සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Tea land for sale/rent
1
 Galle 

 • 121 perches    Tea land


  Rs. 42M

For commercial purpose.

Wanduramba Galle Road

  Beautiful land for sale near wandurambabr br 121 petch land with access to the wanduramba galle main road and ...  more »

 Tea land for sale/rent
6
 Nawalapitiya 

 • 40 perches    Tea land


  Rs. 200,000 Per Perch

Land in Hapugasthalawa

Hapugasthalawa , Nawalapitiya

  3 mins walk to town Religious places nearby water facilities tea plants can build house nearby to town surroun...  more »

 Tea land for sale/rent
1
 Waligama 

 • 134 perches    Tea land


  Rs. 3.8M

land for sale

Kokmaduwa, Waligama

  134prchs tea land for saleTea and cinnamon includedand also there is a builded small houseelectricity is ther...  more »

 Tea land for sale/rent
4
 Deltota 

 • 85 perches    Tea land


  Rs. 15,000 Per Perch

Tea land

10th mosque, Deltota

  Tea land with well growing tea trees Well maintained Land situated in kandy district 22 km away from kandy t...  more »

 Tea land for sale/rent
10
 Matugama 

 • 120 perches    Tea land


  Rs. 10.5M

Tea land

aluthgama road,badugama, Matug..

  This land Location at Badugama juntion nera by Aluthgama Matugama Main roadThere is cultivated Tea Plant and T...  more »

 Tea land for sale/rent
1
 Hatton 

 • 500 acres    Tea land


  Rs. 1.5M Per Acre

tea estate for sale

 

  500 acres tea estate for salebr 200 acres tea and 100 acres mix plantation br 100 acres neatened land ...  more »

 Tea land for sale/rent
1
 Kandy 

 • 1000 acres    Tea land


  Rs. 1M Per Acre

tea estate

 

  Neglected tea estate for salebr totally 1000 acresbr ideal for re planting tea and vegetable plantationbr ...  more »