සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
8 /pics/303226/thumb_424_303226_1563859910_2947.png
Bare Land
1
 Colombo 3 

 • 11 perches    Bare Land


  Rs. 20.5M Per Perch

Land for sale in Colombo 03 C99

Walukarama Road Colombo 3

  Ref No C99br Location Walukarama Road Colombo 03br Price 205M per Perchbr br Detailsbr Between Galle Road and ...  more »

13 /pics/325873/thumb_424_325873_1578040307_3047.jpg
Bare Land
7
 Colombo 3 

 • 8.9 perches    Bare Land


  Rs. 10.24M

Bare Land for Sale in Gothatuwa

 

  Valuable 89 Perch Bare Land for Sale in Mullewatte RoadGothatuwaThis Land Situated in highly Residential Comm...  more »

14 /pics/258506/thumb_424_258506_1534923165_5623.jpg
Land with house
 Colombo 3 

 • 52 perches    Land with house


  Rs. 18.5M Per Perch

52 perches Land For SaleColombo 3

 

  52 perches land with Colonial house for sale on a Private road br The ideal Land plot of for your busine...  more »

15 /pics/325729/thumb_424_325729_1577966481_1016.jpg
Bare Land
1
 Colombo 3 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 15M Per Perch

Land for sale

Alwis place Colombo 3

  Old 4 house for sale given on land value only closed to all to leading schools Heart of colombo...  more »

16 /pics/325727/thumb_424_325727_1577965819_4673.JPG
Bare Land
1
 Colombo 3 

 • 18 perches    Bare Land


  Rs. 20M Per Perch

land for sale

schofild place Colombo 3

  land for sale schofild place faceing it is acces to two roads ...  more »

17 /pics/325379/thumb_424_325379_1577782726_5621.jpg
Bare Land
1
 Colombo 3 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 23.5M Per Perch

Property for sale in Colombo 03

 

  Colombo 3 Property for sale Approx 15p facing Duplication Rdbr 235m pp Please call only if you are seriously i...  more »

26 /pics/308373/thumb_424_308373_1566891206_7597.jpg
Land with house
4
 Colombo 3 

 • 12 perches    Land with house


  Rs. 15.5M Per Perch

Land with House for Sale in Colombo 3

Ananda Kumarswamy Mawatha Gre..

  For Immediate salebr Good Residential property in Ananda Kumarswamy Mawatha Greenpath Colombo 3br Peaceful ...  more »

27 /pics/292475/thumb_424_292475_1556875511_7112.jpg
Beachfront land
1
 Colombo 3 

 • 53 perches    Beachfront land


  Rs. 20M Per Perch

Commercial Land for Sale in Colombo 03

Galle Road Colombo 3

  Located on Galle Road Colombo 3br Suitable for Commercial venturesbr br Ideally suited for Apartment project...  more »

29 /pics/305283/thumb_424_305283_1565085421_924.jpeg
Land with house
2
 Colombo 3 

 • 18 perches    Land with house


  Rs. 15M Per Perch

Col 3 18p land 15m

Galle Rd Colombo 3

  18 p facing a wide road with easy access to Galle road and Marine drive available for sale...  more »