සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Beachfront land for Sale in Sri Lanka (140 properties)


 Beachfront land for sale/rent
9
 Weligama 

  • 16 perches   Beachfront land


    Rs. 15M

Great Surf Location

Kadabaddegama Road

    4 km before weligama situated in front of the famous coconut point surfing point (coral break) gurubabila midi...  more »

 Beachfront land for sale/rent
1
 Arugam Bay 

  • 3 acres   Beachfront land


    Rs. 8M Per Acre

Arugam Bay

Light house surf point

    This land is situated in Komarii Pottuvil. Next to Sangamankanda Ampara light house and light house surfing gu...  more »