සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
7 /pics/337420/thumb_424_337420_1583906571_2616.jpg Bare Land
7
 Gampaha 

 • 23.75 perches   Bare Land


  Rs. 1.5M Per Perch

Land for Sale in Gampaha Town

Ashok Garden Gampaha

  600 m to Gampaha HospitalWalking Distance to Colombo Gampaha Main Road1 Km To Colombo Kandy RoadMore Suita...  more »

16 /pics/318547/thumb_424_318547_1572942348_4941.JPG Bare Land
4
 Gampaha 

 • 7.5 perches   Bare Land


   

75 Perches Land for Sale in Gampaha

Bandaranayakepura 2nd Lane Gam..

  75 Perches Land for Sale in Sirimaluyana Bandaranayakepura 2nd Lane Gampaha Just 750 meters to Gampaha Yakkal...  more »

22 /pics/314352/thumb_424_314352_1570433644_8591.jpg Bare Land
3
 Gampaha 

 • 30 perches   Bare Land


  Rs. 85,000 Per Perch

Land for Sale in Doranegoda Gampaha

Doranegoda Gampaha

  30 Perches land for sale in Doranegoda Gampaha close Doranagoda Raja Maha Viharaya and Doranegoda Maha Vidyala...  more »

24 /pics/330507/thumb_424_330507_1580382897_5992.jpg Bare Land
5
 Gampaha 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 650,000 Per Perch

Land for sale in Thelawala

hansagiri road 3th lane Gampah..

  Land for sale in hansagiri roadvaluable plants16 feet roadPlease call for more details...  more »