සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
2
 Colombo 6 

  • 12.25 perches    Bare Land


    Rs. 8M Per Perch

12.25P Bare land for sale

Boswell place, Colombo 6

    This 1225p land for sale at bosswell place Colombo 6 30feet road frontage available Access from Galee rd Mari...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Colombo 6 

  • 100 perches    Bare Land


    Rs. 19M Per Perch

Mix development Project

Marine drive, Colombo 6

    Location bordering wallawata and bambalapitiyabr Extent 100 perchesbr Number of roads facing 3 roadsbr Height...  more »