සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 Cultivated Land
3
 Jaffna 

  • 150 perches   Cultivated Land


    Rs. 3M

Cultivated Land

Vasavilan Jaffna

    Red Soil agricultural land for sale Though this land is currently being used for agricultural purposesIt is lo...  more »