සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/314689/thumb_424_314689_1570612089_5117.jpg Beachfront land
8
 Mirissa 

 • 7500 perches   Beachfront land


  Rs. 398.2M

coral beach

 

  A stunning plot of beachfront land on the famous Mirissa beach is available for purchase This magnificent piec...  more »

3 /pics/270646/thumb_424_270646_1542785577_8314.jpg Beachfront land
4
 Bentota 

 • 2 acres   Beachfront land


  Rs. 890,149 Per Perch

Kosgoda Beach SLR 021

 

  This spectacular piece of beach side land with awesome views of the Indian Ocean covers 2 acres with 70 meters...  more »

8 /pics/328957/thumb_424_328957_1579679677_8598.jpeg Beachfront land
URGENT
6
 Mawella 

 • 20 perches   Beachfront land


  Rs. 10M

ocean view land at mawella

beach road Mawella

  Prime ocean view land situated in Mawella bay Just 10 metres to beautiful sandy beach and easy access to land ...  more »

9 /pics/339393/thumb_424_339393_1586156324_7969.jpg Beachfront land
8
 Rekawa 

 • 159 perches   Beachfront land


  Rs. 51.3M

Rakawa Tangalle Beach front

Turtle beach Rekawa

  159 perches of slightly elevated land with young and mature coconut trees...  more »

11 /pics/324898/thumb_424_324898_1577350853_8227.jpg Beachfront land
4
 Tangalle 

 • 38 perches   Beachfront land


  Rs. 40M

prime beach front land at Tangalle

beach road Tangalle

  One and only beautiful beach front land situated in beach road TangalleOne of the best tourist attraction plac...  more »

13 /pics/339360/thumb_424_339360_1585976953_7802.jpg Beachfront land
5
 Kalkudah 

 • 6 acres   Beachfront land


  Rs. 45M

prime beach front land in east coast

kaluvankeli Kalkudah

  6 acres prime beach front land situated in kaluankeni kalkudhaWide golden sandy beach with privet beach Easy a...  more »

14 /pics/323091/thumb_424_323091_1576140026_9775.jpg Beachfront land
URGENT
6
 Matara 

 • 123 perches   Beachfront land


  Rs. 195M

prime bay front land in talalla

talalla Matara

  One and only best beach front land situated in famous bay call talalla baymataraWide sandy beach with beautif...  more »

16 /pics/334434/thumb_424_334434_1582360463_2258.jpg Beachfront land
9
 Hikkaduwa 

 • 81 perches   Beachfront land


  Rs. 1.46M Per Perch

Striking Beach Plot in Hikkaduwa

 

  This is a stunning beach plot of 2048 sqm located in Hikkaduwa There is a white sandy beach with a frontage of...  more »

25 /pics/265299/thumb_424_265299_1581412820_0663.jpg Beachfront land
10
 Weligama 

 • 16 perches   Beachfront land


  Rs. 16M

Great Surf Location

Kadabaddegama Road Weligama

  4 km before weligama situated in front of the famous coconut point surfing point coral break gurubabila midiga...  more »

26 /pics/270411/thumb_424_270411_1542622263_5891.jpg Beachfront land
6
 Galle 

 • 2875 perches   Beachfront land


  Rs. 166.27M

Elevated beach plot in Galle SLR 017

 

  his stunning piece of elevated beachfront land is currently owned by an Australian and is the last plot of ele...  more »