සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/326464/thumb_424_326464_1578379857_7882.JPG
Coconut land
1
 Negombo 

  • 60 perches    Coconut land


    Rs. 150,000 Per Perch

Land for sale in Negombo

Negombo Divulapitiya Road

    60 Perch Land for sale near Negombo Divulapitiya 242 Bus road in Dunagaha area150000 per perch negotiable ...  more »