සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/323044/thumb_424_323044_1576106215_0883.jpg Cultivated Land
7
 Kandy 

 • 30 perches    Cultivated Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Kandy Amunugama Gunnepan labda

Lewalla madawala main road Gen..

  P 69 Land kandy Gunnepana boruppa main roadkandy town 20min darmaragaja mahamaya school 15min Light telephone ...  more »

2 /pics/323008/thumb_424_323008_1576063243_3032.JPG Bare Land
5
 Kandy 

 • 18.5, 26.6 perches    Bare Land


  Rs. 525,000 Per Perch

Land for Sale in Primrose Gardens Kandy

Vajirarama Road Anniewatta Kan..

  Fabulous opportunity to build your dream home or boutiquehotel type construction with breathtaking views among...  more »

3 /pics/322898/thumb_424_322898_1575970723_3412.jpg Land with house
4
 Kandy 

 • 39 perches    Land with house


   

Land for Sale Kandy

Watapuluwa Kandy

  Land with a house at Watapuluawa near the Pologolla Dam Abt 4 km to Kandy Town...  more »

4 /pics/269482/thumb_424_269482_1554266720_4566.jpg Bare Land
8
 Kandy 

 • 30 perches    Bare Land


  Rs. 80,000 Per Perch

10p 20p and 40p building blocks

Gurudeniya Kandy

  10p20p 40p building blocks 12 km from Kandy Dalada Maligawa on Badulla rd 2 km from Gurudeniya junction half k...  more »

6 /pics/299563/thumb_424_299563_1575871402_0155.jpg Bare Land
7
 Kandy 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 175,000 Per Perch

Green Tree Hill Nillambe Galaha

Masgolla Road Nillambe Galaha ..

  Green Tree Hill Nillambe Galaha is a premium land development presented to you by Vishwalands With close ...  more »

10 /pics/319903/thumb_424_319903_1574091732_8888.JPG Bare Land
2
 Kandy 

 • 18.25 perches    Bare Land


  Rs. 700,000 Per Perch

1825 perches Residential Land in Aruppola

Wagolla Rdentrance from Dutuga..

  1825 P two lots of 9p and 925p Land in Lumbini Mawatha of Wagolla Roadbr 2 3 KMs to Dharmaraja Mahamaya colleg...  more »

12 /pics/321727/thumb_424_321727_1575301058_6488.jpg Bare Land
9
 Kandy 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 650,000 Per Perch

Land for Sale Heerassagala

Heerassagala Kandy

  Land for Salebr Location Heerassagala Kandy City Limitsbr 35 Milometers to Kandy Townbr 15 Kilometres from Kan...  more »

13 /pics/322439/thumb_424_322439_1575643196_8103.jpg Bare Land
5
 Kandy 

 • 40 perches    Bare Land


  Rs. 85,000 Per Perch

Land for Sale Near Earl Regency Hotel

Near Earl Regency Hotel Nattar..

  40 Perches Valuable Land for Sale br Near Earl Regency Hotel Naththaran Pothabr Only 6 Milometers to Kandybr F...  more »

14 /pics/322510/thumb_424_322510_1575706599_879.jpg Bare Land
5
 Kandy 

 • 75 perches    Bare Land


  Rs. 40,000 Per Perch

Kandy

  br br ...  more »

15 /pics/240641/thumb_424_240641_1527052344_382.jpg Bare Land
 Kandy 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 600,000 Per Perch

COMMERCIAL Land for sale kengalla

KENGALLA Kandy

  Land for sale in Kengallebr br 10pbr Facing to Kandy Digana roadbr Suitable for commercial purpose like priva...  more »

16 /pics/321953/thumb_424_321953_1575427710_7611.JPG Bare Land
4
 Kandy 

 • 11 perches    Bare Land


  Rs. 325,000 Per Perch

Developed Plots of Land for Sale

Off Heerassagala Road Kandy

  Here is an opportunity for nature lovers to buy a plot of land in Kandy close to Amaya Hills5 minutes walkWe h...  more »

17 /pics/321863/thumb_424_321863_1575439714_7725.jpg Bare Land
3
 Kandy 

 • 32 perches    Bare Land


  Rs. 400,000 Per Perch

Land for sale in Ampitiya

Ampitiya Kandy

  Land for sale 32 perch In Ampitiyabr Ideal place for built luxury House br 2km to Kandy townbr 1km famous Sch...  more »

18 /pics/321738/thumb_424_321738_1575307512_5793.jpeg Bare Land
1
 Kandy 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 5.5M Per Perch

Land For Sale In Kandy

Katugasthota Kandy

  10 perches bare land for sale in Kandy This land is situated 500m from Kandy town Face to A9 road Kandy Ka...  more »

23 /pics/306249/thumb_424_306249_1565783797_165.jpg Bare Land
2
 Kandy 

 • 72 perches    Bare Land


  Rs. 695,000 Per Perch

72 perches panoramic view land for sale

kandy city Kandy

  Kandy Dharmaraja mawatha 72 perches panoramic view land for sale Can see mahaweli rever Hunnasgiri and knuck...  more »

24 /pics/306252/thumb_424_306252_1573282480_1336.jpg Bare Land
5
 Kandy 

 • 59.2 perches    Bare Land


   

Kandy Lake And Temple View Land

Dharmaraja mawatha Kandy

  Kandy City and Lake overlooking land is available for Salebr Most Suitable for commercial purposesbr Only on...  more »

25 /pics/306154/thumb_424_306154_1565582901_9269.jpg Bare Land
1
 Kandy 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 16.5M

15 perches land for sale

Aniwattha Kandy

  Kandy city Aniwattha 15 perches land for sale All facilities Highly residential area 5 minutes to kandy city...  more »

26 /pics/298467/thumb_424_298467_1560857333_6234.jpg Bare Land
 Kandy 

 • 40 perches    Bare Land


  Rs. 2.2M Per Perch

40 perches panoramic view land for sale

Rajapihilla mawatha Kandy

  Kandy city Rajapihilla mawatha panoramic view land for sale Ideal place for build modern houses villas holid...  more »

27 /pics/320511/thumb_424_320511_1575029251_0307.jpg Bare Land
4
 Kandy 

 • 25 perches    Bare Land


  Rs. 260,000 Per Perch

Land for sale in gannoruwa guhagoda

Gannoruwa Kandy

  A perfect residential land from kandybr Located in gohagoda road koholana junctionbr Near eco testbr Its just ...  more »

28 /pics/321159/thumb_424_321159_1574925851_1198.jpg Bare Land
4
 Kandy 

 • 34 perches    Bare Land


  Rs. 350,000 Per Perch

Land for Sale in Kandy Ampitiya

Meekanuwa Road Ampitiya Kandy

  Valuable Land with a view for Sale in Kandy Ampitiya Meekanuwa Road Best value in Kandy since the Kandy Ampiti...  more »

30 /pics/320650/thumb_424_320650_1574654978_3623.jpg Cultivated Land
2
 Kandy 

 • 17 perches    Cultivated Land


  Rs. 18.7M

Valuable Land for Sale in Kandy

 

  Valuable 17 Perch Bare Land for Sale in Kiribathkumbura Kandy All facilities available with clear title First ...  more »

Lands for Sale in Kandy

The central hill capital, Kandy is known for its stunning landscape in every corner of its area of 28.53 km2. The land for sale in Kandy are a real estate treasure because the land value is on a rising trend. Land sale in Kandy serve different purposes, determined by its intended use and the type of land on sale. Some are bare land, which can be used to build houses, commercial properties or even apartments. It's quite easy to find large plots of land in residential areas. Land for sale in Kandy, Katugastota and land for sale in Kandy, Gurudeniya are ideal for residential purposes. The other type is a cultivated land, which most often comes along with valuable plantations. There also paddy fields for sale for those who are interested in agriculture. Some homeowners renovate a part of their house to rent it out, which is why properties for rent in Kandy is plentiful. There is something that would suit the needs and budget of every person looking for rental houses or rooms. 

Kandy city is a heaven for nature lovers and holiday goers. Thus, the construction of star hotels, boutique hotels, resorts, villas and Bed & Breakfast spots add a great deal of demand on properties for sale in Kandy. These are then modified into a tourist hotspot and also provide local employment. Land for sale in Haragama and lands for sale in Polgolla, Kandy have been advertised recently.  Lands for sale in Kandy, Peradeniya are closer to the Peradeniya Botanical Gardens. It is also possible to come across homes with lands in Kandy within a few km from Kandy town as land brokers in Kandy are increasing to make property purchasing hassle-free. Owning a plot of land offers several advantages. Usually, a real estate dealer will have acres of bare land. These are then sold in perches to individuals for residential purposes, and are known as land plots.

It is beneficial because a new buyer can design and build his or her dream house according to their preferences. Such plots in the  kandy map are nearby amenities with easy access to main roads as well. The clear deeds and decent neighbourhood makes such plots of land highly attractive. However, one thing to keep in mind about purchasing a land in Kandy is its elevation levels. Knowing what to look for when buying a land plot, where the land is situated is an important consideration. It will help to avoid costly mistakes. If road development takes place around the area where the land is situated, this can improve the land value. Overall, a proper research on the area and land is important before locking the deal. For investment purposes, owning land in Kandy is a huge stroke of luck since the value of the land is likely to increase in the future as demand continues to rise, while supply will ease out at a point