සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
11 Coconut land
1
 Chilaw 

 • 100 acres  Coconut land


  Rs. 2.7M Per Acre

100 acres coconut land

 

  100 acres coconut land in Chilaw sale immediately due to migration of the owner. Ideal for tourism as three s...  more »

15 Coconut land
1
 Mundel 

 • 1.5 acres  Coconut land


  Rs. 15M

Land for sale

Main Street, Mundel

  1.5 acres coconut land at Mundel town opposite of Bajaj motorbike showroom for sale. Ideal place for business....  more »

18 Coconut land
URGENT
5
 Padukka 

 • 460 P  Coconut land


  Rs. 13.5M

Land for Sale

miriyagalla, Padukka

  3 Arcres 5 Years of coconut cultivation 140 coconut trees 7 rabutan trees 7 mahogani trees 4 kadju...  more »

19 Coconut land
URGENT
5
 Melsiripura 

 • 100 P  Coconut land


  Rs. 7.5M

Dambulla

Galewela Road, Melsiripura

  පර්ච් 100ක පොල් ඉඩමක් මැල්සිරිපුර (ගලේවෙල ප...  more »

28 Coconut land
6
 Kurunegala 

 • 32 acres  Coconut land


  Rs. 850,000 Per Acre

Coconut land

Hiripitiya road., Kurunegala

  32 acrs of coconut land 19 km from Kurunegala town along the Ganewatta carpet road. Motarabale situated on a ...  more »