සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/299810/thumb_424_299810_1561695902_4556.JPG
Coconut land
 Pannala 

 • 7.5 acres    Coconut land


  Rs. 45M

75 Acres Land for Sale in Pannala

Bammanna Road Pannala

  75 Acres Coconut Land for Sale in Pannala facing to Bammanna Elabadagama carpeted road Peaceful surrounding an...  more »

16 /pics/334447/thumb_424_334447_1582367893_1455.JPG
Coconut land
3
 Kalpitiya 

 • 6 acres    Coconut land


  Rs. 100,000 Per Perch

Land For Sale

Dutch bay road kandalkuliya Ka..

  Total Extent of land is 6 acresUpto 2 acres land will be sold or given on lease basis for below 20 yearsPrice ...  more »

18 /pics/333293/thumb_424_333293_1581855972_6259.jpg
Coconut land
6
 Ellakkala 

 • 5 acres    Coconut land


   

Coconut Land for Sale Ellakkala

Pasyala Atthanagalla Road Ella..

  5 Acres Coconut estate Diyagugahalandha Watte Rambutan Watte Sold in full and a title clear landThe estate i...  more »

19 /pics/333855/thumb_424_333855_1582110619_8947.jpg
Coconut land
8
 Madurankuliya 

 • 6 acres    Coconut land


  Rs. 9

puttal road Madurankuliya

  06 i ii 15 ...  more »

21 /pics/333407/thumb_424_333407_1581920559_4452.jpg
Coconut land
5
 Kurunegala 

 • 26.5 acres    Coconut land


  Rs. 1.6M Per Acre

Coconut land for sale in kurunegala

Hiripitiya wegolla Kurunegala

  Land extent 265 acres25km away from Hiripitiya Kurunegala RoadCoconut estate for sale in Within the Coconuts...  more »

26 /pics/318859/thumb_424_318859_1573141889_8319.jpg
Coconut land
1
 Rathgama 

 • 26 acres    Coconut land


  Rs. 2.7M Per Acre

Galle Rathgama A Coconut Estate For Sale

Ralapanadeniya road Rathgama

  This 26 acres coconut estate is situated in Galle district and in Rathgma Its neglected in presently but 2500 ...  more »

27 /pics/315590/thumb_424_315590_1571125395_7544.JPG
Coconut land
4
 Galle 

 • 170 perches    Coconut land


  Rs. 360,000 Per Perch

Galle Walahanduwa A Residential Land For Sale

Jayasena mawatha Manawila Wala..

  This land is face to a paddy fieldAnd very close to southern highway exit and entrance at Pinnaduwa 500 meters...  more »