සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
3
 Negombo 

 • 40 perches   Bare Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Land For Sale

Miriswatta - Negombo

  LAND IN NEGOMBO🎆🎆 🏕Land in Miriswatta, 🏜Exclusive land. 🏝Clam environment  🗺clear deeds...  more »

 Land with house for sale/rent
URGENT
7
 Negombo 

 • 36 perches   Land with house


  Rs. 750,000 Per Perch

Daluwakotuwa

Baseline Road

  Commercial Land for Urgent Sale... In Closer to Colombo Puttlam Main Road Facing to 60 Feet Sub Road... F...  more »

 Beachfront land for sale/rent
8
 Negombo 

 • 390  perches   Beachfront land


  Rs. 117M

Negombo-Beachfront Land

Pamunugamuwa

  BEACHFRONT PROPERTY- NEGOMBO, KAPUNGODA. Nearly 2.5 acres (389.5 perches) prime property available for sal...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Negombo 

 • 16 perches   Bare Land


  Rs. 550,000 Per Perch

Land for sale in Negombo

Telwatta Junction (IN Wabadda ..

  16 perches land, located in a tranquil , peaceful highly residential & well secured convenient location Close ...  more »