සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
7 Land with house
2
 Nawala 

  • 17.75 P  Land with house


    Rs. 3.5M Per Perch

Nawala Land for Sale

Green Garden, Nawala

    Land Extent 17.75 perches Off Nawala Road, Rajagiriya. Walking distance to Nawala Road, 5 minutes dista...  more »

11 Land With House
 Battaramulla 

  • 100 P  Land With House


    Rs. 2.8M Per Perch

Battaramulla 100 ph land

Battaramulla Pannipitiya Roa..

    Facing main denzil kobbekaduwa mawatha and Access from main Malabe _battaramulla main road. No brokers please...  more »