සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/321515/thumb_424_321515_1575256239_3766.jpg Bare Land
10
 Katubedda 

 • 8 perches    Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

Land for sale Katubadda

DSWijesingha road next to cam..

  8 perch land for immediate sale Bim Saviya clean deed 1 12 km from Katubadda junction 2 teak trees available...  more »

3 /pics/322916/thumb_424_322916_1575976821_1533.JPG Bare Land
8
 Kelaniya 

 • 246.33 perches    Bare Land


   

Land For Sale Kelaniya

 

  Facing Colombo Kandy Road in Thorana Junction Kelaniya br Adjoining Kelaniya Entrance to Airport High Waybr ...  more »

4 /pics/321314/thumb_424_321314_1575019979_6296.JPG Bare Land
10
 Balapitiya 

 • 200 perches    Bare Land


  Rs. 1.3M Per Perch

Beachfront land for Sale

 

  A beautiful piece of land is up for grabs It is perfect for a villa or a beach house as it contains a private ...  more »

10 /pics/287149/thumb_424_287149_1552458736_1514.jpg Bare Land
4
 Nugegoda 

 • 36 perches    Bare Land


  Rs. 65M

Land for Sale in Nugegoda

 

  REF NO LFS0062br br Land Feauturesbr 36 Perchesbr Close to Main Roadbr br Locationbr 13 km Horizon Colle...  more »

12 /pics/315791/thumb_424_315791_1571298003_1785.png Bare Land
1
 Nawala 

 • 103 perches    Bare Land


  Rs. 2.5M Per Perch

Water front land for sale in Nawala

Temple Road Nawala

  Land area 103 perchesbr Water front br Wide access road br br Ideal for a villa or high rise development ...  more »

13 /pics/323073/thumb_424_323073_1576130660_4136.jpg Bare Land
5
 Pelawatte 

 • 13 perches    Bare Land


  Rs. 3.8M Per Perch

Jayanthi Mw

Vijithapura Pelawatte

  For Immediate salebr Good Residential Property in Pelawatta Vijithapurabr Peaceful surrounding Good Neighbor...  more »

14 /pics/323069/thumb_424_323069_1576129780_8755.JPG Bare Land
5
 Ragama 

 • 8 perches    Bare Land


  Rs. 585,000 Per Perch

Land Property for Sale in Ragama

Delpe Junction Ragama

  8 Perches each 2 Land blocks Total Land available for Sale in Delpe Junction Ragama Good solid land with all n...  more »

15 /pics/284846/thumb_424_284846_1551265769_5377.jpg Bare Land
10
 Wattala 

 • 6.5 perches    Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

At Colombo city limits in Wattala Town

Alwis Town Wattala

  06 residential blocks with all facilities in close proximity to several international schools All banks su...  more »

25 /pics/247656/thumb_424_247656_1552889578_2407.jpg Bare Land
5
 Galle 

 • 26 perches    Bare Land


  Rs. 62.48M

Seafront Gem LIP 161

 

  LIP 161 This is a gem of a property situated in Ahangama which is the most up and coming area on the South coa...  more »

28 /pics/290794/thumb_424_290794_1572503502_3187.jpeg Bare Land
8
 Kegalle 

 • 20 acres    Bare Land


  Rs. 22M

Amazing land for sale Nelumdeniya

Nelumdeniya Kegalle

  Located some 400 meters above sea level this land commands breathtaking views across the lush green mountain r...  more »

30 /pics/323031/thumb_424_323031_1576080197_038.jpg Bare Land
2
 Kohuwala 

 • 7.70 perches    Bare Land


  Rs. 1.95M Per Perch

770 Perch bare Land for Sale Kohuwela

Wijayamangalarama Road Kohuwel..

  770 Perch bare Land for Sale Kohuwela br 770 Perch squire Block Wijayamangalarama Road Kohuwela Nugegodabr 3...  more »