සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/315590/thumb_424_315590_1571125395_7544.JPG
Coconut land
4
 Galle 

  • 170 perches    Coconut land


    Rs. 360,000 Per Perch

Galle Walahanduwa A Residential Land For Sale

Jayasena mawatha Manawila Wala..

    This land is face to a paddy fieldAnd very close to southern highway exit and entrance at Pinnaduwa 500 meters...  more »

3 ../images/no_pic.png
Coconut land
 Galle 

  • 96.5 perches    Coconut land


    Rs. 350,000 Per Perch

Land for sale

Ginigalthuduwa Galle

    Land with coconut plant...  more »