සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
4 /pics/317049/thumb_424_317049_1571909031_9121.jpg Bare Land for sale/rent
1
 Colombo 2 

 • 103 perches    Bare Land


  Rs. 18M Per Perch

Premium land

Marine drive Colombo 2

  Location Colombo 02br Extent 103 perchesbr No of entrance 03br Height Restriction G plus 30br Current st...  more »

5 /pics/251891/thumb_424_251891_1530315909_8408.jpg Bare Land for sale/rent
4
 Colombo 2 

 • 200 perches    Bare Land


  Rs. 15M Per Perch

200 perch land for sale

 

  200 perch land for sale close to main roadbr ideal for build up apartmentsbr location Colombo 2 br per perch v...  more »