සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Tea land for sale/rent
URGENT
1
 Galle 

 • 2 acres   Tea land


  Rs. 7.8M

Tea Land Galle

Pinnaduwa Pilana

  * Just 30 minutes from Galle town * 2 acres tea estate - clear deeds * 2.5 km away from Pinnaduwa Highway ...  more »

 Tea land for sale/rent
3
 Hatton 

 • 50 acres   Tea land


  Rs. 85

Tea Estate for Sale

Adams Peak Road, Norton Bridge

  TEA ESTATE FOR SALE – Hatton 50 Acres Well maintained VP Tea – 1 set 6 line rooms, 1 Staff Quarters and...  more »

 Tea land for sale/rent
1
 Deniyaya 

 • 2.5 acres   Tea land


  Rs. 6.5M

Tea Land

Kalugalahena

  2.5 acres Tea Land for sale in Deniyaya 3 km to Deniyaya Rathnapura main road. Ideal for residential. ...  more »

 Tea land for sale/rent
3
 Matara 

 • 2 acres   Tea land


  Rs. 2.4M Per Acre

Tea land for sale

Nugagahawatta, Wilpita, Akures..

  #Extent- 2 Acres (partitioned by courts)with #Tea(clone-2025) #Coconut (100 basket plants available for new ...  more »