සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/325672/thumb_424_325672_1577954828_4138.JPG
Bare Land
5
 Kandy 

 • 76 perches    Bare Land


  Rs. 380,000 Per Perch

Primrose Garden River View Kandy Land Sale

Upul Mawatha Deveni Rajasingh..

  76 Perch located in Primrose Estate Mahaweli River view Just 4km 15mins to Dalada Maligawa Kandy Municipalityb...  more »

2 /pics/321727/thumb_424_321727_1575301058_6488.jpg
Bare Land
9
 Kandy 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 650,000 Per Perch

Land for Sale Heerassagala

Heerassagala Kandy

  Land for Salebr Location Heerassagala Kandy City Limitsbr 35 Milometers to Kandy Townbr 15 Kilometres from Kan...  more »

3 /pics/212935/thumb_424_212935_1579183170_8844.jpg
Bare Land
4
 Kandy 

 • 11 acres    Bare Land


  Rs. 125,000 Per Perch

Land forsale in victorya lake side

Digana Kandy

  11 acresbr Situated in Victorya lake side Aluthwatta br Suitable for a hotel holiday bungalow or a house br Cl...  more »

4 /pics/269482/thumb_424_269482_1554266720_4566.jpg
Bare Land
7
 Kandy 

 • 30 perches    Bare Land


  Rs. 80,000 Per Perch

10p 20p and 40p building blocks

Gurudeniya Kandy

  10p20p 40p building blocks 12 km from Kandy Dalada Maligawa on Badulla rd 2 km from Gurudeniya junction half k...  more »

5 /pics/240641/thumb_424_240641_1527052344_382.jpg
Bare Land
 Kandy 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 600,000 Per Perch

COMMERCIAL Land for sale kengalla

KENGALLA Kandy

  Land for sale in Kengallebr br 10pbr Facing to Kandy Digana roadbr Suitable for commercial purpose like priva...  more »

7 /pics/327628/thumb_424_327628_1579101296_9961.jpg
Bare Land
5
 Kandy 

 • 42 perches    Bare Land


  Rs. 195,000 Per Perch

Beautiful Scenic Land in Peradeniya

Misty Grove Megoda Kalugamuwa ..

  Misty Grove is located in Peradeniya area on the suburbs of Kandy It has a very good connections to the Kandy ...  more »

8 /pics/319903/thumb_424_319903_1574091732_8888.JPG
Bare Land
2
 Kandy 

 • 18.25 perches    Bare Land


  Rs. 700,000 Per Perch

1825 perches Residential Land in Aruppola

Wagolla Rdentrance from Dutuga..

  1825 P two lots of 9p and 925p Land in Lumbini Mawatha of Wagolla Roadbr 2 3 KMs to Dharmaraja Mahamaya colleg...  more »

14 /pics/326709/thumb_424_326709_1578499402_0505.jpeg
Bare Land
6
 Kandy 

 • 11 perches    Bare Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Land For Sale

Menikhinna Kandy

  200000 11 ...  more »

16 /pics/326385/thumb_424_326385_1578322896_8869.JPG
Land with house
4
 Kandy 

 • 41 perches    Land with house


  Rs. 42M

House For Sale Kandy Watapuluwa

Watapuluwa Ganthara Mawatha K..

  House On 41 Perches Land With A Highly Respectable Residential Area 4km To Dlada Maligawa Walking Distance To...  more »

17 /pics/326205/thumb_424_326205_1578221502_0612.jpg
Bare Land
3
 Kandy 

 • 17.19 perches    Bare Land


  Rs. 17M

Land for Sale

Srimath kudaratwatta Mw Kandy

  Land for sale 1719 perch within Kandy municipality limits Close distance to Gateway college and Cinnamon Cit...  more »

18 /pics/306252/thumb_424_306252_1573282480_1336.jpg
Bare Land
5
 Kandy 

 • 59.2 perches    Bare Land


   

Kandy Lake And Temple View Land

Dharmaraja mawatha Kandy

  Kandy City and Lake overlooking land is available for Salebr Most Suitable for commercial purposesbr Only on...  more »

19 /pics/325567/thumb_424_325567_1577893002_946.jpg
Bare Land
2
 Kandy 

 • 98.35 perches    Bare Land


  Rs. 540M

98 Perches Bare Land For Sale in Kandy

Mahamaya Mawatha Kandy

  Bare Land For Sale In Kandy With Road Frontagebr br Land Extent 9835 Perches2488 sqmbr Located in an exclu...  more »

21 /pics/325817/thumb_424_325817_1578026022_6364.jpg
Cultivated Land
1
 Kandy 

 • 40 perches    Cultivated Land


  Rs. 75,000 Per Perch

land with a Komarika cultivation

Theldeniya Kandy

  Slight slope currently with a Komarika and vegetable cultivationbr located in Rangala road 2 km from Theldeniy...  more »

22 /pics/325747/thumb_424_325747_1577972223_8049.jpg
Bare Land
1
 Kandy 

 • 11 perches    Bare Land


  Rs. 700,000

Land for sale

Pitiyegedara road wattegama Ka..

  11 perched bare land for sale in Royal kingdom pitiyegadara road wattegama ...  more »

23 /pics/325605/thumb_424_325605_1577932339_5263.jpg
Cultivated Land
7
 Kandy 

 • 30 perches    Cultivated Land


  Rs. 210,000 Per Perch

Kandy Amunugama Gunnepan labda

Lewalla madawala main road Gen..

  P 69 Land kandy Gunnepana boruppa main roadkandy town 20min darmaragaja mahamaya school 15min Light telephone ...  more »

24 /pics/325294/thumb_424_325294_1577712389_5007.png
Paddy land
2
 Kandy 

 • 24 perches    Paddy land


  Rs. 770,000 Per Perch

Land in Kandy town limits

Sri Dhamma Dhassi Mawatha Kand..

  1 Very close to Lexicon International School and Trinity college Kandy walking distancebr 2 The Land is agricu...  more »

26 /pics/305706/thumb_424_305706_1565312505_2044.JPG
Cultivated Land
4
 Kandy 

 • 80 perches    Cultivated Land


  Rs. 6.5M

Tea pepper cultivation land and house

Hanthana uduwela 5th mile pos..

  The land is 80 perches newly cultivated Tea plants and pepper organic br among the cultivation coconut j...  more »

28 /pics/314515/thumb_424_314515_1570525857_1136.JPG
Bare Land
4
 Kandy 

 • 16 perches    Bare Land


  Rs. 3.8M

16 p land at 5th mile post Hanthana

Hanthana Kandy

  The land is situated 7 to 8 KM from Kandy town br br very calm clear deed easily apply for bank loanbr b...  more »

29 /pics/324468/thumb_424_324468_1577005884_4959.jpeg
Bare Land
2
 Kandy 

 • 10.25 perches    Bare Land


  Rs. 225,000 Per Perch

Bare land sale in Galhinna

Galhinna Kandy

  Bare land in main junction Galhinna townbr suitable for residence or commercial buildingbr clear tittle deedbr...  more »

Lands for Sale in Kandy

The central hill capital, Kandy is known for its stunning landscape in every corner of its area of 28.53 km2. The land for sale in Kandy are a real estate treasure because the land value is on a rising trend. Land sale in Kandy serve different purposes, determined by its intended use and the type of land on sale. Some are bare land, which can be used to build houses, commercial properties or even apartments. It's quite easy to find large plots of prime lands in kandy in residential areas. Land for sale in Kandy Katugastota and land for sale in Kandy Gurudeniya are ideal for residential purposes. The other type is a cultivated land, which most often comes along with valuable plantations. There also paddy fields for sale for those who are interested in agriculture. Some homeowners renovate a part of their house to rent it out, which is why properties for rent in Kandy is plentiful. There is something that would suit the needs and budget of every person looking for rental houses or rooms. 

Kandy city is a heaven for nature lovers and holiday goers. Thus, the construction of star hotels, boutique hotels, resorts, villas and bed & Breakfast spots add a great deal of demand on properties for sale in Kandy. These are then modified into a tourist hotspot and also provide local employment. Land for sale in Haragama and lands for sale in Polgolla, Kandy have been advertised recently.  Lands for sale in Kandy Peradeniya are closer to the Peradeniya Botanical Gardens. It is also possible to come across homes with lands in Kandy within a few km from Kandy town as land brokers in Kandy are increasing to make property purchasing hassle-free. Owning a plot of land offers several advantages. Usually, a real estate dealer will have acres of bare land. These are then sold in perches to individuals looking for land wanted in kandy for residential purposes. These are known as land plots which is similar to lands for sale in kandy.

It is beneficial because a new buyer can design and build his or her dream house according to their preferences in a kandy land. Such plots including tea land for sale in kandy in the kandy map are located nearby amenities with easy access to main roads as well. The clear deeds and decent neighbourhood makes  land for sale in ampitiya kandy and land for sale in kandy city limits highly attractive. However, one thing to keep in mind about purchasing a land in Kandy is its elevation levels. Knowing what to look for when buying a land plot, where the land is situated is an important consideration. It will help to avoid costly mistakes. If road development takes place around the area where the lands for sale in kandy peradeniya is situated, this can improve the land value. Overall, proper research on the area and on the land for sale in kandy ampitiya is required before locking the deal. For investment purposes, owning land in Kandy from a kandy land sale is a huge stroke of luck. This is because the value of the land for sale in kandy kundasale is likely to increase in the future as the demand continues to rise, while supply will ease out at a point.