සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
 Dehiwala 

 • 8 perches    Bare Land


  Rs. 2.9M Per Perch

8 Perches Land in Dehiwela

Kawdana Broadway, Dehiwala

  8 Perches Land in Dehiwelabr Entrance from both Kawdana Broadway and 7th Lane 30ft Roadbr Road frontage to 7th...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Badulla 

 • 30 perches    Bare Land


  Rs. 95,000 Per Perch

Land for sale Badulla

Badulla

  Highlightsbr Land extent 30 Perchesbr Bare landbr Property is located Badullabr br br Accessbr The pro...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Tangalle 

 • 40 perches    Bare Land


  Rs. 50,000 Per Perch

40 perch LAND in TANGALLA

Marakoliya Vitharanga Road, Ta..

  40 perch LAND in Tangalla Marakoliya Vitharanga Road Fecingbr 30 Vitharanga Road Entersbr Lot no 3Abr 200 mete...  more »

 Bare Land for sale/rent
7
 Homagama 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 170,000 Per Perch

20 perch LAND in MORAGAHENA

Moragahena Watareka Road, Hom..

  20 Perch LAND in Moragahena Watareka Roadbr Fecing Watareka Roadbr 1 Kms from Main Road Moragahena roadbr 7 Km...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Homagama 

 • 18 perches    Bare Land


  Rs. 250,000 Per Perch

18 perch LAND in MORAGAHENA

Moragahena Watareka Road, Homa..

  18 perch LAND in MORAGAHENA watareka Roadbr 20 ft wide Road Entersbr 200 meter From Main road Moragahenabr 7 K...  more »