සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/328725/thumb_424_328725_1579603469_1402.jpg
Bare Land
3
 Nuwara Eliya 

 • 38 perches    Bare Land


  Rs. 1.5M Per Perch

Land For Sale in Nuwara Eliya

Hawaeli Road Nuwara Eliya

  Moon plains hawaeli rd nuwaraeliya walking distance Little England CottagesIdeal place for bunglow Hotel and...  more »

4 /pics/333245/thumb_424_333245_1581834032_0821.jpg
Tea land
1
 Nuwara Eliya 

 • 1000 acres    Tea land


  Rs. 1.5M Per Acre

Tea Estate for sale

 

  tea estate for sale in nuweraeliyatotally 1000 acresneglected tea estatesale of LKR 15 lax per acre...  more »

7 /pics/329860/thumb_424_329860_1580119125_1567.jpg
Bare Land
5
 Nuwara Eliya 

 • 56 perches    Bare Land


  Rs. 40M

Land For Sale Nuwara Eliya Town

Gregory Lake Nuwara Eliya

  Valuable Bare Land for Sale in Nuwara Eliya TownNext to Nuwara Eliya Gregory LakeVery Good View Lake Adams pe...  more »

8 /pics/332398/thumb_424_332398_1581433061_7405.jpg
Bare Land
7
 Nuwara Eliya 

 • 16 perches    Bare Land


  Rs. 950,000

Idle plot for Holiday Bungalow

Hakgala Road Nuwara Eliya

  Idle plot for Holiday Bungalow 16 perch land with clear dead breath taking views of sun rise and Namunukula mo...  more »

10 /pics/258175/thumb_424_258175_1548408722_6285.jpg
Bare Land
5
 Nuwara Eliya 

 • 41 perches    Bare Land


  Rs. 2M Per Perch

Land for sale Nuwara Eliya

St Andrews Drive Nuwara Eliya

  Beautiful view near the st Andrews HotelRight side suitable for hotel price negotiable ...  more »

12 /pics/330090/thumb_424_330090_1580214691_968.png
Bare Land
4
 Nuwara Eliya 

 • 17 perches    Bare Land


  Rs. 9.5M

Good land for holiday home

Blackpool road Nuwara Eliya

  8km from nuwaraeliya town8feat roadroadNice view for holiday homeLake viewnuwaraeliya city view piduruthalaga...  more »

18 /pics/328394/thumb_424_328394_1579446814_8886.jpg
Cultivated Land
1
 Nuwara Eliya 

 • 700 acres    Cultivated Land


  Rs. 700,000 Per Acre

700 acres land for sale

 

  location Nuweraeliya Hatton roadnux plantation land for saleclear titlesale of per acre 7 lAX LKR...  more »

21 /pics/327027/thumb_424_327027_1578739131_3715.JPG
Bare Land
6
 Nuwara Eliya 

 • 17.5 perches    Bare Land


  Rs. 2M Per Perch

Land Sale in Nuwaraeliya

Magastota Nuwara Eliya

  175 Perches land for sale with an amazing view of the Gregory lake Only one land in this area is available wit...  more »

22 /pics/326898/thumb_424_326898_1579020234_713.jpg
Tea land
2
 Nuwara Eliya 

 • 500 acres    Tea land


  Rs. 1.5M Per Acre

500 acres tea estate for sale

 

  500 acres tea estate for saleclose to Nuweraeliyaown by private companyclear titllegood incomesale of price LK...  more »

25 /pics/325791/thumb_424_325791_1578006747_095.jpg
Tea land
1
 Nuwara Eliya 

 • 500 acres    Tea land


  Rs. 1.5M Per Acre

tea estate for sale

 

  500 acres tea estate for saleclose to NUWERA ELIYAown by company running tea estate but profit can be increase...  more »

29 /pics/322562/thumb_424_322562_1575732471_3404.jpg
Bare Land
2
 Nuwara Eliya 

 • 1000 acres    Bare Land


  Rs. 1.5M Per Acre

Neglated tea estate for sale

 

  neglected tea estate for saletotally 1000 acres wanted investors invest re planting tea and mix plantaiton sa...  more »

Lands for Sale in Nuwara Eliya 

Properties for sale in Nuwara Eliya includes houses and lands for sale in Nuwara Eliya. The lands are in the form of bare or cultivated land. A bare land is useful to build a holiday home or hotel whereas acres of neglected tea estate for sale in Nuwara Eliya serves commercial purposes. The central highlands of Sri Lanka are known for its perfect climate for tea plantations. With a panoramic view, 1000 acres tea estate is put on the market at Rs. 1 million per acre. This neglected tea estate sale is ideal for businesses interested in re-planting tea and mix plantations. Meanwhile, 400 acres of tea and mix plantation located is a tea estate for sale in Nuwara Eliya goes for Rs. 2 million per acre. This sale of private land is owned by a company.

ther commercial bare lands for sale in Nuwara Eliya includes 86 perches of land close to the town. It is suitable to build an apartment complex or mixed development. The price is Rs. 2.8 million per perch. Within 8km to Nuwara Eliya town, 15 perches land is available for Rs. 3.375 million. Nuwara Eliya lands for sale such as tea estate for sale, 15 perches land blocks closer to town, and houses for sale with great surroundings are some of the highly demanded property in the area. 400 acres tea estate with a beautiful view is available for Rs. 1.5 million per acre. A house on 15 perches land for sale in Nanu Oya Road, Nuwara Eliya city limit has a 100 year old history. Built as a traditional English bungalow, this is close to Gregory Lake in the nuwara eliya map.

As this city attracts a large number of visitors because of its natural beauty, cool climate and places of attraction, there is a great deal of interest in hotels, resorts and guest houses. An 800 perches land close to Ramboda Falls on the main road to Nuwara Eliya is the ideal location to build a resort with modern amenities. As hotels like this offer amazing views it can secure top spots among properties for rent in Nuwara Eliya. Buyers interested in the sale of neglected tea estates, commercial land or a private property can find something suitable because this town has a rich real estate. There are plenty of options to choose from according to buyer requirements. Prime Lands Nuwara Eliya has a large portfolio to choose from. The real estate in surrounding towns are also increasingly invested in such as land for sale in Hatton or Haputale land for sale.