සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 Bare Land
4
 Digana 

 • 274 perches   Bare Land


  Rs. 75M

Land For Sale in Digana

Aluthwatte Digana

  land for sale in aluthwatte digana274 Perchesadditional reservation over 80 plus perches180 Degree panoramic v...  more »

15 Bare Land
1
 Kesbewa 

 • 8 perches   Bare Land


  Rs. 520,000 Per Perch

Land for sale kesbewa

120 road Kesbewa

  Piliyandala ambalangoda parata 200m 120 horana colombo parata 12kmKahathutuwa high wey entrance ekata 4kmKesb...  more »

19 Bare Land
3
 Negombo 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 1.95M Per Perch

Land Sale in Negombo Town

Telwatta Junction Negombo

  10 Perches landTelwatta Junction 250 m to Chilaw Colombo main road600 m to Negombo General Hospital Walking di...  more »

21 Bare Land
5
 Homagama 

 • 12 perches   Bare Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land 12 Perch

Lionel Jayasinghe Road Homagam..

  Great Access RoadGood NeighborhoodFacing Paddy FieldEasy Access to Kottawa Athurugiriya Express Way EntranceB...  more »