සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
3 Beachfront land
10
 Dikwella 

 • 225 perches   Beachfront land


  Rs. 146M

Coconut Tree Hill

 

  If you are looking for a beautiful and a tranquil beachfront plot look no further you are looking at the perfe...  more »

11 Beachfront land
6
 Dikwella 

 • 80 perches   Beachfront land


  Rs. 56M

Sea view land for sale

Kottagoda Dikwella

  Sea view land Easy access road to land 800metres a way from matharathangalla main road very clam are with lots...  more »

19 Beachfront land
4
 Bentota 

 • 2 acres   Beachfront land


  Rs. 890,149 Per Perch

Kosgoda Beach SLR 021

 

  This spectacular piece of beach side land with awesome views of the Indian Ocean covers 2 acres with 70 meters...  more »

21 Beachfront land
8
 Mirissa 

 • 296 perches   Beachfront land


  Rs. 398.2M

coral beach

 

  A stunning plot of beachfront land on the famous Mirissa beach is available for purchase This magnificent piec...  more »

28 Beachfront land
8
 Pamunugama 

 • 52 perches   Beachfront land


  Rs. 500,000 Per Perch

Beach land for sale

 

  52p Beach land for sale suitable for holiday Villa 60 beach frontage In a calm residential neighborhood Rs 500...  more »