සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
8 /pics/328014/thumb_424_328014_1579244461_5648.jpg
Bare Land
4
 Gampaha 

 • 13.5 perches    Bare Land


  Rs. 800,000 Per Perch

Land for Sale in Seeduwa

Seeduwa Gampaha

  135 Perches Land for sale Seeduwa Land situated in 100m from Colombo Katunayake main Road 5 minute drive to ...  more »

15 /pics/326427/thumb_424_326427_1578372004_2786.jpg
Bare Land
4
 Gampaha 

 • 115 perches    Bare Land


  Rs. 12M

land for sale with old house

KALAGEDHENA Gampaha

  Kalagedhena Land For Sale 115 Perches 80 P With The House 39 P Bare Land Price 12 Mil No Brokers Direct B...  more »

16 /pics/326080/thumb_424_326080_1578132847_3492.jpg
Bare Land
6
 Gampaha 

 • 52.5 perches    Bare Land


  Rs. 14M

Land For Sale in Gampaha

Pahalayagoda Gampaha

  525 perches land located 15 km to Gampaha townbr 332 bus routebr Wire mesh fence with retaining wallsbr 8 larg...  more »

17 /pics/325084/thumb_424_325084_1577516274_8668.jpeg
Bare Land
4
 Gampaha 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

Residential Land Sale Central Gampaha

Siyane Road Gampaha

  15 with access to Siyane road 5 minutes from Colombo Kandy road Close proximity to Gampaha hospital Rathnawali...  more »

19 /pics/314352/thumb_424_314352_1570433644_8591.jpg
Bare Land
3
 Gampaha 

 • 30 perches    Bare Land


  Rs. 85,000 Per Perch

Land for Sale in Doranegoda Gampaha

Doranegoda Gampaha

  30 Perches land for sale in Doranegoda Gampaha close Doranagoda Raja Maha Viharaya and Doranegoda Maha Vidyala...  more »

20 /pics/318547/thumb_424_318547_1572942348_4941.JPG
Bare Land
4
 Gampaha 

 • 7.5 perches    Bare Land


   

75 Perches Land for Sale in Gampaha

Bandaranayakepura 2nd Lane Gam..

  75 Perches Land for Sale in Sirimaluyana Bandaranayakepura 2nd Lane Gampaha Just 750 meters to Gampaha Yakkal...  more »

22 /pics/325080/thumb_424_325080_1577514753_3071.jpeg
Bare Land
2
 Gampaha 

 • 1.171428571 perches    Bare Land


  Rs. 75,000 Per Perch

Land for sale

Weediyawattekorosa Gampaha

23 /pics/325060/thumb_424_325060_1577503454_5164.jpg
Bare Land
4
 Gampaha 

 • 17 perches    Bare Land


  Rs. 250,000 Per Perch

Land for Sale in Gampaha

Asgiriya Gampaha

  Perfect land in Asgiriya Gampahabr Residential Areabr Just 4KM to Gampaha townbr ElectricityWater Facilitiesbr...  more »

25 /pics/323643/thumb_424_323643_1576506569_2698.jpg
Land with house
7
 Gampaha 

 • 33.87 perches    Land with house


  Rs. 300,000 Per Perch

Land for Sale in Gampaha Wathumulla

Wathumulla Gampaha

  Valueable Land for sale in Gampaha Wathumulla Roadbr Located 4Km From Gampaha Townbr 4Km to Gampaha Stationbr ...  more »

27 /pics/323426/thumb_424_323426_1576333055_5764.JPG
Bare Land
3
 Gampaha 

 • 12.5 perches    Bare Land


  Rs. 295,000 Per Perch

Land in Gampaha

kandy road Gampaha

  125 Perches Valuable Residential Land for Sale at Balum mahara Gampahabr Close Kandy Road Less than 1 kmbr Wat...  more »

28 /pics/323383/thumb_424_323383_1576310330_6111.png
Bare Land
1
 Gampaha 

 • 120 perches    Bare Land


  Rs. 70,000 Per Perch

doranegoda Gampaha

29 /pics/323365/thumb_424_323365_1576305072_542.jpeg
Bare Land
2
 Gampaha 

 • 22.5 perches    Bare Land


  Rs. 4.2M

225p valuable land in Gampaha

Weliweriya Gampaha

  225 valuable land in Gampaha District Its located in Weliweriya Nadungahahena Can get two entrance to the land...  more »

30 /pics/323112/thumb_424_323112_1576143999_9349.jpg
Bare Land
1
 Gampaha 

 • 14.23 perches    Bare Land


  Rs. 130,000 Per Perch

Land for Sale

 

  1 Km 3 Km 5 Km ...  more »

Lands for Sale in Gampaha

At a glance, Gampaha is a district developing at a rapid pace. Two centuries ago, the region was covered in lush undergrowth. It was only during the construction of the Negombo Colombo road that the British Governor of Ceylon decided to make a settlement here. Today it is a zone that combines modernity and simplicity in a small package. It is here that you find the biggest international airport in Sri Lanka as well as some of the biggest tourist sights, namely the city of Negombo and the ancient city of Kelaniya where some of the most valuable land for sale in Gampaha, including prime lands Gampaha and coconut land for sale in Gampaha, are located. 

A residential property in the gampaha map such as a house close to super markets or commercial property such as a retail shop with plenty of floor area, near Gampaha railway station, can be as high end as in the city of Colombo. If you are thinking about the children, then this is also a safe place for kids, which has enough attractions and entertainment to keep them busy. Buying lands for sale in Gampaha is easier than purchasing a valuable land in Colombo or even a residential land in Kandy. Lands blocks here tends to be less expensive. A rule of thumb, to ensure that you get the right land for sale or an ideal land and house 15 minute drive from Gampaha town is to start with the end in mind. 

Consider for example that you are looking for properties for sale in Gampaha or properties for rent in Gampaha to cultivate pineapple. First, determine how much you can spend to close the deal. If you do not have the required cash, think about a lender. Next, search about the properties that suit your needs within the area. You may make use of the Internet for this task. Research the ideal soil and water conditions for pineapple cultivation. Make use of online real estate platforms to discover such properties. Once you get your choices narrowed down, go and inspect a few of them. Imagining the property flourishing with lush pineapple will be a good way to determine if it is a good place or not. When you find your ideal land for sale in Gampaha, perhaps close to the Weliweriya town with easy access to the Kandy road, close the deal through a registered attorney in order to validate that deal.