සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/323643/thumb_424_323643_1576506569_2698.jpg
Land with house
7
 Gampaha 

 • 33.87 perches    Land with house


  Rs. 300,000 Per Perch

Land for Sale in Gampaha Wathumulla

Wathumulla Gampaha

  Valueable Land for sale in Gampaha Wathumulla Roadbr Located 4Km From Gampaha Townbr 4Km to Gampaha Stationbr ...  more »

7 ../images/no_pic.png
Land with house
 Gampaha 

 • 18.5 perches    Land with house


  Rs. 3.5M

185 p land in pugoda

Pugoda Gampaha

  This land in pugoda police station behind It has a half built house...  more »

8 ../images/no_pic.png
Land with house
 Gampaha 

 • 103 perches    Land with house


   

Valuable property 103 Perches

Indigolla Gampaha

  A beautiful property with clear deeds consisting of rare and fruit trees and flowering plants Potential for f...  more »