සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 Beachfront land
1
 Mawella 

 • 225 P  Beachfront land


  Rs. 146M

Coconut Tree Hill

 

  If you are looking for a beautiful and a tranquil beachfront plot, look no further you are looking at the perf...  more »

20 Beachfront land
6
 Abayapura 

 • 47.5 P  Beachfront land


  Rs. 1.7M Per Perch

Beach Land perfect location

Matara Tangalle road, Abayapur..

  This beautiful beach land just near the Thalalla bay beach hotel on the Matara Tangalle road. I have all the p...  more »

28 Beachfront Land
 Dickwella 

 • 24 P  Beachfront Land


  Rs. 16M

Sea view land for sale

Kottagoda, Dickwella

  elevated land with nice sea view on top. Good access roads perches24 ,electricity water available .main road 3...  more »