaps you might want to consider a coconut land for sale in Kuliyapitiya, where you can find an equally high-quality coconut estate consist of 150 acres, yet for a much cheaper price. Such a property will also come with all the necessary facilities to make your investment a long-term success. 

Nevertheless, as we mentioned before, the prime lands in Kurunegala, especially the land for sale in Kurunegala town limit in Kurunegala Map, are some of the most valuable seen in the country. As such, if we assume that in your quest for one of the properties for sale in Kurunegala, you are looking to buy a house for sale with land, a property with coconut trees built on a 15 perch land facing a paddy field that also has access to a carpeted road. If this is what you want, then land for sale in Kurunegala Kandy road might offer exactly what you want. However, if you want land for sale in Kurunegala lake round, ideally a 10-15 perches land, then go for a property located close to the North Lake Road. Similarly, if you want land for sale in Kurunegala Colombo road, then a property located in Wanduragala might offer the best opportunities.