සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
15 /pics/310880/thumb_424_310880_1568380365_0753.jpg Coconut land
10
 Kalpitiya 

 • 20 perches    Coconut land


  Rs. 130,000 Per Perch

Kalpitiya norachola

KALPITY HIGHWAY Kalpitiya

  20 perch land For SALES Kalpitiya Highway br br This is a 20 perch prime land located at 28th KM post Kalpity...  more »

18 /pics/291758/thumb_424_291758_1556375331_4417.JPG Coconut land
4
 Matara 

 • 87 perches    Coconut land


  Rs. 900,000 Per Perch

Matara Polhena Beach Front Land For Sale

Madihe Polhena Matara

  This land is situated in Matara Polhena Beach front To beach just cross the road and ocean view is excellent m...  more »

21 /pics/318859/thumb_424_318859_1573141889_8319.jpg Coconut land
1
 Rathgama 

 • 26 acres    Coconut land


  Rs. 2.7M Per Acre

Galle Rathgama A Coconut Estate For Sale

Ralapanadeniya road Rathgama

  This 26 acres coconut estate is situated in Galle district and in Rathgma Its neglected in presently but 2500 ...  more »

22 /pics/315590/thumb_424_315590_1571125395_7544.JPG Coconut land
4
 Galle 

 • 170 perches    Coconut land


  Rs. 360,000 Per Perch

Galle Walahanduwa A Residential Land For Sale

Jayasena mawatha Manawila Wala..

  This land is face to a paddy fieldAnd very close to southern highway exit and entrance at Pinnaduwa 500 meters...  more »

24 /pics/322176/thumb_424_322176_1575527571_7367.jpg Coconut land
1
 Ibbagamuwa 

 • 9 acres    Coconut land


  Rs. 40M

Estate for Sale in Ibbangamuwa

Bathalegoda Ibbagamuwa

  Estate for Sale in Ibbangamuwa Bathalegodabr br 2 Km to Town Ibbagamuwa Junctionbr 10 Km to Kurunegala townbr ...  more »

28 /pics/321370/thumb_424_321370_1575078201_2942.jpg Coconut land
6
 Udugampola 

 • 1 acres    Coconut land


  Rs. 125,000 Per Perch

Land for sale

Bemmulla rd Udugampola

  Pirisidu oppubr Thanithala idamabr Akkarayama hoo kotas washayen wikineematabr ...  more »

29 /pics/320689/thumb_424_320689_1574664516_2649.jpg Coconut land
1
 Kurunegala 

 • 16 perches    Coconut land


  Rs. 2.1M

Land for sale in Kurunagala

Dabulla road Kurunegala

  lot No 46br Boralu wattha Maha galgoda Meegodabr Dabulla roadbr Kiriwaulabr br There is 300m to the dabulla ...  more »