සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
5 Cinnamon land
9
 Bentota 

 • 7 acres   Cinnamon land


  Rs. 52M

Elpitiya

 

  Fully grown and well looked after Cinnamon Estate of 7 Acres Water Electricity workers building fully secured...  more »

11 Cinnamon land
 Karandeniya 

 • 10 perches   Cinnamon land


  Rs. 160,000 Per Perch

Per 10 land for sale

Elpitiya Ambalangoda Rd Karand..

  10 per landAt 4th mile post KarandeniyaNear to Karandeniya Police Station100m far away from Elpitiya Ambalang...  more »

13 Cinnamon land
 Beragala 

 • 103 perches   Cinnamon land


  Rs. 150,000 Per Perch

Land for sale in blackwood

Beragala

  Situated in blackwwodwith cinnemon garden suitable for tourism purposes aukway melheim discovery hotels are ne...  more »

15 Cinnamon land
 Galle 

 • 1 acres   Cinnamon land


  Rs. 800,000 Per Acre

Land for sale

Pitigala Mapalagama Galle

  Akkara 01 ka Balapathra Sahitha agana kurudu idama ikmanin wikineema ta water Electric supply Galle pitigala...  more »

16 Cinnamon land
 Ratnapura 

 • 205 acres   Cinnamon land


  Rs. 2

Land For Sale

Pelmadula Ratnapura

  This Land Is With 2 Bungalows And With 150 Acre Of Cinnamon As Well As With 50 Acre Of Tea Each Day 50000 Kilo...  more »