සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
5 /pics/327314/thumb_424_327314_1579057759_1316.jpg
Beachfront land
10
 Devinuwara 

 • 15 perches    Beachfront land


  Rs. 11.7M

Beachfront land at Dondra

Kiralawella Road Devinuwara

  This 15 perch freehold beachfront land is located at the Beach of Devinuwara Dondra overlooking a sallow water...  more »

12 /pics/242660/thumb_424_242660_1552824618_4018.jpg
Cultivated Land
8
 Galle 

 • 292 perches    Cultivated Land


  Rs. 14.48M

2 Acres paddy field views LIP 137

 

  LIP 137 The property is located approximately 3 km inland from Ahangama in a very quiet location with wonderfu...  more »

18 /pics/238432/thumb_424_238432_1550018469_5482.JPG
Beachfront land
 Galle 

 • 90 perches    Beachfront land


   

Property Close to the Beach

 

  This paddy front property is located around Thalpe area The distance from this property to the Beach is around...  more »

19 /pics/284748/thumb_424_284748_1551234901_1027.JPG
Beachfront land
 Tangalle 

 • 290 perches    Beachfront land


   

Beachfront Property in Down South

 

  his is an ideal opportunity to own a reasonable size of beach front property in down south of the island This ...  more »

21 /pics/261942/thumb_424_261942_1550829461_874.jpg
Beachfront land
1
 Dickwella 

 • 120 perches    Beachfront land


   

Property in Thalalla

 

  Rarely available Talalla property Talalla Bay is a sandy crescent shaped bay with established boutique hotel...  more »

23 /pics/284747/thumb_424_284747_1551234690_304.JPG
Beachfront land
 Galle 

 • 395 perches    Beachfront land


   

Property Near Unawatuna

No 5 Rampart St Galle

  The land spread with different floor levels and it gives you advantage while you develop The property has full...  more »

24 /pics/284751/thumb_424_284751_1551235548_2532.JPG
Beachfront land
 Tangalle 

 • 143 perches    Beachfront land


   

Ideal Property close to the Beach

 

  This 143 perch of elevated property is located in down south with one minute walking distance to the sandy be...  more »

26 /pics/303489/thumb_424_303489_1563967053_7858.jpg
Beachfront land
4
 Weligama 

 • 7 acres    Beachfront land


   

Beautiful Beach View Property

 

  This is a wonderful opportunity to own around 7 acres land with clear beach views and minutes walking to the s...  more »

Land for Sale in Colombo

This thriving city Colombo, which is also dubbed the commercial capital of Sri Lanka, is a place that has an extremely well-rounded premium property market. Whether it is a land for sale in colombo district, house, home with lands, an apartment in a residential area of Colombo or a commercial property, there is a high demand for all. While this city has been somewhat lacking in new developments during the three-decade war, it never fell behind when it came to the real estate market. Though there was no rise in demand or price for the bare lands for sale in colombo or land and house for sale in colombo, it certainly did not crash, nor did the land registry colombo remain inactive throughout. Now, after years of being suppressed, the real estate scene in the city is finally on an exponential increase with locations such as Kollupitiya and Bambalapitiya leading the list with bare land for rent in colombo, land for lease in colombo and land sales in general. 

One of the most interesting asset types seen in this region is the perch land for sale (paddy field) that are now used for minor projects. This entails land for sale in Colombo that is bought for tasks such as building your own dream home or to start a caf or retail outlet. If you are a foreigner, you can always purchase the properties for sale in Colombo through a local partner, in order to evade the heavy taxes imposed by the government for all non-citizens. Make sure that you select the right plot for the right purpose and that you make a proper inspection before you purchase. Similar to when dealing with properties for rent in Colombo, ensure that you proceed through a lawyer to validate your purchase. 

At present, this great metropolis is teeming with large-scale prime lands development projects that are currently underway in land sales colombo, almost completed or open for sale or for rent. Lands in Colombo have been bought over by local companies such as the Prime Group as well as foreign multinational corporations who have recognized the Citysearch potential. Most of the properties in the colombo map where significant developments are being carried out or have been completed are on a long-term lease. These property types may range from simple bare land to more advanced land plot with buildings, found especially at a walking distance to the Galle road. Examples of such practices can be found in Colombo lands near the Beira Lake. The majority of these are on a 99-year lease, which is mainly advantageous to foreign investors in terms of evading the heavy taxes. Now you view Colombo land prices via our mobile app which has the features of a land sale app through play store and app store. These allow you to buy land in colombo including  colombo fort land. All you need to search for is land sales in sri lanka colombo!