සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Land with house for sale/rent
2
 Mawaramandiya 

  • 13.5 perches    Land with house


    Rs. 290,000 Per Perch

Mawaramandiya

Dikwela road , Mawaramandiya

    135 perch With small house br 20 minits drive to kiribathgoda br 5 minits drive to mawaramandiya br 20 minits ...  more »