සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Lands for Sale in Jaffna (18 properties)


 Jaffna 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 6M

Land for sale

Thavady

  A bare land 2 parapu in vaniyasingam veethy for sale ,one minute from suthumali road. ...  more »

 Jaffna 

 • 400 perches   Cultivated Land


  Rs. 30,000 Per Perch

Agricultural Land for Sale

Vasavilan Road

  Very popular and an excellent (red soil) agricultural land for sale in Atchuvely. 400 perches and should be so...  more »

 Jaffna 

 • 400 perches   Cultivated Land


  Rs. 30,000 Per Perch

Agricultural Land for Sale

 

  Excellent (red soil) agricultural land for sale in Atchuvely. 400 perches and it should be sold in its entiret...  more »

Price Reduced
 Jaffna 

 • 105 perches   Bare Land


  Rs. 40,000 Per Perch

Land for sale

K.k.s.road, Mallakam

  At K.K.S. ROAD, (main Rd) MALLAKAM 10.5 lachcham bare land for sale( contain big well). Near Mallakam junction...  more »

 Jaffna 

 • 10.5  perches   Bare Land


  Rs. 4.2M Per Perch

Land for sale

K.k.s.road, Mallakam

  At K.K.S ROAD,(main Rd) MALLAKAM 10.5 Lachcham bare land for sale.(contain a big well). Near Mallakam junction...  more »

 Jaffna 

 • 18 perches   Bare Land


  Rs. 2M

land for sale

manipay

  Land for sale in Jaffna in peaceful environment. The land contains water pump facilty.For your further clarifi...  more »

Price Reduced
 Jaffna 

 • 40 perches   Bare Land


  Rs. 175,000 Per Perch

Land for sale

Vilvam street

  40 perches near Jaffna town. Just one minute walk to Pungankulam Railway Station and Ariyalai Community centre...  more »

 Jaffna 

 • 40 perches   Bare Land


   

Excellent location

kachcheri nallur road

  Bare land in an excellent locality with temple and shopping centres close by. No brokers please. ...  more »