සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Land with house for sale/rent
1
 Malabe 

 • 18 perches   Land with house


  Rs. 14.5M

Land for Sale in Malabe

Pittugala

  About 500m to Pittugala Junction ( 177 bus route) and about 600m to SLIIT Campus. About 3.5km to Malabe town. ...  more »

 Land with house for sale/rent
1
 Malabe 

 • 10 perches   Land with house


  Rs. 800,000 Per Perch

land for sale in malabe

 

  Chance to own a Land in one of the most highly residential & demanded locations in malabe! • 10 Perches L...  more »

 Land with house for sale/rent
6
 Malabe 

 • 20 perches   Land with house


  Rs. 3.1M Per Perch

Land for Sale in Malabe

New Kandy Road , Kothalawala, ..

  Land facing to Malabe- Kaduwela main road 20 perches land including a house Water, Electricity connection i...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Malabe 

 • 17 perches   Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

Malabe Land For Sale

Arangala

  This bare land is located in the Malabe west area. Walking distance from Keels and the Koskandawila Junction b...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Malabe 

 • 100 perches   Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

Malabe Land For Sale

Malabe

  Malabe Land For Sale 10 Perches Immediate Sale Square Block Clear title Bare Land More than 20 Ft. wid...  more »

1
 Malabe 

 • 13 perches   Land with house


  Rs. 700,000 Per Perch

Land for Sale in Malabe

Thalahena Road

  Here is a great opportunity to purchase a land in a highly demanded area in Malabe. This land is suitable for...  more »