සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/316533/thumb_424_316533_1571641865_935.jpeg Bare Land
2
 Delkanda 

  • 35.5 perches   Bare Land


    Rs. 1.8M Per Perch

Land for Sale in Delkanda Nugegoda

Pangiriwatta Off old kesbewa r..

    For Immediate sale Good ResidentialCommercial Land in Pangiriwatta Off old kesbewa road Delkanda Nugegoda Eas...  more »