සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/314369/thumb_424_314369_1570442267_6542.jpg
Land with house
2
 Nuwara Eliya 

 • 6 perches    Land with house


  Rs. 700,000 Per Perch

cabana with land

hawa elliya Nuwara Eliya

  sampurnayen nima nokala 6perch asanna bumiyaka nirmanaya kala cabana eka samaga waripanamgewana idama kotasak ...  more »

3 /pics/278741/thumb_424_278741_1548667562_4152.jpg
Land with house
 Nuwara Eliya 

 • 26 perches     Land with house


  Rs. 46.8M

LAND FOR SALE IN NUWARA ELIYA

 

  pThis land is suitable for a commercial purposepptourist hotelguest house or for a bungalowppThis land consist...  more »

  Swimming pool
4 ../images/no_pic.png
Land with house
 Nuwara Eliya 

 • 540 perches    Land with house


   

Land with a House for sale

Nildandahinna Rd Walapane Nuw..

  Land for sale in facing Walapane nildandahinna road with beautiful house with electricity and water The land...  more »