සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
3 /pics/303618/thumb_424_303618_1564037380_9736.JPG Bare Land
3
 Colombo 5 

 • 19.5 perches    Bare Land


  Rs. 8.5M Per Perch

Superb square land For sale Colombo 5

Kirimandala Mawatha Colombo 5

  Superb square land For sale Colombo 5br br br Extent of land 195 perchesbr br Can use as separate 2 B...  more »

7 /pics/319522/thumb_424_319522_1573726260_3166.JPG Bare Land
3
 Colombo 4 

 • 11 perches    Bare Land


  Rs. 12M Per Perch

Superb Land for sale colombo 4

near galle road Colombo 4

  Superb Land for sale colombo 4br br Extent of land 11 perches square Landbr br Road frontage over 45 f...  more »

8 /pics/322939/thumb_424_322939_1575995505_0718.JPG Land with house
1
 Colombo 5 

 • 15.35 perches    Land with house


  Rs. 230M

Land for Sale in Colombo 05 LS22

Thimbirigasyaya Road Colombo 5

  Highlightsbr Land extent 1535 Perchesbr Property is located facing Thimbirigasyaya Road Colombo 05br ...  more »

9 /pics/288049/thumb_424_288049_1553014849_137.JPG Bare Land
4
 Colombo 7 

 • 09 perches    Bare Land


  Rs. 15M Per Perch

Land for Sale in Colombo 07 LS27

Torrington Avenue Colombo 7

  Highlightsbr Land extent 09 Perchesbr Property is located on a residential lane off Torrington Avenue br...  more »

14 /pics/304611/thumb_424_304611_1564672997_5863.JPG Bare Land
8
 Colombo 5 

 • 13.25 perches    Bare Land


  Rs. 5M Per Perch

Land for Sale in Colombo 05 LS36

Off Kirulapone Avenue Colombo ..

  Highlightsbr Land extent 1325 Perchesbr Property is located on a lane off Kirulapone Avenue Colombo 05br...  more »

16 /pics/315783/thumb_424_315783_1571214284_7351.JPG Bare Land
1
 Colombo 7 

 • 25 perches    Bare Land


  Rs. 440M

Land for Sale in Colombo 07 LS19

Gregorys Road Colombo 7

  Highlightsbr Land extent Approx 25 Perchesbr Property is located off Gregorys Road Colombo 07br Appro...  more »

17 /pics/301202/thumb_424_301202_1562574027_4979.JPG Land with house
3
 Colombo 8 

 • 49.82 perches    Land with house


  Rs. 8.5M Per Perch

Land for Sale in Colombo 08 LS32

Chandralekha Mawatha Cotta Roa..

  Highlightsbr Land extent 4982 Perchesbr Property is located on Chandralekha Mawatha off Cotta Road Colom...  more »

18 /pics/299898/thumb_424_299898_1561730945_9026.JPG Bare Land
2
 Colombo 5 

 • 19.5 perches    Bare Land


  Rs. 7.75M Per Perch

Land for Sale in Colombo 05 LS28

M E D Dabare Road Evergreen Pa..

  Highlightsbr Total land extent 195 Perches br The property consists of two adjoining blocks of 95 10 Pe...  more »

19 /pics/303383/thumb_424_303383_1563909806_9138.JPG Bare Land
2
 Colombo 5 

 • 37.81 perches    Bare Land


  Rs. 8M Per Perch

Land for Sale in Colombo 05 LS10

Kirulapone Avenue Colombo 5

  Highlightsbr Land extent 3781 Perchesbr Property is located on Kirulapone Avenue Colombo 05br The pro...  more »

21 /pics/322919/thumb_424_322919_1575977417_3501.jpg Bare Land
2
 Colombo 5 

 • 22 perches    Bare Land


  Rs. 5M Per Perch

Prime property for sale in Colombo 5

Poorwarama Road Colombo 5

  A rectangular bare land in a highly residencial area of Poorwarama road 30 foot access roadbr You can access t...  more »

29 /pics/310510/thumb_424_310510_1568188783_4663.jpeg Land with house
1
 Colombo 7 

 • 15 perches    Land with house


   

15P Valuable Property for Sale

Gregorys Road Colombo 7

  15P Valuable property available on a private lane 20ft sold at Land Value br br Ideal for a Mixed Development ...  more »

Lands for Sale in Colombo


This thriving city Colombo, which is also dubbed the commercial capital of Sri Lanka, is a place that has an extremely well-rounded premium property market. Whether it is a house, home with lands, an apartment in a residential area of Colombo or a commercial property, there is a high demand for all. While this city has been somewhat lacking in new developments during the three-decade war, it never fell behind when it came to the real estate market. Though there was no rise, it certainly did not crash either. Now, after years of being suppressed, the real estate scene in the city is finally on an exponential increase with locations such as Kollupitiya and Bambalapitiya leading the listOne of the most interesting asset types seen in this region is the perch land for sale (paddy field) that are now used for minor projects. This entails land for sale in Colombo that is bought for tasks such as building your own dream home or to start a caf or retail outlet. If you are a foreigner, you can always purchase the properties for sale in Colombo through a local partner, in order to evade the heavy taxes imposed by the government for all non-citizens. Make sure that you select the right plot for the right purpose and that you make a proper inspection before you purchase. Similar to when dealing with properties for rent in Colombo, ensure that you proceed through a lawyer to validate your purchase.


 

At present, this great metropolis is teeming with large-scale prime lands development projects that are currently underway in land sales colombo, almost completed or open for sale or for rent. Lands in Colombo have been bought over by local companies such as the Prime Group as well as foreign multinational corporations who have recognized the city's premium potential. Most of the properties where significant developments are being carried out or have been completed are on a long-term lease. These property types may range from simple bare land to more advanced land plot with buildings, found especially at a walking distance to the Galle road. Examples of such practices can be found in Colombo lands near the Beira Lake. The majority of these are on a 99-year lease, which is mainly advantageous to foreign investors in terms of evading the heavy taxes.