සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Cinnamon land for Sale in Sri Lanka (11 properties)


 Cinnamon land for sale/rent
6
 Haldummulla 

  • 47 acres    Cinnamon land


    Rs. 60M

We eliya

Soragune, Haldummulla

    Cultivated 25 acres of Cinnamon 16 acres of Rubber 6 acres of bare land Electricitywater inside roads and hill...  more »