සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Land with house for Sale in Sri Lanka (559 properties)


 Land with house for sale/rent
7
 Galle 

  • 120 perches   Land with house


    Rs. 270,000 Per Perch

120p valuable land for sell

Padinnoruwa

    120p land for sell with a Dutch colonial type house. - Facing to Galle Akurassa main road - 15mis away fr...  more »

 Land with house for sale/rent
8
 Hokandara 

  • 7 perches   Land with house


    Rs. 16M

Brand new Modern house

Ramanayake Mawatha

    Brand New well planned house fully tilled, Imported Toilet fittings & Accessories, Powder coated aluminium d...  more »