සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
3 Tea land
3
 Bandarawela 

 • 03 acres  Tea land


  Rs. 2.5M Per Acre

3 Acre land for sale

Ambadandegama road, Bandarawel..

  08 Kms from Bandarawela town, Situated in a quiet secluded area with water and electricity accessible. Motor a...  more »

6 Tea land
2
 Ayagama 

 • 80 P  Tea land


  Rs. 1M

Sale

 

  තේ පර්චස් 80. ප්‍රදාන මාර්ගයට 100m. මාර්ග,ජල,ව...  more »

10 Tea land
5
 Kalawana 

 • 35 acres  Tea land


   

Land for Eco Tourism

Mathugama Road Kalalwana, Kala..

  50 acre land with 15 acre tea and coconut cultivation, with houses for working staff (electricity and water su...  more »

30 Tea land
1
 Boralanda  

 • 20 P  Tea land


  Rs. 100,000 Per Perch

Welimada

Welimada road, Boralanda

  Land in Boralanda Very close to Boralanda town (walking distance 300m only) 20 perches Concreted road...  more »