සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
5 Land with house
1
 Nugegoda 

 • 11.5 perches   Land with house


  Rs. 3M Per Perch

land for sale

1st lane jambugasmulla road Nu..

  land with a house and an annex for sale at janmugasmulla road nugegoda 50 meters to high level road and to nug...  more »

6 Land with house
7
 Galle 

 • 55 perches   Land with house


  Rs. 145M

Prime Beach Plot

 

  This two storey house stands on a prime piece of beach land covering 1375 square metres located in the small v...  more »

19 Land with house
1
 Malabe 

 • 10 perches   Land with house


  Rs. 1M Per Perch

land for sale in malabe

 

  Chance to own a Land in one of the most highly residential demanded locations in malabe 10 Perches Land with ...  more »