සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
8 Bare Land
4
 Battaramulla 

  • 9.94 perches   Bare Land


    Rs. 2.75M Per Perch

Clear titledeeds

Denzil kobbekaduwa Mawatha Bat..

    Two sides road accessPannipitiya Rd Denzil kobbekaduw Mawatha near Palan Thuna Junction Levelled rectangula...  more »

26 Bare Land
1
 Battaramulla 

  • 20 perches   Bare Land


    Rs. 1.7M Per Perch

20 Perch Land Sale

wickramasingha pura Battaramul..

    BATTHARAMULL 20 PERCH LAND HIGHLY RESIDENTIAL AREAELECTRICITY WATER CLOSE TO MAIN ROAD ABOUT100 METERS FOOD C...  more »

Lands for Sale in Battaramulla

The small yet fast developing city of Battaramulla, which is located on the outer suburbs of the largest city in Sri Lanka, the city of Colombo, has seen an impressive level of growth for the past one and a half decades. While there are dozens of factors that have led to this small city becoming a favorite destination for local property hunters, by far the most prevalent, is its relative location to other major metropolitan hubs in the western coast of the island. Because of this positioning, properties for sale in Battaramulla, which includes both houses as well as lands for sale in Battaramulla, have experienced impressive levels of growth in demand for the past five years, making them some of the most valuable properties in the Battaramulla map

Nevertheless, if you are one of the clever property hunters who is currently searching for a land sale in Battaramulla, be it for a commercial or residential purpose, remember that there are some factors that you should consider before you arrive at your final buying decision. Let's assume that you are looking for one of the properties for rent in Battaramulla. If this is the case for you, then you will be happy to know that there are lands for rent available here. For example, if what you want is a 20 perches land situated close to a residential area, then you might discover plenty of such rental opportunities close to the Pelawatta junction. 

Regardless, there is more to know before you embark on a journey to discover new lands for sale Battaramulla. If we assume that what you are looking for is a land for sale at Pelawatta, a 15-20 perches land for sale from a highly residential area, then you may discover such opportunities in neighbourhoods such as Asiri Uyana, Palan Thuna and Kandawatta, which are all located in close proximity to Pelawatta. However, if what you want is a 20 perches land for sale in Battaramulla town, a developed land with all necessary amenities, then you will discover the best properties in neighbourhoods such as Rajamalwatta, Jayanthipura and Udumulla. These terrestrial properties for sale in Battaramulla will come pre-equipped with all the essential facilities, from pipe born water to three-phase electricity and can even have paved roads 20 meters away, allowing a house to be easily built here.