සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
5 /pics/336627/thumb_424_336627_1583467560_6366.jpg Land with house
1
 Colombo 6 

 • 17.3 perches   Land with house


  Rs. 6.5M Per Perch

Prime Land in Pamankada

Sri Maha Vihara Road Pamankada..

  Prime land 173 perches for immediate sale on Sri Maha Vihara Road Pamankada Walking distance to Dutugemunu Str...  more »

6 /pics/326238/thumb_424_326238_1578253778_8774.JPG Land with house
1
 Colombo 6 

 • 15 perches   Land with house


  Rs. 6.8M Per Perch

Land for sale Colombo 6

Off PamankadaHavelock road Col..

  15 perch property with a house going for the land value Walking distance to Colombo 5 havelock road30 ft acces...  more »

7 /pics/328907/thumb_424_328907_1579670535_5337.JPG Land with house
1
 Colombo 6 

 • 15.24 perches   Land with house


  Rs. 10M Per Perch

Land for Sale in Colombo 06 LS39

Fonseka Terrace Colombo 6

  Highlights Land extent 1524 Perches Property is located facing Fonseka Terrace off Havelock Road Colombo 0...  more »

13 /pics/330427/thumb_424_330427_1580368795_2892.jpeg Bare Land
5
 Colombo 6 

 • 8 perches   Bare Land


  Rs. 5M Per Perch

8perches bare land at Colombo 6

Dutugemunu Street Colombo 6

  8 perches for sale just 75 meters from Dutugemunu street Quiet Residential neighborhood Rs 5 million a perch C...  more »

23 /pics/336667/thumb_424_336667_1583475859_0714.jpg Bare Land
1
 Colombo 6 

 • 52 perches   Bare Land


  Rs. 11M Per Perch

Bare Land

HEVALOCK ROAD FACEING Colombo ..

  Bare Land For Sale 52 Perches 1 Per Is 11 Million No Brokers...  more »

24 /pics/327299/thumb_424_327299_1583155213_4768.jpg Bare Land
1
 Colombo 6 

 • 12.25 perches   Bare Land


  Rs. 7.5M Per Perch

Land for Sale in Colombo 06

Moors Road Colombo 6

  Land Extent 14 PerchesRoad Access 20 foot road Frontage 30 feetContact more details 94 777 435 904...  more »

25 /pics/328915/thumb_424_328915_1580886945_883.jpg Land with house
1
 Colombo 6 

 • 17.5 perches   Land with house


  Rs. 4M Per Perch

Land with a small up stair house sale

5671Havelock Road Pamankade We..

  Colombo 6 5671 Havelock Road Pamankade Wellawatte 175 perches of square shape land with a small up stair ho...  more »

28 /pics/316905/thumb_424_316905_1571831387_6123.jpeg Bare Land
2
 Colombo 6 

 • 12.25 perches   Bare Land


  Rs. 8M Per Perch

1225P Bare land for sale

Boswell place Colombo 6

  This 1225p land for sale at bosswell place Colombo 6 30feet road frontage available Access from Galee rd Mari...  more »

29 /pics/334118/thumb_424_334118_1582204787_638.jpg Bare Land
1
 Colombo 6 

 • 25 perches   Bare Land


  Rs. 9M Per Perch

Bare Land

SUVISUDARAMA ROAD Colombo 6

  Bare Land For Sale 25 Perches 1 Per Is 9 Million No Brokers Ple...  more »