සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 Coconut land
3
 Pothuhera 

 • 25 acres   Coconut land


  Rs. 4M Per Acre

Coconut Estate For Sale

Uhumeya Pothuhera

  25 Acres Coconuts with Banana Fruit Trees four Wells including Deep Tube WellAlso a small Paddy field and Hous...  more »

9 Coconut land
2
 Mundel 

 • 23 acres   Coconut land


  Rs. 5M Per Acre

Coconut Land for sale

Facing colombo Puttalam Main ..

  Well cultivated 23 Acres Coconut Land available for Sale Prime Location Facing Colombo Puttalam Main road Th...  more »

12 Coconut land
10
 Palai 

 • 2960 perches   Coconut land


  Rs. 15,000 Per Perch

Coconut land for sale

Land is situated Palai town ..

  Barbed fencing around the with a gate300 big tress coconuts plucking trees450 small trees 7 years ready to be...  more »