සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/317411/thumb_424_317411_1572189736_2018.jpg
Coconut land
3
 Gampaha 

  • 14, 22 perches    Coconut land


    Rs. 150,000 Per Perch

Land for sale

Bemmulla Gampaha

    05 km to Bemmulla railway station adjacent to Veyangoda Gampaha bus route ...  more »