සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
3 Bare Land
1
 Jaffna 

 • 50 P  Bare Land


  Rs. 430,000 Per Perch

Kondavil Irupalai road, Jaff..

  பலாலி வீதி, கோண்டாவில் சந்தியிலிருந்து இ...  more »

4 Bare Land
2
 Jaffna 

 •  Bare Land


  Rs. 450,000 Per Perch

Kondavil, Palaly road, Jaffna

  கோண்டாவிலில் காணி விற்பனைக்கு. பலாலி வ...  more »

5 Bare Land
1
 Jaffna 

 • 20 P  Bare Land


  Rs. 700,000

2 parappu

punnalaikadduvan, Jaffna

  2 parappu kaani, pankku kenaru undu, vaasal paathai pereya vaakanam poivarakkudeya thaar road....  more »

8 Bare Land
 Jaffna 

 • 25 P  Bare Land


   

Land for sale

Kaduwan Road , Jaffna

  தெல்லிப்பழை ஆதர வைத்தியசாலைக்கு நேர் எத...  more »

10 Bare Land
 Jaffna 

 • 38 P  Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

Land For Sale

College road,Kankesanthurai, J..

  Land For Sale At Kankesanthurai College Road;close To Palaly Airport And Close To Kks Railway Station Few Mi...  more »


email alert
Don't miss out! Get notified with new properties
close
Receive latest offer in your email
email alert
success

You have been successfully registered

Lands for Sale in Jaffna

The Jaffna district map of Sri Lanka has a unique geographic makeup that allows it to stand out. With an elevation no more than a few meters above sea level, the entire district is located on a giant peninsula with little to no mountains. This makes the lands in Jaffna, be it bare land for sale in Jaffna, coconut land for sale in Jaffna or land for sale in Nallur Jaffna being some of the most productive in the country. As a result, the region has an impressive range of real estate assets with properties for sale in Jaffna, especially the lands for sale in Jaffna being some of the most sort-after found on the island. The reason for the high demand for these properties is not only due to their diversity, but also has a lot to do with the level of amenities available throughout this zone. 

If you are interested in land for sale in Jaffna or land in Jaffna, be it properties for sale or properties for rent in Jaffna, then remember that there are important factors to consider before you spend your money on a real estate asset located here. For example, if you are looking for a simple 2 story house for sale in Jaffna, perhaps a 30 perches land and house for sale in Jaffna located in close proximate to the KKS road, then remember to look through the neighbourhoods of Chunnakam, Vannarpannai and Kokuvil for the best opportunities. However, if you are a Sri Lankan expat and you are currently on the lookout for a higher grade fully tiled house for sales, ideally not too far from the Jaffna town, then the best option for you is to first look through one of the apartments for sale located here. 

You might also be a tourist visiting this city. In that case, if you are looking for a holiday house for rent for an affordable price, then consider going for a low budget guest house that is located not too far from the main railway station. Regardless, as we mentioned before, when it comes to properties for sale in Jaffna, the terrestrial properties are the most prominent. As such, if you are looking for a land for sale in Jaffna town Sri Lanka, a Jaffna city30 perch land within 10 km from the city center, then look for a land for sale in Kondavil, a land for sale in Manipay Jaffna, a land for sale in Urumpirai or a land for sale in Kopay to find what you want. However, if the distance is not a problem, then land for sale in Tellippalai might also be good for you.