සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
3
 Nuwara Eliya 

  • 10.9 perches   Bare Land


    Rs. 5M

Land for sale

Ranboda

    About 5meters away from a famous tea factory at glen loch with the perfect view . An ideal place for a rest h...  more »