සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
7 /pics/328055/thumb_424_328055_1579253680_2198.png
Land with house
5
 Colombo 4 

 • 2 perches    Land with house


  Rs. 16M

Off Davidson Road Colombo 4 be..

  02 Perch Single Story Old House For Quick Sale Davidson Road Colombo 4 Very Close To Muslim Ladies Collegebr ...  more »

8 /pics/326359/thumb_424_326359_1578311772_2752.jpg
Bare Land
1
 Colombo 5 

 • 72 perches    Bare Land


  Rs. 16M Per Perch

land for sale with old house

Gower Street Colombo 5

  land for sale with a old house in gower street 72 perches 1 per is 16 mill if anybody interested pleace cal...  more »

9 /pics/326409/thumb_424_326409_1578360772_3038.jpg
Bare Land
1
 Colombo 4 

 • 8 perches    Bare Land


  Rs. 100M

land with a house

sagara road Colombo 4

  land with a house very close to galle road 8 perches price 100 million no brokers pleace direct buyers only...  more »

10 /pics/326360/thumb_424_326360_1578312447_279.jpg
Bare Land
1
 Colombo 6 

 • 17 perches    Bare Land


  Rs. 6.5M Per Perch

land for sale with old house

kalyani road Colombo 6

  land for sale in kalyani road faceing 17 perches 1per is 65 mill only no brokers direct buyers only...  more »

11 /pics/328038/thumb_424_328038_1579247536_2652.jpg
Bare Land
1
 Colombo 1 

    Bare Land


  Rs. 15M Per Perch

lands for sale

galle face port city Colombo ..

  Any Amount For Lands For Sale Per Or Acres Hek Price From 15 Millon Up Wards No Brokers Pleace...  more »

22 /pics/327824/thumb_424_327824_1579171601_7914.jpg
Bare Land
1
 Colombo 5 

 • 18 perches    Bare Land


  Rs. 3.3M Per Perch

Land for sale Polhengoda

Polhengoda Terrace Colombo 5

  18p Land for salebr Polhengoda Terrace br br 33M a perch br br Contact Agentbr Jiffry 0777674422...  more »

Land for Sale in Colombo

This thriving city Colombo, which is also dubbed the commercial capital of Sri Lanka, is a place that has an extremely well-rounded premium property market. Whether it is a land for sale in colombo district, house, home with lands, an apartment in a residential area of Colombo or a commercial property, there is a high demand for all. While this city has been somewhat lacking in new developments during the three-decade war, it never fell behind when it came to the real estate market. Though there was no rise in demand or price for the bare lands for sale in colombo or land and house for sale in colombo, it certainly did not crash, nor did the land registry colombo remain inactive throughout. Now, after years of being suppressed, the real estate scene in the city is finally on an exponential increase with locations such as Kollupitiya and Bambalapitiya leading the list with bare land for rent in colombo, land for lease in colombo and land sales in general. 

One of the most interesting asset types seen in this region is the perch land for sale (paddy field) that are now used for minor projects. This entails land for sale in Colombo that is bought for tasks such as building your own dream home or to start a caf or retail outlet. If you are a foreigner, you can always purchase the properties for sale in Colombo through a local partner, in order to evade the heavy taxes imposed by the government for all non-citizens. Make sure that you select the right plot for the right purpose and that you make a proper inspection before you purchase. Similar to when dealing with properties for rent in Colombo, ensure that you proceed through a lawyer to validate your purchase. 

At present, this great metropolis is teeming with large-scale prime lands development projects that are currently underway in land sales colombo, almost completed or open for sale or for rent. Lands in Colombo have been bought over by local companies such as the Prime Group as well as foreign multinational corporations who have recognized the city's premium potential. Most of the properties in the colombo map where significant developments are being carried out or have been completed are on a long-term lease. These property types may range from simple bare land to more advanced land plot with buildings, found especially at a walking distance to the Galle road. Examples of such practices can be found in Colombo lands near the Beira Lake. The majority of these are on a 99-year lease, which is mainly advantageous to foreign investors in terms of evading the heavy taxes. Now you view Colombo land prices via our mobile app which has the features of a land sale app through play store and app store. These allow you to buy land in colombo including  colombo fort land. All you need to search for is land sales in sri lanka colombo!