සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
3 /pics/327314/thumb_424_327314_1579057759_1316.jpg
Beachfront land
10
 Devinuwara 

 • 15 perches    Beachfront land


  Rs. 11.7M

Beachfront land at Dondra

Kiralawella Road Devinuwara

  This 15 perch freehold beachfront land is located at the Beach of Devinuwara Dondra overlooking a sallow water...  more »

4 /pics/309213/thumb_424_309213_1567430390_9635.jpg
Beachfront land
5
 Negombo 

 • 100 perches    Beachfront land


   

Beachfront Land with house for sale

Thalahena Negombo

  100 perches beach front land for sale in Thalahena Negombo Rectangular Blockbr br 20 mins to Negombo town 30 m...  more »

5 /pics/329174/thumb_424_329174_1579771498_8314.jpg
Beachfront land
8
 Tangalle 

 • 514 perches    Beachfront land


  Rs. 280M

Beachfront Land in Rekawa Tourism Area

Rekawa beach road Tangalle

  Prime 514 perches land in TangalleRekawa It face to famous beautifull Rekawa turtle beach in sri lanka There i...  more »

9 /pics/328957/thumb_424_328957_1579679677_8598.jpeg
Beachfront land
6
 Mawella 

 • 20 perches    Beachfront land


  Rs. 10M

ocean view land at mawella

beach road Mawella

  Prime ocean view land situated in Mawella bay Just 10 metres to beautiful sandy beach and easy access to land ...  more »

10 /pics/304633/thumb_424_304633_1579619735_8506.png
Beachfront land
7
 Arugam Bay 

 • 3 acres    Beachfront land


  Rs. 85,000 Per Perch

Light House Surf point Arugam Bay

Light house Surf point Arugam..

  This land is situated in Komarii Pottuvil Next to Sangamankanda Ampara light house and light house surfing gue...  more »

11 /pics/296123/thumb_424_296123_1579443665_8653.jpeg
Beachfront land
8
 Arugam Bay 

 • 640 perches    Beachfront land


  Rs. 95,000 Per Perch

Light House Surf Point Arugambay

Light House Surf Point komari..

  Lighthouse Surf Point is located 15 km north of Arugam bay Its an Ideal location for beach hotel cabanas cara...  more »

13 /pics/314689/thumb_424_314689_1570612089_5117.jpg
Beachfront land
8
 Mirissa 

 • 7500 square meters    Beachfront land


  Rs. 343.61M

coral beach

 

  A stunning plot of beachfront land on the famous Mirissa beach is available for purchase This magnificent piec...  more »

14 /pics/296256/thumb_424_296256_1559541505_6272.JPG
Beachfront land
6
 Induruwa 

 • 47 perches    Beachfront land


  Rs. 47.79M

Induruwa Small Beach plot SLR 026

 

  This decent size stunning beach plot is perfect for building your dream beach house on a magnificent white san...  more »

15 /pics/270411/thumb_424_270411_1542622263_5891.jpg
Beachfront land
6
 Galle 

 • 2875 square meters    Beachfront land


  Rs. 135M

Elevated beach plot in Galle SLR 017

 

  his stunning piece of elevated beachfront land is currently owned by an Australian and is the last plot of ele...  more »

17 /pics/270646/thumb_424_270646_1542785577_8314.jpg
Beachfront land
4
 Bentota 

 • 8000 square meters    Beachfront land


  Rs. 850,000 Per Perch

Kosgoda Beach SLR 021

 

  This spectacular piece of beach side land with awesome views of the Indian Ocean covers 2 acres with 70 meters...  more »

18 /pics/265299/thumb_424_265299_1539326205_7051.JPG
Beachfront land
9
 Weligama 

 • 16 perches    Beachfront land


  Rs. 11.5M

Great Surf Location

Kadabaddegama Road Weligama

  4 km before weligama situated in front of the famous coconut point surfing point coral break gurubabila midiga...  more »

26 /pics/144029/thumb_424_144029_1526985018_9461.jpg
Beachfront land
7
 Dikwella 

 • 26 perches    Beachfront land


  Rs. 15M

On the beach land for sale

Dickwellakudawella Dikwella

  The beautiful beachfront plot is located on a DickwellaThere is art deco style three small houses and already ...  more »

28 /pics/312455/thumb_424_312455_1569237122_9341.jpeg
Beachfront land
5
 Trincomalee 

 • 3 acres    Beachfront land


  Rs. 150M

Beachfront land for sale

Near town Trincomalee

  Beachfront land for sale br 3 km from trinco town 6 km from nilavelibr 3 acres land Beach front 130 meaters f...  more »

29 /pics/327065/thumb_424_327065_1578767398_7427.jpg
Beachfront land
8
 Dikwella 

 • 8 acres    Beachfront land


  Rs. 576M

Beachfront land in Dikwella

Beach road Dikwella

  Prime 8 acres1280 perches private beachfront land in Dikwella It face to famous beautifull Kudawella beach in ...  more »

30 /pics/326935/thumb_424_326935_1578675412_865.jpeg
Beachfront land
3
 Mirissa 

 • 40 perches    Beachfront land


  Rs. 50M

prime land in mirissa

galle road Mirissa

  Prime land situated most tourist attraction place call mirissa Sri Lanka One of the best beach and surfing par...  more »