සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/330675/thumb_424_330675_1580449467_7686.JPG Land with house
10
 Nugegoda 

 • 26.85 perches   Land with house


  Rs. 2.55M Per Perch

Land for Sale in Mirihana LS40

Murin De Silva Mawatha Ekwatta..

  Highlights Land extent 2685 Perches Property is located on a residential lane off Ekwatta Road Mirihana Nuge...  more »

2 /pics/270582/thumb_424_270582_1542733784_9356.JPG Land with house
10
 Nugegoda 

 • 17.6 perches   Land with house


  Rs. 2.6M Per Perch

Land with House for Sale in Nugegoda LS06

Ananda Balika Mawatha Pagoda R..

  Highlights Land extent 176 Perches Property is located on Ananda Balika Mawatha Off Pagoda Road Nugegoda ...  more »

5 /pics/211184/thumb_424_211184_1526986858_447.jpg Land with house
1
 Nugegoda 

 • 18.5 perches   Land with house


  Rs. 5.5M Per Perch

Nugegoda City land for sale

Nugegoda

  Rectangular property with boundary wallsLand facing Main road between High Level Junction and Kohuwala Junct...  more »

7 /pics/330448/thumb_424_330448_1580372693_4564.png Land with house
10
 Nugegoda 

 • 10 perches   Land with house


  Rs. 30M

at old Kesbewa Road Nugegoda

  10 Perch Two storied 4 Bed roomed Species House with Green Garden for sale at old Kesbewa Road NugegodaSAL...  more »

8 /pics/329510/thumb_424_329510_1580015696_3595.jpg Land with house
1
 Nugegoda 

 • 25 perches   Land with house


  Rs. 75M

25p Land for Sale in Nugegoda

 

  Our Reference No SL 7057Please quote this reference number when inquiring Land Extent 25P Perch Value 3M A...  more »

9 /pics/292288/thumb_424_292288_1556785864_1997.jpg Land with house
3
 Nugegoda 

 • 12.5 perches   Land with house


  Rs. 3.2M Per Perch

Land for Sale in Nugegoda

Araliya Mawatha Nugegoda

  Highly Residential Property in NugegodaAraliya Mawatha off Mirihana pepiliyana Road100 Mtrs to Mirihana pepi...  more »

10 /pics/298636/thumb_424_298636_1560944128_4197.jpg Land with house
 Nugegoda 

 • 22.5 perches   Land with house


  Rs. 58M

225P Land for Sale in Nugegoda

 

  Our Reference No SL 9414Please quote this reference number when inquiring Land Extent 225P Access Road Width...  more »

15 /pics/263925/thumb_424_263925_1538548536_374.jpg Land with house
7
 Nugegoda 

 • 54.4 perches   Land with house


  Rs. 3M Per Perch

54p land for sale in Nugegoda

 

  Total Land extend of 545 Perch 034 Acres 01376 Hectares Located at the Prime Residential surrounding of ...  more »

16 /pics/244363/thumb_424_244363_1527053080_8953.jpg Land with house
 Nugegoda 

 • 19 perches   Land with house


  Rs. 3.5M Per Perch

Land with house for sale

 

  This land with house is located in Nugegoda and only moments away to shops eateries and transport This home p...  more »

17 ../images/no_pic.png Land with house
 Nugegoda 

 • 13.85 perches   Land with house


  Rs. 34.63M

Land for Sale at Delkanda

 

  1385 perches land for sale with old house Located in Delkanda Nugegoda 200 meters from High level Road...  more »