සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
3 /pics/320476/thumb_424_320476_1582862021_7193.JPG Tea land
3
 Bandarawela 

 • 09 acres   Tea land


  Rs. 2.3M Per Acre

9 Acre land for sale

Ambadandegama road Bandarawela

  08 Kms from Bandarawela town Situated in a quiet secluded area with water and electricity accessible Motorable...  more »

7 /pics/324538/thumb_424_324538_1578310592_8655.jpg Tea land
8
 Ahangama 

 • 4 acres   Tea land


  Rs. 82,319 Per Perch

Lush Tea Estate with Paddy Views

 

  This 4 acres of picturesque green tea plantation is located just 10 minutes from two famous beaches Amazing vi...  more »

10 /pics/338203/thumb_424_338203_1584374159_5418.png Tea land
URGENT
2
 Elpitiya 

 • 80.3 perches   Tea land


  Rs. 500,000 Per Perch

803

Pituwala Road Elpitiya

  1 km ...  more »

13 /pics/337358/thumb_424_337358_1583857847_9948.jpg Tea land
1
 Nuwara Eliya 

 • 1000 acres   Tea land


  Rs. 1.5M Per Acre

Tea Estate for sale

 

  1000 acres tea land for salesale pf re planting teawanted buyer invest in tea estae ...  more »

19 /pics/333703/thumb_424_333703_1582170601_0025.JPG Tea land
5
 Pilimathalawa 

 • 12 acres   Tea land


  Rs. 25M

Tea Estate in paranapattiya

paranapattiya Pilimathalawa

  A well established tea plantationVP tea 5 10 yrshigh yielding cropClear deedsOther resources 2 houses electric...  more »

20 /pics/333250/thumb_424_333250_1581836486_6584.jpeg Tea land
2
 Deniyaya 

 • 3 acres   Tea land


  Rs. 4.5M

Rathnapura rd Deniyaya

23 /pics/331751/thumb_424_331751_1581030076_2939.jpg Tea land
10
 Neluwa 

 • 22 acres   Tea land


  Rs. 40M

Horaketiya Tea Estate 22 Acres

Dellawa Road Neluwa

  Well maintained running tea estate 22 Acres Water Electricity facilities Labour accommodationsRs 40 Million ...  more »

29 /pics/329422/thumb_424_329422_1579865411_0109.png Tea land
URGENT
10
 Matara 

 • 12 acres   Tea land


  Rs. 375M

Beralapanathara Which is 12k..

  The most beautiful and attractive sceneries viewing 12 Acres Tea plantation located in Matara DistrictSALE Ma...  more »