සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
3 /pics/311811/thumb_424_311811_1569234518_8768.jpg
Beachfront land
1
 Pamunugama 

 • 52 perches    Beachfront land


  Rs. 600,000 Per Perch

Beach land for sale

 

  52p Beach land for sale suitable for holiday Villa 60 beach frontage In a calm residential neighborhood Rs 600...  more »

4 /pics/321537/thumb_424_321537_1575204697_9957.jpg
Beachfront land
5
 Wattala 

 • 66 perches    Beachfront land


  Rs. 1M Per Perch

Beach Land For Sale Uswetakeiyawa

 

  66 perches land with 100 ft Beach Frontagebr Part also considersbr Direct access from Colombo road and other s...  more »

5 /pics/321064/thumb_424_321064_1574854156_4539.jpeg
Beachfront land
2
 Wattala 

 • 410 perches    Beachfront land


  Rs. 950,000 Per Perch

Beach land for Sale in Wattala

Uswetakeyyawa Wattala

  Beach land for Sale in Uswetakeyyawa Wattalabr br 15 ft road br Shared by 3 premises br br 40 perches with ov...  more »

6 /pics/62540/thumb_424_62540_1526984288_2241.JPG
Beachfront land
4
 Panadura 

 • 120 perches    Beachfront land


  Rs. 400,000 Per Perch

Beach Front Land In Pandura

galle road Panadura

  This Land Locate In 05 Minutes From Panadura Town120 Perches With Coconut Trees In This Landlong Beach And Nic...  more »

9 /pics/292232/thumb_424_292232_1556775181_7144.jpg
Beachfront land
7
 Wadduwa 

 • 206 perches    Beachfront land


  Rs. 700,000 Per Perch

Beach Front Land for Sale in Wadduwa

Thalpitiya Wadduwa

  206 perches of prime beach front land in Wadduwa Thalpitiyabr Next to Laya Beach Hotelbr br 20 feet wide road...  more »

10 /pics/292218/thumb_424_292218_1556773807_2165.jpeg
Beachfront land
5
 Wadduwa 

 • 374 perches    Beachfront land


  Rs. 700,000 Per Perch

Beach Front Land For Sale In Wadduwa

Wadduwa Thalpitiya

  374 perches of prime beach front land in Wadduwa Thalpitiyabr br 20 feet wide road from the main road about ...  more »