සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/238432/thumb_424_238432_1550018469_5482.JPG
Beachfront land
 Galle 

 • 90 perches    Beachfront land


   

Property Close to the Beach

 

  This paddy front property is located around Thalpe area The distance from this property to the Beach is around...  more »

2 /pics/284747/thumb_424_284747_1551234690_304.JPG
Beachfront land
 Galle 

 • 395 perches    Beachfront land


   

Property Near Unawatuna

No 5 Rampart St Galle

  The land spread with different floor levels and it gives you advantage while you develop The property has full...  more »

5 /pics/270411/thumb_424_270411_1542622263_5891.jpg
Beachfront land
6
 Galle 

 • 2875 perches    Beachfront land


  Rs. 166.27M

Elevated beach plot in Galle SLR 017

 

  his stunning piece of elevated beachfront land is currently owned by an Australian and is the last plot of ele...  more »

14 /pics/306913/thumb_424_306913_1565968781_6521.JPG
Beachfront land
6
 Galle 

 • 186 perches    Beachfront land


  Rs. 125M

on the beach land for sale code odb C 12

In between hikkaduwa and bento..

  Flat surface wide and long sandy beach swim able place22 coconut treesclear marked boundaries60 meters...  more »

19 ../images/no_pic.png
Beachfront land
 Galle 

 • 65 perches    Beachfront land


  Rs. 900,000 Per Perch

Urgent

Galle

  This land is beach front land face to Galle colombo main road Electricity water available clear deeds and pla...  more »