සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/331606/thumb_424_331606_1580969674_1842.jpg
Bare Land
3
 Nugegoda 

 • 24 perches    Bare Land


  Rs. 3.1M Per Perch

Prime Location

Railway Avenue Nugegoda

  24 Perch land on a private road bordering Anula and Janashakthi Insurance 3 Minute walk to Nugegoda Junction a...  more »

2 /pics/215024/thumb_424_215024_1527044679_0701.JPG
Bare Land
7
 Nugegoda 

 • 36 perches    Bare Land


  Rs. 1.8M Per Perch

Bare Land for Sale in Nugegoda

Pangiriwatta Road Nugegoda

  Land Extent 36 Perches Property is located on Pangiriwatta Road which is off Old Kesbewa Road The land has...  more »

3 /pics/251064/thumb_424_251064_1541405267_0784.JPG
Bare Land
5
 Nugegoda 

 • 40.90 perches    Bare Land


  Rs. 2.7M Per Perch

Land for sale in Mirihana Nugegoda LS20

Jubilee Mawatha Road Mirihana ..

  Highlights Total land extent 4090 Perches Property is located on Jubilee Mawatha Road Mirihana Nugegoda ...  more »

4 /pics/270582/thumb_424_270582_1542733784_9356.JPG
Land with house
10
 Nugegoda 

 • 17.6 perches    Land with house


  Rs. 2.6M Per Perch

Land with House for Sale in Nugegoda LS06

Ananda Balika Mawatha Pagoda R..

  Highlights Land extent 176 Perches Property is located on Ananda Balika Mawatha Off Pagoda Road Nugegoda ...  more »

6 /pics/330675/thumb_424_330675_1580449467_7686.JPG
Land with house
10
 Nugegoda 

 • 26.85 perches    Land with house


  Rs. 2.55M Per Perch

Land for Sale in Mirihana LS40

Murin De Silva Mawatha Ekwatta..

  Highlights Land extent 2685 Perches Property is located on a residential lane off Ekwatta Road Mirihana Nuge...  more »

7 /pics/317499/thumb_424_317499_1572253896_9735.jpg
Bare Land
2
 Nugegoda 

 • 26 perches    Bare Land


  Rs. 2.4M Per Perch

Land for sale in Nugegoda

Dewala Rd Nugegoda

  Chance to own a Land in one of the most highly residential demanded locations in nugegoda 26 Perches Land wit...  more »

11 /pics/287149/thumb_424_287149_1552458736_1514.jpg
Bare Land
4
 Nugegoda 

 • 36 perches    Bare Land


  Rs. 65M

Land for Sale in Nugegoda

 

  REF NO LFS0062Land Feautures 36 Perches Close to Main RoadLocation 13 km Horizon College International 270...  more »

13 /pics/237182/thumb_424_237182_1527051752_431.JPG
Bare Land
8
 Nugegoda 

 • 69 perches    Bare Land


  Rs. 10M

Highlevel Rd Nugegoda

  This Valuable Block is Located Next to Prime Lands Apartment Complex Which is Under Construction Just 300 Mete...  more »

19 /pics/332688/thumb_424_332688_1581556796_2162.jpeg
Land with house
1
 Nugegoda 

 • 20.65 perches    Land with house


  Rs. 2.4M Per Perch

2065

Nugegoda

  Property details 5 551 2065 br...  more »

25 /pics/331754/thumb_424_331754_1581035617_7905.JPG
Bare Land
3
 Nugegoda 

 • 33 perches    Bare Land


  Rs. 4 Per Perch

Land 33 Perches

Jambugasmulla road Nugegoda

  Bare land 33 perches in Nugegoda close to all amenities including bus and train services...  more »

26 /pics/321053/thumb_424_321053_1574851408_1449.jpeg
Land with house
2
 Nugegoda 

 • 20.65 perches    Land with house


  Rs. 2.4M Per Perch

Land Nawala Nugegoda

Nawala Nugegoda

  Property detailsA prime land at no 55 1 Nawala 5th lane Nugegoda for sale2065 perches with an old house at 5th...  more »

27 /pics/318825/thumb_424_318825_1573123292_8132.jpg
Bare Land
2
 Nugegoda 

 • 7 perches    Bare Land


  Rs. 1.2M Per Perch

Bare Land for Sale in Nugegoda

 

  7 Perch Bare land is for sale at Nugegoda new Hospital road Square block with 12 foot access road 2km From...  more »

28 /pics/331108/thumb_424_331108_1580707627_2148.jpg
Bare Land
5
 Nugegoda 

 • 14 perches    Bare Land


  Rs. 4.5M Per Perch

Land for sale in Nugegoda

Pelawatta Road Nugegoda

  Highly residential area located in Pelawatta road off of Chapel rd which is 2 minutes walked to Nugegoda town ...  more »

30 /pics/295503/thumb_424_295503_1559031918_1.jpg
Bare Land
2
 Nugegoda 

 • 17.5 perches    Bare Land


  Rs. 3M Per Perch

Land for sale in Nugegoda

Jambugasmulla Road Nugegoda

  Good Residential Property in Nugegoda Good neighborhoodOff Jambugasmulla Road on 20 ft pvt roadSquare block la...  more »

Lands for Sale in Nugegoda

Positioned towards the south-central side of the greater Colombo district, the iconic city of Nugegoda can easily be identified as one of the most desired places to buy or rent real estate in Sri Lanka. Considered officially as part of the Maharagama subdivision, this unique region is a hub for both education as well as retail activities in the country. Covering an area that is roughly a few square kilometres, the city is also one of the most densely populated areas on the island. As a result of all these activities, the city and its surrounding is now a hotspot for all sorts of properties. This especially includes properties for sale in Nugegoda, such as houses, buildings and lands in Nugegoda that are some of the most sort-after seen in the country. 

Regardless of whether you are someone who is on the lookout for properties for sale or properties for rent in Nugegoda, remember that you should do thorough research before settling down for the right property of your choice. For example, if you are a local investor who is currently searching for a 30 or 40 perches land for sale, a br land in a convenient location within walking distance from the city centre, then a land sale in Nugegoda pagoda road or Mirihana, might offer the best value-added properties for you. However, if you are only looking for bare land, a 10-20 perches land for sale in Nugegoda for a retail business, then a property that is situated close to the Nawala Road, to the west of this zone might offer the best opportunities. 

Nevertheless, if you are a residential property seeker looking through a nugegoda map, then the lands for sale in Nugegoda or even a land for sale in Delkanda can offer a better alternative for you. Lets assume that you are searching for a land for sale, in a highly residential area close to high-level road Nugegoda. If this is you, then one of the terrestrial properties for sale in Nugegoda Kohuwala area can fit with your exact property needs. However, thats not all. A residential property seeker who wants to buy or build a house from here can also find a wide variety of property options from the neighbourhoods of Pepiliyana, Jambugasmulla and Kalubowila, less than two kilometres away from the main city centre. These properties will offer all necessary amenities from pipe born water to three-phase electricity, adding more value to your investment.