සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
4 /pics/299868/thumb_424_299868_1561715523_2134.jpg
Bare Land
6
 Colombo 5 

 • 30 perches    Bare Land


  Rs. 15M Per Perch

House for sale in Havelock town

Amarasekara mawatha Colombo 5

  Two storied architect designed house for sale on Ameresekara Mawatha Havelock town Colombo 5 150 meters from...  more »

6 /pics/322939/thumb_424_322939_1575995505_0718.JPG
Land with house
1
 Colombo 5 

 • 15.35 perches    Land with house


  Rs. 230M

Land for Sale in Colombo 05 LS22

Thimbirigasyaya Road Colombo 5

  Highlights Land extent 1535 Perches Property is located facing Thimbirigasyaya Road Colombo 05 The prope...  more »

7 /pics/304611/thumb_424_304611_1564672997_5863.JPG
Bare Land
8
 Colombo 5 

 • 13.25 perches    Bare Land


  Rs. 5M Per Perch

Land for Sale in Colombo 05 LS36

Off Kirulapone Avenue Colombo ..

  Highlights Land extent 1325 Perches Property is located on a lane off Kirulapone Avenue Colombo 05 Appro...  more »

8 /pics/303383/thumb_424_303383_1563909806_9138.JPG
Bare Land
2
 Colombo 5 

 • 37.81 perches    Bare Land


  Rs. 8M Per Perch

Land for Sale in Colombo 05 LS10

Kirulapone Avenue Colombo 5

  Highlights Land extent 3781 Perches Property is located on Kirulapone Avenue Colombo 05 The property is ...  more »

9 /pics/228294/thumb_424_228294_1527047290_2685.JPG
Land with house
4
 Colombo 5 

 • 20.58 perches    Land with house


  Rs. 138M

Colombo 5 2058 Perch Land for Sale

Lionel Edirisinghe Mawatha Co..

  A 2058 perch land for sale in Colombo 5Lionel Edirisinghe Mawatha35 Feet wide access roadFor more details plea...  more »

11 /pics/334686/thumb_424_334686_1582525145_6132.jpg
Bare Land
8
 Colombo 5 

 • 15.7 perches    Bare Land


  Rs. 9.5M Per Perch

Park Avenue Property for Quick Sale

Park TerracePark Road Colombo ..

  This property is available for quick sale and is the last block at park avenue off park road is with another...  more »

13 /pics/287195/thumb_424_287195_1552468435_1017.JPG
Bare Land
 Colombo 5 

 • 13.30 perches    Bare Land


  Rs. 5.5M Per Perch

Land for sale in Colombo 5

Averihena Road Colombo 5

  55 million per perch selling for highest offer 1330 Perches square land for sale in Colombo 5 20 feet access ...  more »

15 /pics/334415/thumb_424_334415_1582355580_7231.jpg
Bare Land
1
 Colombo 5 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 9M Per Perch

15 Perch Land For Immediate Sale

Park Road Colombo 5

  Highly Residential 30Meters to the Park Road15 Perch Land for immediate sale9M Per Perch Negotiable ...  more »

16 /pics/334370/thumb_424_334370_1582309206_4688.jpg
Land with house
7
 Colombo 5 

 • 15 perches    Land with house


  Rs. 7M Per Perch

Commercial Properties For Sale

Kirulapone Ave Colombo 5

  Number of properties for sale along Kirulapone Avenue139p 13p 15p Approximately All the lands are with old ho...  more »

17 /pics/316773/thumb_424_316773_1571757090_4207.jpg
Bare Land
1
 Colombo 5 

 • 10.5 perches    Bare Land


  Rs. 32.5M

Residential land 105 perches

Polhengoda Road Colombo 5

  Residential land of 105 perches on Polhengoda Road also known as Vijaya Kumaratunga Road Property is located c...  more »

18 /pics/315476/thumb_424_315476_1571045392_4831.jpg
Land with house
1
 Colombo 5 

 • 18.9 perches    Land with house


  Rs. 90.72M

Land for sale in Colombo 05

 

  189 Perches with house Clear deed House is situated in a private lane and is the last house at the end of the...  more »

20 /pics/297948/thumb_424_297948_1560581600_4107.jpg
Bare Land
VERIFIED AGENT 
10
 Colombo 5 

 • 27 perches    Bare Land


  Rs. 2.7M Per Perch

Kirulapone land

Poorvaramaya Road Colombo 5

  Supreme land for sale in kirulapone Colombo 5 Poorvaramaya roadand kolombage mawatha both Very close to havelo...  more »

  VERIFIED AGENT 
23 /pics/265221/thumb_424_265221_1539260600_0149.jpg
Bare Land
3
 Colombo 5 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 80M

10 Perch MAIN ROAD FACING LAND

Edmonton Road Baseline Road ..

  Just Opposite the Keels Super Market For More Details Contact 0778741892Thank you...  more »

25 /pics/218734/thumb_424_218734_1527045371_3076.jpg
Bare Land
5
 Colombo 5 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 15M Per Perch

Land for sale on Police Park

Police Park Terrace Colombo 5

  Once in a lifetime opportunity Perfect land to build a House Very residential 20 perches Rs 15000000 per perch...  more »