සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
4 /pics/301276/thumb_424_301276_1562600814_1161.JPG
Bare Land
2
 Battaramulla 

 • 20.5 perches    Bare Land


  Rs. 4M Per Perch

Land for Sale in Battaramulla LS33

Singhapura Road Pelawatte Batt..

  Highlights Land extent c 2050 Perches Property is located on Singhapura Road Rohina Mawatha Pelawatte Batt...  more »

9 /pics/285382/thumb_424_285382_1554195342_5173.jpg
Bare Land
4
 Battaramulla 

 • 30 perches    Bare Land


  Rs. 1.9M Per Perch

Land for Sale in Battaramulla

Bogahahena Road Battaramulla

  30P Land for Sale in Bogahahena Road BattaramullaExclusive neighbourhood Property sold at Land ValueTo view La...  more »

12 /pics/334611/thumb_424_334611_1582483776_9636.jpg
Bare Land
VERIFIED AGENT 
9
 Battaramulla 

 • 13.5 perches    Bare Land


  Rs. 4.5M Per Perch

Parliament Road

Singha pura Battaramulla

  Land for sale in New Parliament road Battaramulla Pelawattha Very close to the Parliament Opposite to the ape ...  more »

  VERIFIED AGENT 
16 /pics/318650/thumb_424_318650_1573020775_4618.jpeg
Bare Land
1
 Battaramulla  

 • 18 perches    Bare Land


  Rs. 20M

Land for sale Battaramulla

Wickramasinghe pura Battaramu..

  18 perch square block in a highly residential area With a road frontage of 15 feet 500 mitres from ITN ...  more »

17 /pics/334075/thumb_424_334075_1582602452_6622.jpg
Bare Land
3
 Battaramulla 

 • 12 perches    Bare Land


  Rs. 3.8M Per Perch

Land For Sale Battaramulla

 

  Prime residence bare land Along parliament road 2acre forest reserve overlooking the parliament lake UDA...  more »

19 /pics/324040/thumb_424_324040_1576733777_5244.jpg
Land with house
2
 Battaramulla 

 • 11.9 perches    Land with house


  Rs. 4.5M Per Perch

Land for Sale in Battaramulla

 

  This land situated in Battaramulla town Can be used as residential or commercial both An ideal location to con...  more »

26 /pics/332421/thumb_424_332421_1581405594_7691.jpg
Bare Land
6
 Battaramulla 

 • 9.47 perches    Bare Land


  Rs. 1.8M Per Perch

Property for Sale in Battaramulla

Pelawatta Akuregoda rd Battar..

  947 Perches Land with basic house for Sale at Pelawatta Akuregoda rd Battaramulla Just 200 meters away from Ak...  more »

27 /pics/267456/thumb_424_267456_1540782027_277.jpg
Bare Land
 Battaramulla 

 • 25 perches    Bare Land


  Rs. 2M Per Perch

Land for sale in Battaramulla

Robert Gunawardana mawatha Bat..

  25 perch bare land in Ruhunu pura off Robert Gunawardana mawatha Battaramulla available for immediate sale Lo...  more »

Lands for Sale in Battaramulla

The small yet fast developing city of Battaramulla, which is located on the outer suburbs of the largest city in Sri Lanka, the city of Colombo, has seen an impressive level of growth for the past one and a half decades. While there are dozens of factors that have led to this small city becoming a favorite destination for local property hunters, by far the most prevalent, is its relative location to other major metropolitan hubs in the western coast of the island. Because of this positioning, properties for sale in Battaramulla, which includes both houses as well as lands for sale in Battaramulla, have experienced impressive levels of growth in demand for the past five years, making them some of the most valuable properties in the Battaramulla map

Nevertheless, if you are one of the clever property hunters who is currently searching for a land sale in Battaramulla, be it for a commercial or residential purpose, remember that there are some factors that you should consider before you arrive at your final buying decision. Let's assume that you are looking for one of the properties for rent in Battaramulla. If this is the case for you, then you will be happy to know that there are lands for rent available here. For example, if what you want is a 20 perches land situated close to a residential area, then you might discover plenty of such rental opportunities close to the Pelawatta junction. 

Regardless, there is more to know before you embark on a journey to discover new lands for sale Battaramulla. If we assume that what you are looking for is a land for sale at Pelawatta, a 15-20 perches land for sale from a highly residential area, then you may discover such opportunities in neighbourhoods such as Asiri Uyana, Palan Thuna and Kandawatta, which are all located in close proximity to Pelawatta. However, if what you want is a 20 perches land for sale in Battaramulla town, a developed land with all necessary amenities, then you will discover the best properties in neighbourhoods such as Rajamalwatta, Jayanthipura and Udumulla. These terrestrial properties for sale in Battaramulla will come pre-equipped with all the essential facilities, from pipe born water to three-phase electricity and can even have paved roads 20 meters away, allowing a house to be easily built here.