සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 ../images/no_pic.png Bare Land
 Colombo 11 

  • 3 perches   Bare Land


    Rs. 125M

Commercial Land in Pettah

5th Cross Street Colombo 11

    3 Perches Commercial Land available for immediate sale at 5th Cross Street Pettah Colombo 11 The Land is avail...  more »