සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 Land with house
1
 Nugegoda 

 • 11.5 perches   Land with house


  Rs. 3M Per Perch

land for sale

1st lane jambugasmulla road Nu..

  land with a house and an annex for sale at janmugasmulla road nugegoda 50 meters to high level road and to nug...  more »

6 Land with house
10
 Nugegoda 

 • 80 perches   Land with house


  Rs. 1.5M Per Perch

Land with house for sale

Rajamahavihara road Nugegoda

  This superb land with house situated in rajamahavihara road wijerama nugegoda High residential area good neigh...  more »

7 Land with house
1
 Nugegoda 

 • 12 perches   Land with house


  Rs. 2.5M Per Perch

Land Nugegoda

Jambugasmulla Mawatha Nugegoda

  Price is Negotiable Perfect Land with a perfect neighborhood There is an old house in the land we consider o...  more »

15 Land with house
10
 Nugegoda 

 • 20 perches   Land with house


  Rs. 2.35M Per Perch

Land for Sale in Nugegoda

Pagoda Road Nugegoda

  First land from Pagoda main road 5 Bedrooms strongly built house 200m to Nugegoda town Nawala road 20p square...  more »

17 Land with house
12
 Nugegoda 

 • 20 perches   Land with house


  Rs. 2.6M Per Perch

House for Sale in Nugegoda

Pagoda Road Nugegoda

  First land from Pagoda main road 4 Bedrooms strongly built house 200m to Nugegoda town Nawala road 20p square...  more »

23 Land with house
10
 Nugegoda 

 • 10 perches   Land with house


  Rs. 30M

at old Kesbewa Road Nugegoda

  10 Perch Two storied 4 Bed roomed Species House with Green Garden for sale at old Kesbewa Road NugegodaSAL...  more »