සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
6 /pics/336507/thumb_424_336507_1583387280_2055.jpeg Land with house
2
 Colombo 3 

 • 18 perches   Land with house


   

18p Land in Col 3

Galle Road Colombo 3

  18 p facing a wide road with easy access to Galle road and Marine drive available for sale...  more »

12 /pics/332882/thumb_424_332882_1581620872_4738.jpg Bare Land
4
 Colombo 3 

 • 11 perches   Bare Land


  Rs. 20.5M Per Perch

11P Prime location in Colombo 3

 

  11P Land on Walukarama road between Galle rd and duplication Colombo 3Wide road frontage of over 50 feetSquare...  more »

16 /pics/303226/thumb_424_303226_1563859910_2947.png Bare Land
1
 Colombo 3 

 • 11 perches   Bare Land


  Rs. 20.5M Per Perch

Land for sale in Colombo 03 C99

Walukarama Road Colombo 3

  Ref No C99Location Walukarama Road Colombo 03Price 205M per PerchDetailsBetween Galle Road and Duplication roa...  more »

18 /pics/325729/thumb_424_325729_1577966481_1016.jpg Bare Land
1
 Colombo 3 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 15M Per Perch

Land for sale

Alwis place Colombo 3

  Old 4 house for sale given on land value only closed to all to leading schools Heart of colombo...  more »

21 /pics/325727/thumb_424_325727_1582204061_2359.jpg Bare Land
1
 Colombo 3 

 • 18 perches   Bare Land


  Rs. 15M Per Perch

land for sale

schofild place Colombo 3

  land for sale schofild place faceing it is acces to two roads ...  more »

26 /pics/325873/thumb_424_325873_1578040307_3047.jpg Bare Land
7
 Colombo 3 

 • 8.9 perches   Bare Land


  Rs. 10.24M

Bare Land for Sale in Gothatuwa

 

  Valuable 89 Perch Bare Land for Sale in Mullewatte RoadGothatuwaThis Land Situated in highly Residential Comm...  more »

27 /pics/325379/thumb_424_325379_1577782726_5621.jpg Bare Land
1
 Colombo 3 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 23.5M Per Perch

Property for sale in Colombo 03

 

  Colombo 3 Property for sale Approx 15p facing Duplication Rd235m pp Please call only if you are seriously inte...  more »