සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/321537/thumb_424_321537_1575204697_9957.jpg
Beachfront land
5
 Wattala 

  • 66 perches    Beachfront land


    Rs. 1M Per Perch

Beach Land For Sale Uswetakeiyawa

 

    66 perches land with 100 ft Beach Frontagebr Part also considersbr Direct access from Colombo road and other s...  more »

2 /pics/321064/thumb_424_321064_1574854156_4539.jpeg
Beachfront land
2
 Wattala 

  • 410 perches    Beachfront land


    Rs. 950,000 Per Perch

Beach land for Sale in Wattala

Uswetakeyyawa Wattala

    Beach land for Sale in Uswetakeyyawa Wattalabr br 15 ft road br Shared by 3 premises br br 40 perches with ov...  more »