සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/328304/thumb_424_328304_1579410482_5096.jpg
Land with house
2
 Ethul Kotte 

 • 75 perches    Land with house


  Rs. 2.5M Per Perch

Land for Sale in Ethul Kotte

Diyawanna Road Ethul Kotte

  Good quiet residential area Property accessible via Diyawanna Road Samudradevi Mawatha and 9th Lanebr Easy acc...  more »

3 /pics/325887/thumb_424_325887_1578043495_9329.jpg
Land with house
1
 Mulleriyawa 

 • 36 perches    Land with house


  Rs. 750,000 Per Perch

Land for sale

Maligagodalla Mulleriyawa

  700m to malabe chandrika kumaratunga roadvery close to malabe thalahena15km to horizon collegenevil fernando h...  more »

6 /pics/328415/thumb_424_328415_1579456609_8353.png
Land with house
1
  

 • 9 perches    Land with house


   

Church Road

Nicholas Mawatha

  Prime Land in most centralized location of Wattalabr br 5 mnts to Colombo Katunayake Expresswaybr 10 mnts to...  more »

8 /pics/326065/thumb_424_326065_1578129584_62.jpg
Land with house
6
 Matara 

 • 85 perches    Land with house


  Rs. 45M

85 perch land in town aria

weragampita near Olcott scho..

  85 perch land with house very good for international school ...  more »

11 /pics/328286/thumb_424_328286_1579397675_2017.jpeg
Land with house
1
 Nugegoda  

 • 20.65 perches    Land with house


  Rs. 2.4M Per Perch

5

Nawala Nugegoda

  5 551 2065 br ...  more »

16 /pics/307332/thumb_424_307332_1566236157_1892.jpg
Land with house
2
 Nawala 

 • 8.1 perches    Land with house


  Rs. 31M

8 perch land for Sale

 

  An 81 perch land located in Nawala200m to Nawala Koswatta Junction with a partly constructed house for sale fo...  more »

19 /pics/278389/thumb_424_278389_1548100323_752.JPG
Land with house
3
 Nawala 

 • 15.5 perches    Land with house


  Rs. 3.1M Per Perch

Rectangle Land for sale Nawala

near city limit Nawala

  Rectangle Land for sale Nawalabr br Extent of land 155 perches Flat Landbr br Having spacious old hou...  more »

22 /pics/328169/thumb_424_328169_1579342530_6373.jpg
Land with house
1
 Kandy 

 • 27.5 perches    Land with house


  Rs. 1.33M

Dodamwala

Sir Kuda Rathwatta Road Kandy

  This CommercialResidential Land is located in 500m from Dodamwala Haloluwa new bridge facing Srimath Kudarath...  more »

23 /pics/323364/thumb_424_323364_1576304581_7941.jpg
Land with house
6
 Matale 

 • 20 perches    Land with house


  Rs. 2.5M Per Perch

Land For Sale Matale Town

King Street Matale Town

  Valuable Land for Sale MATALE TOWN br Land is Located in Middle of City br Land Size 20 Perches br This is a ...  more »