සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/288049/thumb_424_288049_1553014849_137.JPG
Bare Land
4
 Colombo 7 

 • 09 perches    Bare Land


  Rs. 15M Per Perch

Land for Sale in Colombo 07 LS27

Torrington Avenue Colombo 7

  Highlights Land extent 09 Perches Property is located on a residential lane off Torrington Avenue The p...  more »

3 /pics/315783/thumb_424_315783_1571214284_7351.JPG
Bare Land
1
 Colombo 7 

 • 25 perches    Bare Land


  Rs. 440M

Land for Sale in Colombo 07 LS19

Gregorys Road Colombo 7

  Highlights Land extent Approx 25 Perches Property is located off Gregorys Road Colombo 07 Approx 500 met...  more »

4 /pics/334509/thumb_424_334509_1582434153_8145.jpeg
Bare Land
1
 Colombo 7 

 • 51 perches    Bare Land


  Rs. 16M

Triangular high rise

ward place Colombo 7

  Location Colobo 07 Ward palce Extent 51 Perches Height Restriction G19 Obtained Road frontage 200 FT No o...  more »

12 /pics/329820/thumb_424_329820_1580111067_1174.png
Bare Land
1
 Colombo 7 

 • 23 perches    Bare Land


  Rs. 16.5M Per Perch

Bare Land for Sale in Colombo 7

Dharmapala Mawatha Colombo 7

  This land is ideally located in Colombo 7 the most prestigious and desired neighbourhood in the city 23 Perch...  more »

23 /pics/311050/thumb_424_311050_1568526863_0202.jpg
Bare Land
10
 Colombo 7 

 • 25.42 perches    Bare Land


  Rs. 438M

Land For Sale In Colombo 7 1157b1

CLOSE TO WARD PLACE Colombo 7

  Three story house Seven rooms and Sevan attached bathrooms 5100 sqft2542 perch landGround floor Two room wit...  more »

24 /pics/296093/thumb_424_296093_1559378792_9555.jpg
Bare Land
 Colombo 7 

 • 22.27 perches    Bare Land


  Rs. 378.59M

2227P Land for sale in Colombo 7

 

  Our Reference No SL 9382Please quote this reference number when inquiring Land Extent 2227P Perch Value 1...  more »

29 /pics/322413/thumb_424_322413_1575631888_4977.JPG
Bare Land
2
 Colombo 7 

 • 16.5 perches    Bare Land


  Rs. 250M

Bare land for sale at Colombo 07

Baudhaloaka mawatha Colombo 7

  Attractive plot of land at Colombo 07 Convenient location with easy access to both Baseline road and JawatteTh...  more »