සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Coconut land for sale/rent
5
 Gampaha 

 • 60 perches    Coconut land


  Rs. 350,000 Per Perch

To let or lease or sale

Yakkala, Gampaha

  60 Perch prime land facing to the wide carpeted 231 Gampaha Yakkala Kirindiwela roadbr 25 minutes drive to G...  more »

 Coconut land for sale/rent
1
 Gampaha 

 • 164 perches    Coconut land


  Rs. 88,000 Per Perch

Coconut Land for Sale

Minuwangoda, Gampaha

  Coconut land sale in Minuwangoda Gampaha near Sri Susilarama Templebr Suitable for residential or commercial i...  more »

 Coconut land for sale/rent
1
 Kadawatha 

 • 25 perches    Coconut land


  Rs. 240,000 Per Perch

low price land

Mankada road, Kadawatha

  25 perches suits for build a house 1 km kadawatha town...  more »