සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/326616/thumb_424_326616_1578468411_483.jpg
Bare Land
5
 Dehiwala 

 • 11 perches    Bare Land


  Rs. 3.6M Per Perch

Commercial Land for Sale in Dehiwala

Bellantara Pepiliyana Dehiwala

  Land for Sale in Dehiiwala Bellantara 11 purchase Facing main Road No 37 Bellantara Dehiwalabr br 36 Milli...  more »

4 /pics/333745/thumb_424_333745_1582086438_3897.jpg
Land with house
1
 Dehiwala 

 • 5 perches    Land with house


  Rs. 3.5M Per Perch

Land for Sale in Dehiwala

 

  Distant from this land to Galle Road just 500m and about 100m to Kaudana Road Highly residential area Good nei...  more »

5 /pics/306702/thumb_424_306702_1565859251_8844.JPG
Bare Land
9
 Dehiwala 

 • 09 perches    Bare Land


  Rs. 3.2M Per Perch

9 Perches Bare Land for sale Dehiwala

Waidiya Road Dehiwala

  This is a bare land in Waidiya Road Dehiwala Land Extent is 9 Perches 500 meters from Zoo road Allen Avenue A...  more »

6 /pics/313399/thumb_424_313399_1569847906_2373.JPG
Land with house
3
 Dehiwala 

 • 15 perches    Land with house


  Rs. 3.8M Per Perch

Land for sale in Dehiwala With House

Quarry Road Dehiwala

  15 perches land with single story house selling for land value 25 feet access road highly residential areabr ...  more »

7 /pics/234530/thumb_424_234530_1527048416_428.JPG
Bare Land
3
 Dehiwala 

 • 29 perches    Bare Land


  Rs. 3.5M Per Perch

Land for Sale in Dehiwala

Ediriweera Avenue Dehiwala

  Land extent 29 Perchesbr Property is located on Caldera Place Ediriweera Avenue Sea Side Galle Road Dehi...  more »

13 /pics/332299/thumb_424_332299_1581324416_9106.JPG
Bare Land
1
 Dehiwala 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 2.8M Per Perch

land for sale

off kalubowila hospital road D..

  10 perchbr 28 laks per perch negotiablebr A simple house available...  more »

14 /pics/292968/thumb_424_292968_1557241075_192.JPG
Bare Land
3
 Dehiwala 

 • 14.85 perches    Bare Land


   

Prime Land in Dehiwela

Off Waidya Road Dehiwala

  1485 perch square land off Waidya Road Dehiwela Less than 200m from the Galle Rd Entrance from the main road ...  more »

18 /pics/332212/thumb_424_332212_1581301800_2631.jpg
Land with house
4
 Dehiwala 

 • 22 perches    Land with house


  Rs. 2.4M Per Perch

22 Perch Land in Kadawathe Road Dehiwela

Kadawathe Road Dehiwala

  22 Perch Land in Kadawathe Road Dehiwelabr Facing Kadawathe Roadbr Road Frontage 58 ft br With Single Story 4 ...  more »

21 /pics/331674/thumb_424_331674_1580984273_1581.jpg
Bare Land
1
 Dehiwala 

 • 7.5 perches    Bare Land


   

Land For Sale In Anderson Road

Anderson Road Dehiwala

  Land For Sale In Anderson Roadbr br Perches 75br br Call For More Details 0715822822br br ...  more »

22 /pics/331356/thumb_424_331356_1581067206_4527.jpg
Bare Land
3
 Dehiwala 

 • 16.5 perches    Bare Land


  Rs. 4M Per Perch

Land for sale

Anagarika darmapala Mawatha D..

  105Perches or 165 perches 85 road fontage land with all facilities Ideal for Bisiness or Residence Clear title...  more »

23 /pics/331155/thumb_424_331155_1580715683_7744.png
Land with house
3
 Dehiwala 

 • 21 perches    Land with house


  Rs. 45M

Partially built property for sale

Dharmapala road Dehiwala

  Property for sale at Dehiwala Ideal location with a residential and Commercial surroundingbr br The are consis...  more »

24 /pics/282316/thumb_424_282316_1549942057_6272.jpg
Bare Land
 Dehiwala 

 • 8 perches    Bare Land


  Rs. 2.9M Per Perch

8 Perches Land in Dehiwela

Kawdana Broadway Dehiwala

  8 Perches Land in Dehiwelabr Entrance from both Kawdana Broadway and 7th Lane 30ft Roadbr Road frontage to 7th...  more »

25 /pics/330747/thumb_424_330747_1580470063_0429.jpeg
Bare Land
1
 Dehiwala 

 • 50 perches    Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

Land For Lease In Dehiwala

Hill street Dehiwala

  Land For Lease In Hill street Dehiwalabr br Road width 20 ftbr Ideal for office any other venturesbr br 6 m...  more »

26 /pics/325622/thumb_424_325622_1580365004_8935.jpg
Bare Land
2
 Dehiwala 

 • 6 perches    Bare Land


  Rs. 3.35M Per Perch

Land for sale

Araliya Mawatha Dehiwala

  6 perch bare landbr Located in Araliya Mawathaoff Roberts RoadApprox 50mbr 20 ft wide access roadbr In highly ...  more »

27 /pics/328527/thumb_424_328527_1579513948_6688.jpg
Bare Land
2
 Dehiwala 

 • 6 perches    Bare Land


  Rs. 3M Per Perch

6 Perch Land for sale in Dehiwala

Anderson Road Dehiwala

  6 Perches rectangular land for sale close to kalubowila toowide access road highly residential areabr br Pri...  more »

29 /pics/329563/thumb_424_329563_1580193926_1335.png
Land with house
1
 Dehiwala 

 • 18.42 perches    Land with house


  Rs. 9M Per Perch

Land for immediate sale in Hill Street

Hill Street Dehiwala

  Most suitable for commercial purposes or apartments br 200 meters to Galle road highly residential area br cle...  more »

Lands for Sale in Dehiwala 

Lands for sale in Dehiwala serve multiple purposes. Due to the proximity to Colombo city, properties for sale in Dehiwala attract interest from buyers since it is a convenient location. A bare land of 22 perches, 2nd block from main road and facing a 20 ft. wide road in a good residential area can be used to build a luxury house or even an apartment complex. These are ideal to construct properties for rent in Dehiwala. A 15 perch land for sale in Waidya Road, Dehiwala, walking distance to the main road gives the perfect location to build a house. Situated within Dehiwala walking distance, 250 easy access meters. Whereas even 10 perches facing Galle Road or within a few meters to Galle Road form valuable commercial property. 

A land for sale in Dehiwala can serve business purposes too. Even 10 perches land in Dehiwala is ideal to build a shop or even an office. Dehiwala is the largest suburb in Colombo with a huge population. Therefore businesses are motivated to serve the needs of consumers within this area. For a successful land sale, Dehiwala offers numerous benefits that make it a worthwhile investment. Buying a land around Dehiwala, 12 perches or more makes it possible to build a spacious house for an average sized family to live in. Even an 8 perch square land close to Kawdana Broadway and 7th lane, 30ft road is available under the price tag of Rs. 24 million. This 30ft road frontage facing to the main road makes taking a vehicle to and from the property a stress-free task. The same is true for lands for sale in Kalubowila because it has plenty of residential land.

Before making a deal, it's necessary to do a thorough research regarding the particular area in the dehiwala map and the land value of land in dehiwala. Clear deeds and the quality of the road such as a 20ft wide access road where the land is situated can affect the land value greatly. If the house and land for sale in dehiwala is located a few blocks from main road, then the property is likely to go at a higher rate. This is due to the large demand for land closer to the main roads of Dehiwala. This city provides easy access to nature. Attidiya and Bellanwila offers parks, beautiful lakes and wildlife to observe and relax by, improving the desirability of lands for sale in Attidiya. Mount Lavinia beach and the Marine Drive are ideal for an early morning walk or a jog. Regular and affordable bus and rail networks add to the convenience of living in Dehiwala. It is also perfect for shopping as a range of retailers have set up here.