සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
4 /pics/328661/thumb_424_328661_1579588429_5683.jpg
Bare Land
7
 Kandy 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 180,000 Per Perch

Peradeniya Wariyagala Lands for Sale

 

  Your perfect opportunity to own a land in the beautiful hill country Ideal investment for your family home or ...  more »

5 /pics/325672/thumb_424_325672_1577954828_4138.JPG
Bare Land
5
 Kandy 

 • 76 perches    Bare Land


  Rs. 380,000 Per Perch

Primrose Garden River View Kandy Land Sale

Upul Mawatha Deveni Rajasingh..

  76 Perch located in Primrose Estate Mahaweli River view Just 4km 15mins to Dalada Maligawa Kandy Municipalityb...  more »

8 ../images/no_pic.png
Bare Land
 Aluthgama 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 450,000 Per Perch

Land for sale

 

  Pipe borne waterElectricityClear deedsbr Approved planbr 750 m to Galle rd br 25 km to aluthgama town...  more »

23 /pics/329431/thumb_424_329431_1579869488_0721.jpg
Bare Land
2
 Wattala 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 2M Per Perch

 

  15 Perches bare land with the clean deed is available for urgent sale This land is situated on Wimalasiriward...  more »

25 /pics/327824/thumb_424_327824_1579171601_7914.jpg
Bare Land
1
 Colombo 5 

 • 18 perches    Bare Land


  Rs. 4.5M Per Perch

Land for sale Polhengoda

Polhengoda Terrace Colombo 5

  18p Land for salebr Polhengoda Terrace br br 45M a perch Negotiable br br Contact Agentbr Jiffry 0777674422...  more »

27 /pics/329397/thumb_424_329397_1579860521_6112.jpeg
Bare Land
1
 Mawaramandiya 

 • 8.5 perches    Bare Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Mawaramandiya

  br 12 ...  more »

30 /pics/328598/thumb_424_328598_1579547441_9339.jpg
Bare Land
2
 Kiribathgoda 

 • 28 perches    Bare Land


  Rs. 2.5M Per Perch

Bare Land for Sale in Kiribathgoda

Viharamahadevi College Road Ki..

  Here is a great opportunity to purchase a land in a highly demanded area in Kiribathgodabr This land is suitab...  more »