සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 ../images/no_pic.png
Bare Land
 Rathupaswala 

  • 16 perches    Bare Land


    Rs. 285,000 Per Perch

Land for Urgent Sale

Nadungamuma Rathupaswala

    16 perch bare land for sale Clear Deedbr Mrs Hettiarachchi 0717727335br 285k negotiable...  more »

2 ../images/no_pic.png
Bare Land
 Rathupaswala 

  • 14.71 perches    Bare Land


    Rs. 175,000 Per Perch

1471 perches land

Sapumal uyana Rathupaswala

    1471 perches empty land for salebr br Nice and calm residential area br br 500m to weliweriya gampaha main roa...  more »