සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
22 Cultivated Land
8
 Kandy 

  • 100 perches   Cultivated Land


    Rs. 225,000 Per Perch

Land for sale

woodend estate gurudeniya kand..

    Ideal land for investment housing farming hotels etc With all utilities Just 12km from Kandy Price is negotia...  more »