සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
3 /pics/328014/thumb_424_328014_1579244461_5648.jpg
Bare Land
4
 Gampaha 

 • 13.5 perches    Bare Land


  Rs. 800,000 Per Perch

Land for Sale in Seeduwa

Seeduwa Gampaha

  135 Perches Land for sale Seeduwa Land situated in 100m from Colombo Katunayake main Road 5 minute drive to ...  more »

13 /pics/326427/thumb_424_326427_1578372004_2786.jpg
Bare Land
4
 Gampaha 

 • 115 perches    Bare Land


  Rs. 12M

land for sale with old house

KALAGEDHENA Gampaha

  Kalagedhena Land For Sale 115 Perches 80 P With The House 39 P Bare Land Price 12 Mil No Brokers Direct B...  more »

14 /pics/326080/thumb_424_326080_1578132847_3492.jpg
Bare Land
6
 Gampaha 

 • 52.5 perches    Bare Land


  Rs. 14M

Land For Sale in Gampaha

Pahalayagoda Gampaha

  525 perches land located 15 km to Gampaha townbr 332 bus routebr Wire mesh fence with retaining wallsbr 8 larg...  more »

15 /pics/325084/thumb_424_325084_1577516274_8668.jpeg
Bare Land
4
 Gampaha 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

Residential Land Sale Central Gampaha

Siyane Road Gampaha

  15 with access to Siyane road 5 minutes from Colombo Kandy road Close proximity to Gampaha hospital Rathnawali...  more »

17 /pics/314352/thumb_424_314352_1570433644_8591.jpg
Bare Land
3
 Gampaha 

 • 30 perches    Bare Land


  Rs. 85,000 Per Perch

Land for Sale in Doranegoda Gampaha

Doranegoda Gampaha

  30 Perches land for sale in Doranegoda Gampaha close Doranagoda Raja Maha Viharaya and Doranegoda Maha Vidyala...  more »

18 /pics/318547/thumb_424_318547_1572942348_4941.JPG
Bare Land
4
 Gampaha 

 • 7.5 perches    Bare Land


   

75 Perches Land for Sale in Gampaha

Bandaranayakepura 2nd Lane Gam..

  75 Perches Land for Sale in Sirimaluyana Bandaranayakepura 2nd Lane Gampaha Just 750 meters to Gampaha Yakkal...  more »

20 /pics/325080/thumb_424_325080_1577514753_3071.jpeg
Bare Land
2
 Gampaha 

 • 1.171428571 perches    Bare Land


  Rs. 75,000 Per Perch

Land for sale

Weediyawattekorosa Gampaha

21 /pics/325060/thumb_424_325060_1577503454_5164.jpg
Bare Land
4
 Gampaha 

 • 17 perches    Bare Land


  Rs. 250,000 Per Perch

Land for Sale in Gampaha

Asgiriya Gampaha

  Perfect land in Asgiriya Gampahabr Residential Areabr Just 4KM to Gampaha townbr ElectricityWater Facilitiesbr...  more »

23 /pics/323426/thumb_424_323426_1576333055_5764.JPG
Bare Land
3
 Gampaha 

 • 12.5 perches    Bare Land


  Rs. 295,000 Per Perch

Land in Gampaha

kandy road Gampaha

  125 Perches Valuable Residential Land for Sale at Balum mahara Gampahabr Close Kandy Road Less than 1 kmbr Wat...  more »

24 /pics/323383/thumb_424_323383_1576310330_6111.png
Bare Land
1
 Gampaha 

 • 120 perches    Bare Land


  Rs. 70,000 Per Perch

doranegoda Gampaha

25 /pics/323365/thumb_424_323365_1576305072_542.jpeg
Bare Land
2
 Gampaha 

 • 22.5 perches    Bare Land


  Rs. 4.2M

225p valuable land in Gampaha

Weliweriya Gampaha

  225 valuable land in Gampaha District Its located in Weliweriya Nadungahahena Can get two entrance to the land...  more »

26 /pics/323112/thumb_424_323112_1576143999_9349.jpg
Bare Land
1
 Gampaha 

 • 14.23 perches    Bare Land


  Rs. 130,000 Per Perch

Land for Sale

 

  1 Km 3 Km 5 Km ...  more »

27 /pics/322809/thumb_424_322809_1575992610_4731.jpeg
Bare Land
4
 Gampaha 

 • 18 perches    Bare Land


  Rs. 165,000 Per Perch

Buy a land near gampaha town

Udugampala Gampaha

  6km gampaha stationbr br 650m senerath paranawithana national schoolbr br 15 km katunayaka airpoart br br 0774...  more »

28 /pics/253722/thumb_424_253722_1537789623_551.jpg
Bare Land
5
 Gampaha 

 • 10.65 perches    Bare Land


  Rs. 600,000 Per Perch

Valuable land in Gampaha city

Vijayarama Road Gampaha

  Valuable land in Vijayarama Road Gampaha br br 800 meters to Gampaha Townbr 500 meters to Siyatha Uyana Park u...  more »

30 /pics/321729/thumb_424_321729_1575302853_4885.jpg
Bare Land
1
 Gampaha 

 • 40 perches    Bare Land


  Rs. 280,000 Per Perch

Land for sale

Rathupaswala Gampaha

  The prices will be negotiablebr ...  more »