සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
3
 Kurunegala 

 • 18 perches   Bare Land


  Rs. 475,000 Per Perch

Uyandana

Tissa Mawatha

  18P bare land in highly residential area. 2.7Km to the proposed expressway entrance. 4.7Km to the Kurunegala c...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kurunegala 

 • 16 perches   Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

land for house

kurunegala- ganewatta road

  16 perch land.10km far from central of kurunegala city.land place in front of kurunegala- ganewatta main road....  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Kurunegala 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 78,000 Per Perch

Land for sale

Ranawana

  7km to Kurunegala town, 20perches, electricity and water facilities, nice area in ranawana, ...  more »