සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Coconut land for sale/rent
4
 Dankotuwa 

 • 5.5 acres   Coconut land


  Rs. 4.6M Per Acre

Coconut land for sale

Dankotuwa - Kurunagala road

  Coconut land sale in Dankotuwa. 1Km to Kurunegala road. well maintaining the land. If you want more details...  more »

 Coconut land for sale/rent
2
 Arachikattuwa 

 • 95 acres   Coconut land


  Rs. 3.3M Per Acre

Estate for Sale

 

  A coconut estate of 95 acres in Aarachchikattuwa. Near 89 mile post on Chilaw / Puttalam Main Road. Items ...  more »

 Coconut land for sale/rent
4
 Dankotuwa 

 • 5 acres   Coconut land


  Rs. 4.5M Per Acre

Coconut land for sale

Kuliyapitiya road

  Coconut land sale in Dankotuwa. 4km to Dankotuwa town. 5Acres. 45lak per Acre.price is negotiable. 1km to ...  more »

 Coconut land for sale/rent
2
 Chilaw 

 • 37 perches   Coconut land


  Rs. 2.2M

Land for Sale

Kurunegala Road, Mungandaluwa,..

  4 Km's from the Chilaw Town. Residential area with Clear deed. Water and Electricity are available. Call fo...  more »

 Coconut land for sale/rent
1
 Mundel 

 • 87 perches   Coconut land


  Rs. 70,000 Per Perch

Coconut Land For Sale

Main Street Mundel

  87 Perches Coconut land at Mundel town for sale. This land is located between Chilaw Puttalam Main Road. All S...  more »