සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/329748/thumb_424_329748_1580514984_5481.jpeg Land with house
2
 Pagoda 

  • 16.6 perches   Land with house


    Rs. 3.75M Per Perch

Residential Land in Pagoda for Sale ASAP

1st Lane Pagoda

    Prime location and great neighbourhood Short walk to Nugegoda Junction Old house on the property Access fr...  more »