සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/302606/thumb_424_302606_1563438315_6094.jpg Bare Land
5
 Colombo 15 

  • 118 perches   Bare Land


    Rs. 3.5M Per Perch

Land for sale in Modara

Modara Colombo 15

    Code RE SCP 01 Rs3500000 per Perch Property type Bare Land Land size 118 Perches Square Block...  more »

6 /pics/321038/thumb_424_321038_1574845010_9717.jpeg Bare Land
1
 Colombo 15 

  • 10.5 perches   Bare Land


    Rs. 3.5M Per Perch

Land with House for Sale in Colombo 15

St Marys Lane Colombo 15

    Residential Land for sale in StMarys Lane Colombo 15105 perch land with an old house 30 ft road 50 ft road fr...  more »