සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
4 /pics/319312/thumb_424_319312_1573576513_3222.jpg
Tea land
4
 Galle 

 • 2 acres    Tea land


  Rs. 8M

Great Tea State for Sale

Imaduwa Oliyamullawatta Galle

  A great tea state for sale i Galle located in magnificent landscapeOwner Anura Kariyawasam...  more »

5 ../images/no_pic.png
Tea land
 Galle 

 • 7 acres    Tea land


  Rs. 3.5M Per Acre

7 acres tea land for sale

Hiyare road Galle

  The plus code given below is the street address u can use it to find the place on google maps 378W8J Akmeeman...  more »

6 ../images/no_pic.png
Tea land
 Galle 

 • 20 perches    Tea land


  Rs. 275,000 Per Perch

Galle

Kasideniya Galle

  500m ...  more »

7 ../images/no_pic.png
Tea land
 Galle  

 • 35 perches    Tea land


  Rs. 1.5M Per Perch

Land

Galle Neluwa