සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
4 /pics/321853/thumb_424_321853_1583640554_158.JPG Bare Land
1
 Colombo 10 

 • 13 perches   Bare Land


  Rs. 10M Per Perch

Land Opposite lady J

Colombo 10

  13 Perch land available opposite lady J for immediate sale ...  more »

7 /pics/330625/thumb_424_330625_1580443270_4963.jpeg Bare Land
1
 Colombo 10 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 4.5M Per Perch

Commercial Land for Sale in Colombo 10

Ven S Mahinda Mawatha Colombo ..

  10 Perches of Rectangular Commercial Land in Colombo 10Facing Ven S Mahinda MawathaLand Area 30 feet X 115 f...  more »

8 /pics/329227/thumb_424_329227_1579796494_1799.png Bare Land
9
 Colombo 10 

 • 214 perches   Bare Land


  Rs. 13M Per Perch

Darley Road Colombo 7 2 Bord..

  A Prime and Unique 214 Perch bare land with G 52 Floors Approval in Colombo 10 Colombo 7 2 BorderSALE Colom...  more »

9 /pics/321113/thumb_424_321113_1574878142_4835.png Bare Land
10
 Colombo 10 

 • 214 perches   Bare Land


  Rs. 13.5M Per Perch

Darley Road Colombo 10 Colombo..

  If you need to purchase a Commercial or residential Land Houses Apartments Business places etc please do not h...  more »

11 /pics/314019/thumb_424_314019_1570186064_8061.jpeg Bare Land
1
 Colombo 10 

 • 9 perches   Bare Land


  Rs. 70M

Land for Sale in Colombo 10

Sri Dhamma Mawatha Colombo 10

  For Immediate sale Good ResidentialCommercial Property in Sri Dhamma Mawatha Colombo 10 Peaceful surrounding ...  more »

16 ../images/no_pic.png Land with house
 Colombo 10 

 • 13 perches   Land with house


  Rs. 7M Per Perch

Land with house for sale

Temple Road Colombo 10

  Rectangular block of land with and old livable house with tiled flooring available for sale The property is c...  more »