සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/260358/thumb_424_260358_1536128126_6815.jpg
Bare Land
 Colombo 1 

 • 37 perches    Bare Land


  Rs. 55.5M

Negombo Tourist Area Best Land For Sale

negombotourist area Colombo 1

  LAND in HEART of Negombo TOURIST AREA Ettukalabr LAND BETWEEN STAR CLASS HOTELSbr Near to Heritance Hotel Be...  more »

2 /pics/328218/thumb_424_328218_1579333843_1875.jpeg
Bare Land
1
 Colombo 1 

 • 9.3 perches    Bare Land


  Rs. 20M Per Perch

Prime Land for Sale in Colombo 01

Chatham Street Colombo 1

  Land with an Old Buildingbr br Land Extent 093 Perchesbr br Next to Lighthouse Clock Towerbr br The best pri...  more »

3 /pics/328038/thumb_424_328038_1579247536_2652.jpg
Bare Land
1
 Colombo 1 

    Bare Land


  Rs. 15M Per Perch

lands for sale

galle face port city Colombo ..

  Any Amount For Lands For Sale Per Or Acres Hek Price From 15 Millon Up Wards No Brokers Pleace...  more »

4 /pics/286608/thumb_424_286608_1552305439_2113.jpg
Bare Land
 Colombo 1 

 • 187.1 perches    Bare Land


  Rs. 565,000 Per Perch

negombo tourist area Colombo 1

5 /pics/307381/thumb_424_307381_1566282883_4679.jpg
Bare Land
1
 Colombo 1 

 • 100 perches    Bare Land


  Rs. 16M Per Perch

Land for sale in Colombo

 

  br For Sale over 100 perches in the most prime location in the city of Colombo Over 100ft road front Presti...  more »