සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
6 Bare Land
1
 Colombo 7 

  • 51.5 perches   Bare Land


    Rs. 15.5M Per Perch

Land for sale ward place

Ward place Colombo 7

    This land is located in one of the most prestigious location in Colombo 07 Ideal for an apartment project or a...  more »