සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/308548/thumb_424_308548_1566981221_9556.jpg
Cinnamon land
9
 Weligama 

  • 6.5 acres    Cinnamon land


    Rs. 68.5M

Cinnamon land Weligama

 

    Opportunity to purchase a medium size productive well maintained Cinnamon estate in south Sri lanka withing ...  more »

4 /pics/325028/thumb_424_325028_1577455309_216.jpeg
Cinnamon land
4
 Walasmulla 

  • 80 perches    Cinnamon land


    Rs. 1.5M

Cinnamon land

Katuwana roadkaramatiya juncio..

    br br 120kg br ...  more »