සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/260358/thumb_424_260358_1536128126_6815.jpg Bare Land
 Colombo 1 

 • 37 perches   Bare Land


  Rs. 55.5M

Negombo Tourist Area Best Land For Sale

negombotourist area Colombo 1

  LAND in HEART of Negombo TOURIST AREA EttukalaLAND BETWEEN STAR CLASS HOTELSNear to Heritance Hotel Beach Pa...  more »

3 /pics/328218/thumb_424_328218_1579333843_1875.jpeg Bare Land
1
 Colombo 1 

 • 9.3 perches   Bare Land


  Rs. 20M Per Perch

Prime Land for Sale in Colombo 01

Chatham Street Colombo 1

  Land with an Old BuildingLand Extent 093 PerchesNext to Lighthouse Clock TowerThe best price in the market20...  more »

4 ../images/no_pic.png Bare Land
1
 Colombo 1 

 • 100 perches   Bare Land


  Rs. 16M Per Perch

Land for sale in Colombo

 

  For Sale over 100 perches in the most prime location in the city of Colombo Over 100ft road front Prestigio...  more »