සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
6 /pics/322415/thumb_424_322415_1575632364_6558.JPG Bare Land
3
 Colombo 2 

  • 12 perches   Bare Land


    Rs. 210M

Land for sale facing main road

Slave island Colombo 2

    The perfect plot of land for your business or residence with a commercial and residential neighborhoodThe area...  more »