සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Jaffna 

 • 5 acres    Coconut land


  Rs. 7M

1

Iyakkachchi , Jaffna

  Land for sell...  more »

 Jaffna 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 6M

Land for sale

Thavady, Jaffna

  A bare land 2 parapu in vaniyasingam veethy for sale one minute from suthumali roadbr ...  more »

 Jaffna 

 • 400 perches    Cultivated Land


  Rs. 30,000 Per Perch

Agricultural Land for Sale

Vasavilan Road, Jaffna

  Very popular and an excellent red soil agricultural land for sale in Atchuvely 400 perches and should be sold ...  more »

 Jaffna 

 • 400 perches    Cultivated Land


  Rs. 30,000 Per Perch

Agricultural Land for Sale

 

  Excellent red soil agricultural land for sale in Atchuvely 400 perches and it should be sold in its entirety H...  more »

 Jaffna 

 • 105 perches    Bare Land


  Rs. 40,000 Per Perch

Land for sale

K.k.s.road, Mallakam, Jaffna

  At KKS ROAD main Rd MALLAKAM 105 lachcham bare land for sale contain big well Near Mallakam junction opp To pu...  more »

 Jaffna 

 • 10.5 perches    Bare Land


  Rs. 4.2M Per Perch

Land for sale

K.k.s.road, Mallakam, Jaffna

  At KKS ROADmain Rd MALLAKAM 105 Lachcham bare land for salecontain a big well Near Mallakam junction Opp to pu...  more »