සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 Tea land
3
 Kiriella 

 • 669 perches   Tea land


  Rs. 47M

Hidurangala

Hidurangala Kiriella

  Four acres and twenty nine perches tea and rubber land in an attractive surrounding in the Kiriella Hidurangal...  more »

3 Tea land
3
 Bandarawela 

 • 09 acres   Tea land


  Rs. 2.5M Per Acre

9 Acre land for sale

Ambadandegama road Bandarawela

  08 Kms from Bandarawela town Situated in a quiet secluded area with water and electricity accessible Motorable...  more »

23 Tea land
6
 Galle 

 • 14.25 acres   Tea land


  Rs. 25M

sale for tea land

yakkalamullanakiyadeniya Galle

  galla yakkalamulla nakiyadeniya pihiti the idama ikmanin wikineprawesha marga saha jalaya sahithai...  more »

26 Tea land
9
 Welimada 

 • 12 acres   Tea land


  Rs. 37.5M

Tea Estate

Mirahawatta Welimada

  This land has commercial value because of the estate located near the Bandarawela welimada main road 25km ah...  more »